Kronika UŚ

Podpisanie umowy o współpracy z Université d’Artois

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z Université d’Artois we Francji. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 11 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dokument sygnowali rektorzy uczelni: JM Rektor Université d’Artois prof. Francis Marcoin oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W spotkaniu udział wzięli również prorektorzy uniwersytetów: prof. Stephen Rowley – prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką oraz dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji. Université d’Artois jest interdyscyplinarną uczelnią, kształcącą ponad 11 tysięcy studentów w 5 kampusach. Uczelnia jest położona w regionie Nord- -Pas-de-Calais, który jest partnerskim regionem województwa śląskiego.

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

12 stycznia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się drugi etap XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Jest to już trzecia edycja zawodów okręgowych organizowana w ŚMCEBI pod przewodnictwem dr. hab. Tomasza Goryczki – dyrektora Instytutu Nauki o Materiałach UŚ, przewodniczącego Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Wieloletnim sekretarzem Śląskiego Komitetu Organizacyjnego jest Janusz Polak. W tegorocznej edycji udział wzięło 43 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Konferencja dotycząca ochrony danych medycznych

13 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się konferencja naukowa pt. „Ochrona danych medycznych”. Do udziału w konferencji zaprosili: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ prof. dr hab. Czesław Martysz.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia: dane medyczne jako dane osobowe, koncepcja bezpieczeństwa danych medycznych w świetle regulacji krajowych oraz unijnych, ochrona danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej – outsourcing dokumentacji medycznej, praktyczne aspekty zabezpieczenia danych osobowych medycznych, w tym przetwarzanych w modelu outsourcingu, dane osobowe w systemach informatycznych ochrony zdrowia, dane osobowe i prywatność w transplantologii, dostęp do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jako prawo pacjenta. Podczas konferencji podpisano porozumienie pomiędzy GIODO a Uniwersytetem Śląskim dotyczące współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Dokument sygnowali Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Wizyta delegacji z Uniwersytetu w Żylinie

15 stycznia na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu gościła delegacja z Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja). Wizyta miała na celu przygotowanie ram współpracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem programu Erasmus+. Jednym z istotnych elementów planowanej współpracy są nowoczesne rozwiązania w zakresie monitoringu środowiska na potrzeby zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego. W spotkaniu udział wzięli: doc. dr inż. Jozef Ristvej – prorektor ds. współpracy z zagranicą i marketingu, prof. dr hab. inż. Karol Matiaško – prorektor ds. informatycznych Uniwersytetu w Żylinie oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką, a także władze Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żylinie oraz Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

IX wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

15 stycznia w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbył się IX wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Zagadnienie pt. „Properties of solutions to variational problems” zreferował prof. Arrigo Cellina z University of Milano- -Bicocca. W spotkaniu uczestniczyli między innymi prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

V Ogólnopolska Noc Biologów w Katowicach

15 stycznia odbyła się V edycja Nocy Biologów. Spotkanie zainaugurował wykład „Odkrywamy kod natury” dr Agaty Daszkowskiej-Golec, który dotyczył kodu DNA. W programie wydarzenia znalazły się liczne pokazy, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i wykłady popularnonaukowe, które dotyczyły zagadnień związanych z mikroorganizmami, roślinami, zwierzętami, człowiekiem oraz ich wzajemnymi interakcjami. Podczas warsztatów można było odkryć, jak wyglądają bakterie, grzyby oraz komórki roślin i zwierząt. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

Laury Umiejętności i Kompetencji

16 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXIV Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Decyzją Kapituły przyznano 75 Laurów (1 Diamentowy, 1 Kryształowy z Diamentem, 6 Kryształowych, 23 Platynowe oraz 44 Złote), a także nagrodę specjalną – Orła Piastów Śląskich. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, przewodniczący Rady Naukowo- Programowej Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych na Uniwersytecie Śląskim oraz prof. dr hab. Bernadetta Fuchs – pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie nauki i innowacyjności, prof. Jolanta Tambor otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm, natomiast prof. Bernadetta Fuchs została wyróżniona Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji pro publico bono.

Posiedzenie Prezydium KRASP w Katowicach

18 stycznia Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł uczestników posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Spotkanie z udziałem członków Prezydium oraz zaproszonych gości – przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i lokalnych – odbyło się w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie uczelni. W posiedzeniu udział wzięli między innymi: wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, przedstawiciele państwowych agencji wykonawczych oraz instytucji działających na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego, w tym: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Krajowego Punktu Kontaktowego, a także prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Obradom przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Porządek obrad obejmował omówienie programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki do 2020 roku, w tym kwestii ich finansowania, dyskusję na temat podstawowych i stosowanych badań naukowych, innowacyjności i komercjalizacji, a także deregulacji i planowanych inicjatyw legislacyjnych, które mają na celu odbiurokratyzowanie funkcjonowania uczelni. Poruszone zostały również kwestie dotyczące uczelni wiodących i badawczych oraz modelu i organizacji kształcenia uniwersyteckiego. Spotkanie stało się okazją do rozmów na temat współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej, Chinami i innymi krajami azjatyckimi oraz Ukrainą. Omówione zostały również współpraca z European University Association oraz krajowymi konferencjami rektorów (między innymi UUK, HRK i CPU), a także wspólne inicjatywy. Partnerem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest Education First – globalna sieć edukacyjna.

Autorzy: Agnieszka Nęcka
Fotografie: Monika Jodłowska, Wojciech Nowak