Kronika UŚ

Spotkanie ekspertów

20 stycznia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się spotkanie inaugurujące prace komisji eksperckiej powołanej do opracowania strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie. Projekt stworzenia spójnej strategii, którego koordynatorem na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Uniwersytet Śląski, ma na celu opracowanie i wdrożenie spójnych działań, które dotyczyć będą nauczania języka polskiego jako obcego we wszystkich przedziałach wiekowych oraz na wszystkich poziomach zaawansowania – zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w ramach innych działalności. Efekty projektu mają za zadanie promować naukę języka polskiego w świecie oraz wpływać na poprawę wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Do prac w komisji eksperckiej zostali powołani przedstawiciele uczelni, których duże doświadczenie glottodydaktyczne ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny podjętych działań. W skład grona ekspertów wchodzą: prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Rada Języka Polskiego) – przewodniczący, prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski) – zastępca przewodniczącego, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski, Rada Języka Polskiego), prof. dr hab. Jan Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski, Rada Języka Polskiego), prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Roman Szul (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Rada Języka Polskiego).

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach

26 i 27 stycznia w Katowicach odbywała się czwarta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Jej tematem były ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej. Organizatorami wydarzenia były Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele międzynarodowych organizacji i krajowych środowisk akademickich, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, PAN, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obywateli Nauki, Rady Młodych Naukowców, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Akademii Młodych Uczonych oraz reprezentanci instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym. Uczestnicy obrad analizowali międzynarodowe trendy, w tym ścieżki karier akademickich w Danii, Holandii i Niemczech, podczas paneli plenarnych poruszone zostały główne problemy i wyzwania związane z rozwojem młodej kadry naukowej w kontekście Ustawy 2.0, a także możliwe zróżnicowanie ścieżek kariery akademickiej na dydaktyczną, naukową i wdrożeniową. Poruszono także kwestie związane z barierami w realizacji każdej ze ścieżek w obecnym systemie, interdyscyplinarności w procesie kształcenia młodej kadry, omówiono również problematykę karier uczelnianych i pozauczelnianych (PAN, instytuty badawcze, biznes B+R).

Akademickie Kolędowe Ostatki

29 stycznia w kościele Miłosierdzia Bożego w Cieszynie-Kalembicach odbył się koncert z cyklu Akademickie Kolędowe Ostatki. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego już po raz szósty. Tradycją koncertów jest prezentacja muzyki związanej z okresem Bożego Narodzenia przez artystów środowiska akademickiego związanego z Cieszynem. W tegorocznym ostatkowym kolędowaniu udział wzięli: zespół wokalny studentów III roku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej pod kierunkiem dr Aleksandry Zeman, a także Polski Chór Mieszany Collegium Canticorum z Czeskiego Cieszyna pod kierunkiem mgr Anny Szawińskiej.

Zakończenie projektu europejskiego ISS-EWATUS

30 i 31 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbywało się spotkanie kończące europejski projekt „Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management” (ISS-EWATUS) realizowany od 2014 roku i koordynowany przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Kierownikiem projektu była dr Ewa Magiera z Zakładu Systemów Informatycznych. Partnerami tworzącymi konsorcjum projektu były jednostki naukowe, naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa reprezentujące pięć krajów europejskich: Polskę, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Grecję oraz Holandię. ISS- -EWATUS zrealizowano w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych do zarządzania zasobami wodnymi (Objective ICT-2013.6.3 ICT for Water Resources Management). Jego celem było stworzenie innowacyjnych rozwiązań mających zwiększyć oszczędzanie wody w gospodarstwach domowych oraz miejskich systemach zaopatrzenia w wodę w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu opracowany został m.in. model szacowania zużycia i zarządzania zapotrzebowaniem na wodę oraz nowoczesny sposób wspomagania podejmowania decyzji (DSS) służący zmniejszeniu strat wody i zużycia energii w systemie dystrybucji wody.

Projekt dr Agaty Burian otrzyma dofinansowanie NCN

Dr Agata Burian z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ jest kierownikiem projektu „Rola systemu waskularnego w tworzeniu wzorów u roślin”, który znalazł się na liście rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATA Bis 6 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Na realizację badań przeznaczona zostanie kwota 2 179 605 zł.

Projekt łączy badania empiryczne, które mają na celu odkrycie sygnałów do wytworzenia różnych wzorów u roślin i obejmują: obrazowanie in vivo organów roślinnych w 3D, analizę ekspresji genów, wzrostu komórek, eksperymenty mikrochirurgiczne oraz chemiczne traktowania, z badaniami teoretycznymi obejmującymi modele fizyczno- matematyczne i symulacje komputerowe w celu analizy związku pomiędzy sygnałami a wzrostem na poziomie komórek, tkanek i całych organów.

Badania umożliwią poznanie ogólnych zasad tworzenia różnych wzorów u roślin, takich jak układy liści lub kwiatów w pędzie (filotaksja) i wzory unerwienia w liściach, pozwolą również na zbadanie mechanizmów transportu auksyny – hormonu roślinnego, który odgrywa kluczową rolę w organogenezie i w powstawaniu tkanek waskularnych.

