Profesor Marian Kisiel doktorem honoris causa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Renesansowy humanista

11 grudnia 2015 roku w auli Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się uroczystość nadania godności doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Marianowi Kisielowi, prodziekanowi Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Był to czwarty doktorat honorowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w historii Wydziału Filologicznego UŚ prof. Marian Kisiel został piątym uczonym, któremu została nadana ta godność.

Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel doktorem honoris causa Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie
Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel doktorem honoris causa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Doktor honorowy jest kierownikiem Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego, członkiem towarzystw naukowych i literackich, w tym Komitetu Nauk o Literaturze PAN, przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa wpisana została w święto Akademii, która w tym roku honorowała 600-lecie urodzin patrona Akademii, wybitnego kronikarza i naukowca Jana Długosza, 1 października minęła także 11 rocznica istnienia uczelni, która powstała w 2004 roku z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

W uroczystości uczestniczyli senatorowie i posłowie RP, przedstawiciele duchowieństwa, europarlamentu, wojewódzkich, powiatowych i miejskich władz samorządowych, goście z zagranicy, m.in. naukowcy z Niemiec i Izraela, rektorzy i naukowcy zaprzyjaźnionych uczelni (m.in.: z Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Muzycznej w Katowicach, Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Lingwistycznej i Akademii Polonijnej w Częstochowie) z przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem na czele. Na ceremonię przybyli także prorektorzy śląskiej Alma Mater: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów oraz dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, jak również władze Wydziału Filologicznego.

Jak pisze w swojej recenzji prof. zw. dr hab. Andrzej Zawada z Uniwersytetu Wrocławskiego, Marian Kisiel jest nie tylko historykiem literatury, krytykiem literackim, poetą, to także: „Człowiek uniwersytetu. Renesansowy humanista… powszechnie znany i wysoko ceniony w polonistycznych kręgach krajowych i zagranicznych badacz”.

Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, autorka laudacji, przedstawiając dorobek naukowy prof. Mariana Kisiela, przypomniała także długoletnią współpracę doktora honorowego początkowo z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a później Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie. „Z Instytutem [Instytut Filologii Polskiej AJD – przyp. red.] połączyły Profesora więzi, które wykraczały daleko poza akademickie obowiązki”, służąc pomocą merytoryczną przyczynił się m.in. do powołania prestiżowej, cyklicznej konferencji „Czytanie Dwudziestolecia” a także nawiązania ścisłych więzów naukowych z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Efektem naukowej współpracy była m.in. konferencja poświęcona Władysławowi Sebyle, co doskonale obrazuje szczególny krąg zainteresowań naukowych prof. Mariana Kisiela, czyli pogłębianie wiedzy o regionie i umiejętność konsolidacji środowisk naukowych regionu.

W dorobku naukowym badacza znalazły się m.in. tak ważne dla humanistów książki, jak U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego (doktorat, 1991), Świadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej (1998), Od Różewicza. Małe szkice o poezji (1999), Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955–1959 w Polsce (habilitacja, 1999), Pamięć, biografia, Słowo. Szkice o poetach dwóch generacji (2000), Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku (2004), Przypisy do współczesności (2006), Ananke i Polska. O liryce Zdzisława Stroińskiego (2010), Critica varia (2013)… to zaledwie kilka wybranych pozycji z bogatej twórczości naukowej prof. M. Kisiela, który tytuł naukowy profesora otrzymał w 2004 roku, a od 2007 roku jest profesorem zwyczajnym. Wiele uwagi, zarówno w laudacji, jak i w recenzjach, poświęcono wielkiej pasji naukowca – poezji. Marian Kisiel zadebiutował w latach 80., dziś może poszczycić się wieloma zbiorami wierszy, a jego utwory znajdują się także w licznych antologiach, co zdaniem prof. Elżbieta Hurnik „określa osobowość, która łączy erudycję z rzadko spotykaną wrażliwością na słowo”.

„Górnoślązak z wyboru – jak pisze w recenzji prof. dr hab. Anna Węgrzyniak z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – od początku związany z Uniwersytetem Śląskim i czasopismem „Śląsk”, Profesor Kisiel jest wybitnym znawcą Śląska literackiego, inicjatorem wielu tutejszych akcji kulturalnych i edukacyjnych, promotorem inicjatyw śląskoznawczych, redaktorem książek prezentujących nasz region. […] Dzisiaj, gdy gubi się tzw. centrum, Śląsk odsłania swoje bogactwo i leczy się z kompleksów. Wielka w tym zasługa Profesora, który od lat organizuje życie naukowe, popularnonaukowe i artystyczne. Za wierność regionowi i jego uniwersalnej kulturze bardzo Panu dziękujemy”.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Szymala