Uniwersytet Śląski prowadzi nabór na nowe studia podyplomowe – prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych

Wspomóc ubezpieczenia społeczne

Studia te skierowane są do osób, które zawodowo zajmują się ubezpieczeniami społecznymi lub też zamierzających podjąć zatrudnienie w tej dziedzinie, a celem kursu jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu polityki społecznej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawnym. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, z naciskiem na kwestie praktyczne.

– Mówiąc o osobach zajmujących się w swojej pracy ubezpieczeniami społecznymi, mamy na myśli oczywiście pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zadaniem studiów jest więc podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, tym bardziej, że nie wszyscy z nich mają wykształcenie prawnicze. Spodziewamy się jednak, że nasza oferta może również zainteresować prawników reprezentujących klientów w sprawach przeciwko ZUS-owi. Wciąż mało jest kancelarii specjalizujących się w tego typu sprawach, ale specjalistów w tym obszarze systematycznie przybywa – mówi kierownik studiów dr Urszula Torbus, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Ubezpieczenia społeczne to oprócz pomocy społecznej drugi podstawowy instrument polityki socjalnej państwa. W polskim systemie prawnym istnieją cztery rodzaje takich ubezpieczeń: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z ich tytułu z wynagrodzenia odprowadza się składki o określonej wartości procentowej – są one obowiązkowe w przypadku umowy o pracę (wszystkie cztery) oraz umowy zlecenia (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne). Składki obniżają wprawdzie wynagrodzenie pracownika, ale to właśnie one zapewniają nam bezpieczeństwo socjalne na wypadek zaistnienia różnych zdarzeń losowych określonych przez prawo i uniemożliwiających utrzymanie się z własnej pracy, jak np. ciąża, kalectwo, choroba czy starość.

Wydawać by się mogło, że skoro składka na ubezpieczenia społeczne jest obligatoryjna i z góry ustalona, nie powinno być w tej materii wielu problemów.

– Bynajmniej. Sytuacji problemowych w funkcjonowaniu ubezpieczeń jest mnóstwo – oponuje dr Urszula Torbus. – Przykładowo: ustalenie, czy ktoś podlega składkom, czy też nie, kiedy płatnik upiera się, że zawarł umowę o dzieło, a ubezpieczyciel jest przekonany, że była to umowa o pracę lub umowa zlecenie. Pracownik ZUS powinien znać również zasady ponawiania umów o pracę czy regulacje dotyczące wypadków przy pracy, m.in. co to jest wypadek przy pracy i jak przebiega postępowanie wyjaśniające, od którego prawidłowości zależy prawo do świadczeń. Co zrobić w sytuacji, gdy spółka nie odprowadza składek i jest niewypłacalna? Czy można się ich domagać od byłych członków zarządu? Albo jeszcze inna kwestia: co ze składkami osób będących członkami zarządu spółek kapitałowych? Czy mogą być one w stosunku pracy, czy też nie? Jestem przekonana, że pracownicy ZUS mają tę wiedzę, lecz celem naszych studiów jest jej usystematyzowanie i poszerzenie dla lepszego zrozumienia funkcjonowania systemu ubezpieczeń jako całości.

Podczas dwóch semestrów obejmujących 200 godzin zajęć słuchacze studiów zetkną się z zagadnieniami z różnych dziedzin prawa: m.in. cywilnego, handlowego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych oraz podatkowego (którego przepisy stosujemy w przypadku niezapłaconych składek), a także kwestiami związanymi z postępowaniem administracyjnym (wydawanie decyzji przez ZUS to postępowanie administracyjne) czy postępowaniem cywilnym rozpoznawczym i egzekucyjnym (których przepisy określają ściąganie zaległych składek). Bardzo istotną rolę w programie studiów będzie odgrywać również segment zagadnień etyczno-psychologicznych.

– Chcemy przypomnieć naszym słuchaczom o odpowiedzialności cywilnej i karnej wynikającej z faktu bycia urzędnikami publicznymi, ale chcemy też (może trochę coachingowo) podejść do tematu etyki urzędniczej. Poza tym od strony psychologicznej spojrzymy na pracę z klientem, na profilaktykę stresu oraz na zarządzanie sobą i czasem – wylicza kierownik studiów, których kadrę naukową tworzą pracownicy trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego legitymujący się obszerną wiedzą teoretyczną, ale także będący wieloletnimi praktykami.

Studia są odpłatne (istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty) i odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zajęcia w co drugi weekend, nie zaś popołudniami w dni robocze). Wymogiem udziału w nich jest ukończenie studiów pierwszego stopnia. Na początek kursu zaplanowano zajęcia z podstaw prawa ubezpieczeń społecznych i mają one pomóc osobom, które dopiero zapoznają się z tą tematyką.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/prawo-i-polityka-spoleczna-w-ubezpieczeniach-spolecznych

Autorzy: Tomasz Płosa