Wymiana studencka, rekrutacja cudzoziemców i rozwijanie współpracy naukowo-badawczej z instytucjami zagranicznymi to główne zadania Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego

Nie tylko Erasmus

13 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie odbyła się inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla studentów zagranicznych podejmujących studia częściowe na Uniwersytecie Śląskim. Uroczystość otworzył prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Podczas inauguracji studenci mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Uniwersytetu, a szczególnie Biura Programu Erasmus+, Centrum Obsługi Studenta, Szkoły Języka i Kultury Polskiej, która organizuje kurs adaptacyjny, oraz sekcji Erasmus Student Network działającej na UŚ.

 

Marta Velpe, studentka Uniwersytetu Łotewskiego, obecnie studiuje na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach programu Erasmus+
Marta Velpe, studentka Uniwersytetu Łotewskiego, obecnie studiuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach programu Erasmus+

Wymiana studencka

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytet Śląski w Katowicach przyjechało 145 studentów w ramach programu Erasmus+ oraz innych międzynarodowych programów studenckich. W semestrze letnim na naszej uczelni studia częściowe podejmie 102 studentów z 25 państw. Zrealizowanie za granicą części studiów lub praktyk daje studentom ogromne możliwości rozwoju osobistego i szansę na zdobycie dodatkowych, cennych umiejętności i doświadczeń.

Liczba studentów zagranicznych przyjeżdżających do naszej uczelni na studia częściowe wzrasta z roku na rok. Więcej informacji na temat możliwości udziału w programie Erasmus+ można zaleźć na stronie: http://erasmus.us.edu.pl.

Rekrutacja cudzoziemców

Jednym z ważnych obszarów działania Działu Współpracy z Zagranicą jest promowanie oferty edukacyjnej UŚ poza granicami Polski i aktywne pozyskiwanie kandydatów na studia z zagranicy. Przedstawiciele Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych regularnie uczestniczą w targach edukacyjnych na Ukrainie, Białorusi czy w Gruzji. Z myślą o cudzoziemcach przygotowano wielojęzyczny portal informacyjny, na którym zarówno osoby z Chin, jak i z Brazylii znajdą przydatne informacje związane ze studiami na naszej uczelni.

Coraz częściej przyjmujemy również w Katowicach zorganizowane grupy kandydatów na studia z zagranicy, dla których wizyta w murach uczelni jest okazją do zapoznania się z miejscem, w którym planują podjąć studia. Zainteresowanie studiami na UŚ wykazują również osoby, które odwiedziły nasz uniwersytet w ramach programu Study Tours to Poland. Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Świętochłowic, która jest lokalnym operatorem programu, wielokrotnie gościliśmy studentów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Organizowane w ramach Study Tours to Poland wizyty służą poznaniu Polski, wymianie doświadczeń oraz wzmocnieniu społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich, mogą w nich uczestniczyć zarówno studenci, jak i profesjonaliści. Również tych ostatnich kilkakrotnie gościliśmy w murach uczelni.

Program Study Tours to Poland finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, zaś jego administrowaniem zajmuje się Kolegium Europy Wschodniej oraz Fundacja Borussia z Olsztyna.

Wielojęzyczny portal rekrutacyjny dla cudzoziemców znajduje się pod adresem: admission.us.edu.pl.

Umowy międzynarodowe

Rozwijanie współpracy naukowo-badawczej z instytucjami zagranicznymi stanowi ważny aspekt działalności Uniwersytetu Śląskiego. Często podstawą wspólnych działań jest umowa o współpracy zawarta pomiędzy zainteresowanymi jednostkami. Dotychczas UŚ zawarł porozumienia z in- stytucjami z 50 państw świata. Całkowita liczba umów z partnerami zagranicznymi przekracza 700 porozumień, są wśród nich zarówno umowy związane z realizacją wymiany w ramach programu Erasmus+, porozumienia dotyczące realizacji projektów, jak i umowy uczelniane – inicjujące, rozszerzające lub pieczętujące współpracę.

Od początku trwania kadencji JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka Uniwersytetowi udało się sfinalizować porozumienia z: Drugim Uniwersytetem Neapolitańskim (Włochy), Żytomierską Radą Miejską (Ukraina), Narodowym Uniwersytetem Lotnictwa w Kijowie (Ukraina), Armeńskim Narodowym Uniwersytetem Rolnym (Armenia), Wołogodzkim Uniwersytetem Państwowym (Rosja), Uniwersytetem Św. Tomasza (Stany Zjednoczone) oraz Sumskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki (Ukraina). Zawarte umowy dotyczą realizacji wspólnych projektów naukowych i edukacyjnych oraz innych przedsięwzięć określonych przez strony. Przewidują również wymianę studentów i kadry obu uczelni.

Zawarto również dwa porozumienia dotyczące podwójnego dyplomowania. Pierwsze z Université du Mans (Le Mans, Francja) dotyczące podwójnych studiów w zakresie nanofizyki i materiałów mezoskopowych. Drugie, dotyczące organizacji programu wspólnych studiów II stopnia pod nazwą „Ekonomia społeczna i praca socjalna (SOWOSEC)” z pięcioma uczelniami partnerskimi: Uniwersytetem w Debreczynie (Węgry), Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Wiedniu (Austria), Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Monachium (Niemcy), Uniwersytetem Ostrawskim (Czechy) i Uniwersytetem Trnawskim (Słowacja).

Listę umów o charakterze ogólnouczelnianym można znaleźć na stronie: english. us.edu.pl/bilateral-agreements.

Dział Współpracy z Zagranicą UŚ


Fotografie: DWZ