Kronika UŚ

Dni Austrii

Od 23 października do 3 listopada na terenie województw małopolskiego i śląskiego odbywały się Dni Austrii, w których organizację włączył się między innymi Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego. W programie wydarzenia znalazły się: spotkanie z literaturą austriacką w Pałacu pod Baranami, pokazy filmów Adreasa Horvatha, wystawa poświęcona połączeniu Podgórza i Krakowa, koncert Gwiazd z Sinfoniettą. W ramach wydarzenia 3 listopada na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbył się także wykład prof. dr. hab. Piotra Obrączki poświęcony polsko-austriackim relacjom literackim po 1945 roku.

Dyplomy dla stypendystów prezesa Rady Ministrów

2 grudnia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia uczniom szkół ponadgimnazjalnych dyplomów potwierdzających zdobycie stypendiów prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016. Poza dyplomami, które wręczał śląski kurator oświaty Stanisław Faber, stypendyści otrzymali listy gratulacyjne JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. Uroczystość uświetniły wykłady okolicznościowe wygłoszone przez dr Natalię Stępień oraz prof. dr. hab. Roberta Hasteroka. Po raz pierwszy stypendia prezesa Rady Ministrów przyznane zostały w 1997 roku i od tego czasu wręczane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

XI Dyskusja Panelowa

4 grudnia w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ odbyła się XI Dyskusja Panelowa z cyklu „Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem”. Tematem spotkania były światło i dźwięk. W inauguracji Dyskusji Panelowej udział wzięli między innymi prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny oraz dyrektor Instytutu Fizyki UŚ prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski. W programie wydarzenia przewidziano wystąpienia prof. dr. hab. Wojciecha Gawlika, prof. dr. hab. Aleksandra Sęka, prof. dr. hab. Wiesława Gruszeckiego, prof. dr. hab. Marka Stankiewicza, prof. dr. hab. Bogusława Fugla.

Wręczenie dyplomów absolwentom I edycji programu MBA

4 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom I edycji prestiżowego programu biznesowego Master of Business Administration. W uroczystości udział wzięli prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów prof. dr hab. Wojciech Rybowski. Excutive Master of Business Administration w Katowicach organizowany jest przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Program walidowany jest przez Aix-Marseille Graduate School of Management (Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii) – czołową francuską szkołę biznesu. Jest klasyfikowany w klasie mistrzowskiej w ratingu SEM FORUM. To jedyny na Śląsku prestiżowy program kierowany do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menedżerskich, właścicieli firm i przedsiębiorców. Jego ukończenie stanowi formalne potwierdzenie uzyskania kwalifikacji menedżerskich na poziomie światowym i zdobycia wiedzy m.in. w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego, rachunkowości zarządczej, biznesu globalnego.

Konkurs im. Marka Kuczmy

5 grudnia odbyło się posiedzenie jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych. Pierwsza, uroczysta część posiedzenia poświęcona została wręczeniu dyplomów i nagród. Udział w niej wzięli prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prodziekan ds. kierunku matematyka dr hab. Tomasz Połacik, a także laureaci nagród w konkursie za rok ubiegły. Pierwszą nagrodę zdobyła praca pt. „On additive involutions and Hamel bases” Karola Barona, drugą – praca Michała Lewickiego i Andrzeja Olbrysia pt. „On non-symmetric t-convex functions”. Jury przyznało też dwie trzecie nagrody: Markowi Cezaremu Zdunowi i Pawłowi Solarzowi („Recent results on iteration theory: iteration groups and semigroups in the real case”) oraz Zhang Wenmengowi, Zhang Weinianowi i Witoldowi Jarczykowi („Sharp regularity of linearization for C1,1 hyperbolic diffeomorphisms”).

Delegacja WPiA z wizytą w Chinach

Od 8 do 10 grudnia delegacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ, w której skład weszli pełnomocnik dziekana WPiA ds. współpracy z zagranicą, kierownik Szkoły Prawa USA dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk oraz prodziekan WPiA dr hab. Rafał Blicharz, przebywała z oficjalną wizytą w Chinach, goszcząc w Beijing Foreign Studies University (BFSU) na Wydziale Prawa oraz Wydziale Języków i Kultur Europejskich. Wizyta ta była kontynuacją podjętej przez Uniwersytet Śląski współpracy z chińskimi uniwersytetami, a w szczególności z Beijing Foreign Studies University oraz Northestern University (NEU) w Shenyang. Program pobytu obejmował między innymi spotkanie z dziekanem Wydziału Prawa BFSU prof. Wang Mengiem oraz pracownikiem tego Wydziału, Huang Lin, a także z pracownikami Wydziału Języków i Kultur Europejskich, Katedry Języka Polskiego i Centrum Badań Polskich: z dr Li Yinan oraz dr Ewą Rutkowską. Spotkania dotyczyły współpracy Wydziału Prawa i Administracji z Wydziałem Prawa BFSU oraz Katedrą Języka Polskiego i Centrum Badań Polskich. Współpraca ta ma obejmować wymianę studentów i kadry naukowej, uczestniczenie we wspólnych projektach naukowych, a także utworzenie Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Obecnie na WPiA są przygotowywane ramy prawne dla tego przedsięwzięcia.

