Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 8 (13). Red. naczelny Sylwester Fertacz , z-ca red. naczel. Agata Kluczek

TEOLOGIA. Słowo, doświadczenie, tajemnica. Red. Jacek K emp a , Marta Giglok

ETNOLOGIA. Grzegorz Studnicki : Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi

SOCJOLOGIA. Urbanism as a way of life. Trying to rediscover. Eds. Marek S. Szczepański , Grzegorz Gawron , Barbara Lewicka

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 14. Red. Jan Iwanek , Rafał Glajcar

Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywa politologiczno-prawna. Red. Marek Barański , Anna Czyż , Robert Rajczyk

Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian. Red. Zbigniew Oniszczuk

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Narracje o Zagładzie” 2015, nr 1: Kanon Zagłady. Red. Marta Tomczok

Marian Kisiel : Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych

Ryszard Koziołek : Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Wyd. 3.

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów. Red. Danuta Pluta -Wojciechowska , współpr. Anna Płonka

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Neophilologica” 2015. Vol. 27 : La perception en langue et en discours. Textes réunis par Elżbieta Biardzka , Katarzyna Kwapisz-Osadnik , Fabrice Marsac , Ewa Pilecka et Rudolph Socket autres études sous la rédaction de Wiesław Banyś

Sabina Deditius : El insulto como ritual en la „Batalla de Rap”. Estudio pragmalingüístico

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Jednostki języka w systemie i w mowie. Red. Andrzej Charciarek , Henryk Fontański , Jolanta Lubo cha-Kruglik

FILOLOGIA KLASYCZNA. Patrycja Matusiak : Obraz Hannibala w literaturze antycznej

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1 (15): Polonistyka w sąsiedztwie: Republika Czeska, Republika Słowacka. Red. Jolanta Tambor , Karolina Pospiszil

STUDIA O KULTURZE. Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk. Red. Ilona Copik , Justyna Hanna Budzik

Kabaret – poważna sprawa? Red. Dorota Fox , Jacek Mikołajczyk

SZTUKA I DYDAKTYKA. „Studia Artystyczne” Nr 3: Sztuka i kultura ludowa w badaniach i twórczości artystycznej. Red. Jadwiga Uchyła-Zr oski , Ryszard Solik , Aleksandra Giełdoń-Paszek

MUZYKA. Z zagadnień emisji głosu. Red. Hubert Miśka

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15. Red. Maksymilian Pazdan

O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. Red. Agnieszka Bielska-Brodziak

PSYCHOLOGIA. Łukasz Jach : Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu

PEDAGOGIKA. Anna Bautsz-Sontag : Literatura w terapii – warsztaty otwarte

Dorota Prysak : Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej

Ewa Wysocka : Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny

INFORMATYKA. Piotr Porwik : Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów z przykładami programów w Matlabie

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Mariusz Jochemczyk : Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. Vol. 34. Special issue. Forms of Criticism in Philosophy and Science. Ed. Dariusz Kubok

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6. Red. Anna Ś l i z , Joanna Kurczewska , Marek S. Szczepański

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 1 (6): Rozprawy i artykuły: Pojedynki. Prezentacje: Sylwia Chutnik. Red. naczelny Adam Dziadek , redaktor materiałów w części Pojedynki Maria Barłowska

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Magdalena Zdrada-Cok : Tahar Ben Jelloun. Hybridité et stratégies de dialogue dans la prose publiée après l’an 2000

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Katarzyna Majdzik : Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości

Илияна Генев-Пухалева : Терминологията на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминология на правото на околната среда

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Aleksandra Janowska : Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych

Krystyna Kleszczowa : U źródeł polskich partykuł. Derywacja funkcjonalna, przemiany, zaniki

Barbara Mitrenga , Dagmara Bałabaniak : Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym

Kinga Wąsińska : Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium słowotwórczo-leksykalne

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Krystyna Warchał : Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. (Przed)szkolne spotkania z lekturą. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska , Małgorzata Wójcik-Dudek , współpr. Aleksandra Zok-Smoła

MUZYKA. Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych. Red. Magdalena Szyndler

PRAWO. Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego. Red. Katarzyna Łuczak

PEDAGOGIKA. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce. Red. Urszula Szuścik