Uniwersytet Śląski w Katowicach znalazł się w gronie podmiotów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu MNiSW „Inkubator Innowacyjności+”

Wsparcie komercjalizacji wyników prac B+R na UŚ

Program „Inkubator Innowacyjności+” ustanowiony został przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w celu wsparcia procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

O wsparcie w ramach programu mogły ubiegać się podmioty prowadzące aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

Jednym z 20 beneficjentów programu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, który projekt będzie realizować w konsorcjum ze spółką celową Uniwersytetu SPIN-US Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podjęta współpraca w ramach konsorcjum pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie komercjalizacji, jak też na usieciowienie międzyuczelnianych zespołów badawczych.

W ramach projektu Uniwersytet będzie realizował wiele zadań. Należy do nich inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez organizację branżowych spotkań typu science to business, organizację śniadań naukowo- -biznesowych, udział w wystawach i targach branżowych w charakterze wystawcy lub uczestnika, organizację wizyt studyjnych w firmach dla naukowców, prowadzenie punktu konsultacyjnego udzielającego wsparcia informacyjnego w formie konsultacji indywidualnych, telefonicznych, w formie elektronicznej. Uczelnia będzie również przygotowywała projekty komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej. Do zadań Uniwersytetu będzie należało również zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności: monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej, analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac, prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwościach ich zastosowania w praktyce, analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem; prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy; działalność brokerów technologii / innowacji pełniących rolę pośredników odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym m.in. powołanie multidyscyplinarnych zespołów badawczo-rozwojowych w celu inkubacji projektów o charakterze wdrożeniowym.

Działania te skierowane będą do trzech grup odbiorców: pracowników naukowych (zatrudnionych na UŚ w ramach stosunku pracy), doktorantów – uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na UŚ, studentów – osób kształcących się na studiach wyższych (stacjonarnych lub niestacjonarnych) pierwszego lub drugiego stopnia czy jednolitych magisterskich prowadzonych na UŚ.

Obszary, w ramach których Uniwersytet będzie realizować działania projektowe, są zgodne z zidentyfikowanymi specjalizacjami naukowo- badawczymi, Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami oraz następującymi Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami:

• KIS 1 – technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,

• KIS 2 – diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,

• KIS 6 – biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska,

• KIS 7 – wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,

• KIS 12 – innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej,

• KIS 13 – wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 2 593 200,00 zł, w tym dla Uniwersytetu Śląskiego: 967 600,00 zł. Projekt będzie realizowany od lutego 2017 do stycznia 2019 roku.

Zadania realizowane w ramach programu są finansowane ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Jednostką koordynującą realizację projektu ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest Biuro Współpracy z Gospodarką (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, tel. 32/359 20 81, 359 23 36, 349 22 71, e-mail: transfer@us.edu.pl, www.transfer.us.edu.pl