JM Rektor UŚ członkiem Conseil d’Influence

9 grudnia w siedzibie Ambasady Francji w Polsce odbyło się posiedzenie Conseil d’Influence powołanej przez JE Ambasadora Francji. Skład rady tworzą członkowie ambasady oraz przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki. Do udziału w pracach Conseil d’Influence zaproszony został JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Planowany porządek spotkania obejmował wystąpienie JE Ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Buhlera dotyczące francuskiej obecności w Polsce, przestawienie nowego projektu na rzecz współpracy i kultury – temat omówił dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce, radca kulturalny i ds. współpracy Ambasady Francji w Warszawie Stanislas Pierret. W programie przewidziano również dyskusję: uczestnicy posiedzenia rozważali między innymi kwestie kształtowania współpracy naukowej i akademickiej oraz możliwości wykorzystania rozwiązań stosowanych we francuskim modelu współpracy (ekonomicznej, handlowej, instytucjonalnej) w polskich warunkach.

Prof. Ryszard Kaczmarek laureatem Nagrody Identitas

8 grudnia w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się gala Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas 2015. Jednym z laureatów tegorocznej nagrody został kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska UŚ prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek za książkę historyczną pt. Polacy w armii Kajzera. Nagroda Identitas jest przyznawana corocznie (od 2014 roku) najlepszym książkom poprzedniego roku: jednej w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, a drugiej w obszarze historii.

JE Ambasador Azerbejdżanu w Polsce gościem UŚ

8 grudnia z wizytą na Uniwersytecie Śląskim przebywał JE Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce dr hab. Hasan Hasanov. Dla studentów i pracowników uczelni wygłosił wykład pt. „Relacje polsko-azerbejdżańskie oraz pozycja Azerbejdżanu we współczesnym świecie”. W ramach spotkania odbyła się także prezentacja działalności i dorobku Stowarzyszenia Współpracy Polska – Azerbejdżan. Po wykładzie gościa podjął również prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Spotkanie dotyczyło współpracy międzynarodowej i naukowej.

Prof. Jan Malicki laureatem nagrody „Żeleźnioka Karlika”

11 grudnia odbyło się wręczenie nagród im. Stanisława Ligonia, które przyznawane są przez Polskie Radio Katowice od 1983 roku. Kapituła wyróżnia w ten sposób osoby zasłużone dla regionu śląskiego w działalności kulturalnej, społecznej i politycznej, również w twórczości radiowej. Od kilku lat uroczystości towarzyszy również specjalne wyróżnienie – statuetka „Żeleźniok Karlika”. Jest ona wręczana osobom i instytucjom, które w sposób szczególny propagują dorobek Stanisława Ligonia. W tym roku wyróżnienie otrzymał prof. zw. dr hab. Jan Malicki – kierownik Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu UŚ i dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Prof. Marian Kisiel doktorem honoris causa

11 grudnia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Marianowi Kisielowi. Laureat jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego, prodziekanem Wydziału Filologicznego UŚ, kierownikiem Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, członkiem towarzystw naukowych i literackich, w tym Komitetu Nauk o Literaturze PAN, przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Tytuł doktora honoris causa jest docenieniem działalności naukowej, organizacyjnej i pisarskiej, podkreśleniem ogromnego autorytetu, jaki zyskał prof. Marian Kisiel w środowisku humanistycznym, oraz wyrazem wdzięczności za trud włożony w budowanie tożsamości częstochowskiej polonistyki.

Otwarcie Centrum Nauk Stosowanych

17 grudnia w Chorzowie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etapu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Centrum Nauk Stosowanych jest kolejnym ważnym etapem w tworzeniu bazy dydaktyczno-badawczej Śląska, która ma zapewnić wzrost wykształcenia mieszkańców regionu oraz zintegrować możliwości dydaktyczne i badawcze śląskich uczelni i jednostek partnerskich. Centrum powstało na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie i stanowi II etap tworzenia kompleksowego przedsięwzięcia pn. Kampus Nauk Matematyczno- -Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości otwarcia CNS udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Śląskiego, społeczność akademicka, a także zaproszeni goście.

Wieczór wigilijny

17 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbył się wieczór wigilijny „Ze wszystkich stron – Wesołych Świąt”. Spotkanie było okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń. W programie zaplanowano koncert kolęd w nowych, autorskich aranżacjach wykonanych przez Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. Izabelli Zieleckiej-Panek, zespół instrumentalny w składzie: Karol Pyka (fortepian), Marcin Żupański (saksofon), Tomasz Wrzecionko (bas), Konrad Sadlik (instrumenty perkusyjne) oraz solistów: Bartosza Jaśkowskiego, Magdalenę Grzegorzek, Martynę Kwolek, Marlenę Zając, Magdę Zborek i Szymona Staniszewskiego.

„Przystanek Nauka” wyróżniony

Portal naukowy Uniwersytetu Śląskiego „Przystanek Nauka” został wyróżniony w konkursie „Popularyzator Nauki 2015” w kategorii nauka w internecie. Został doceniony za udany debiut (powstał na przełomie stycznia i lutego 2015 roku). Wręczenie nagród odbyło się 17 grudnia 2015 roku podczas uroczystej gali w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Z rąk wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina statuetkę oraz pamiątkowy dyplom odebrała dr Agnieszka Sikora, redaktor naczelna portalu. Konkurs „Popularyzator Nauki”, organizowany od 2005 roku przez serwis PAP Nauka w Polsce i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w sposób przystępny dla każdego.