Konkurs SONATA Bis 6 ma na celu wyróżnienie projektów powołujących nowe zespoły naukowe. Finansowanie o łącznej wartości ponad 143,5 mln zł otrzyma 96 z 388 zgłoszonych przedsięwzięć.

Projekt „Kreatywny eksperymentator” uzyskał dofinansowanie NCBR

Uniwersytet Śląski otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Kreatywny eksperymentator”. Jego koordynatorem jest dr Katarzyna Kowalska-Szojda z Instytutu Chemii. Dofinansowanie przyznane zostało w konkursie „Ścieżki Kopernika 2.0”, którego celem jest zachęcenie młodzieży do zgłębiania tajników wiedzy. W ramach programu przygotowywane są niekonwencjonalne moduły zajęć, które mają rozbudzić w młodzieży ciekawość i kreatywność. Celem programu jest również pokazanie lokalnym społecznościom, w jaki sposób odkrycia naukowe wpływają na codzienne życie.

Do konkursu zgłoszono 103 wnioski, z czego 30 uzyskało ocenę pozytywną i zostało wskazanych do dofinansowania. Projekt „Kreatywny eksperymentator” zgłoszony przez Uniwersytet Śląski realizowany będzie przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii przez 15 miesięcy – od kwietnia 2017 roku do czerwca 2018 roku.

W celu realizacji projektu nawiązano współpracę z miastami Bielsko-Białą, Katowicami, a także z gminą Pszczyna. Wsparciem objętych zostanie 120 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach, X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach oraz III Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.

Spotkanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

6 lutego na Uniwersytecie Śląskim odbyło się spotkanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych (Silesian Universities Network, SUN) podsumowujące kadencję 2014–2016, której przewodniczył dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Podczas spotkania jednogłośnie wybrano nowego przewodniczącego, którym został prorektor ds. rozwoju i sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab. Grzegorz Juras. Tym samym kierownictwo Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych w kolejnej kadencji 2017–2019 objęła Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Celem Konsorcjum jest promocja śląskiego szkolnictwa wyższego w regionie, na obszarze Polski i za granicą oraz wzajemna pomoc i wymiana informacji. W skład Konsorcjum wchodzi dziewięć śląskich uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- -Białej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Posiedzenie Rady Studentów PSRP na Uniwersytecie Śląskim

Od 10 do 12 lutego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obradowała Rada Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). Złożona z dwunastu członków Rada jest organem opiniodawczym wypowiadającym się w kwestiach aktów normatywnych dotyczących studentów. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Studentów i Rady Wykonawczej PSRP oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Głównym tematem trzydniowych obrad były nadchodzące zmiany w szkolnictwie wyższym w związku z pracami nad Ustawą 2.0. Program posiedzenia Rady Studentów PSRP obejmował: powołanie studenckiego zespołu ds. założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dyskusje nad projektem założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym autorstwa zespołu skupionego wokół Instytutu Allerhanda oraz przyjęcie opinii w sprawie projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Ambasador Francji gościem UŚ

7 lutego JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy gościł na Uniwersytecie Śląskim. Spotkanie z przedstawicielami władz uczelni było okazją do rozmów na temat aktualnie realizowanych projektów współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Ambasadą Francji w Polsce oraz możliwości rozwinięcia współpracy w nowych dziedzinach. Ze strony uczelni w spotkaniu udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii dr hab. Robert Pyka i kierownik Działu Współpracy z Zagranicą mgr Agata Wójcik. Ambasadę Francji w Polsce reprezentowali: JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy, konsul generalny Francji w Krakowie Frédéric de Touchet, konsul honorowa Francji w Katowicach Anna Krasuska-Terrillon, attaché ds. współpracy edukacyjnej Xavier Wasson i przedstawiciel kancelarii dyplomatycznej ambasady Claire Bergé. Pierre Lévy sprawuje funkcję ambasadora Francji w Polsce od jesieni 2016 roku. W latach 2013–2016 był dyrektorem departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego, a wcześniej – od 2009 do 2013 roku – ambasadorem w Republice Czeskiej.

Inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla zagranicznych studentów 13 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła się inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla zagranicznych studentów przyjeżdżających na studia częściowe na naszą uczelnię. Uroczystość otworzył prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Podczas inauguracji studenci mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Uniwersytetu Śląskiego, jego wydziałów i poszczególnych jednostek oraz organizacji funkcjonujących przy uczelni, szczególnie zaś Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Erasmus Student Network, a także Centrum Obsługi Studenta oraz Działu Współpracy z Zagranicą i działającego w jego ramach Biura Programu Erasmus+. W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytet Śląski w ramach studiów częściowych będzie gościć 102 studentów z: Algierii, Austrii, Białorusi, Brazylii, Chin, Czech, Filipin, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Iraku, Japonii, Łotwy, Malezji, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier i Włoch.