Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

TEOLOGIA. Monika Gwóźdź : Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Strychy/piwnice. Inne przestrzenie. Red. Alina Świeściak , Sandra Trela

Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia. Red. Bożena Mazurkowa

Agnieszka Nęcka : Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Aneta Chmiel : Rompere il silenzio. I romanzi di Vincenzo Consolo

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Tadeusz Sławek : U-chodzić

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Karolina Lisczyk-Kubina : Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Inność/różnorodność w języku i kulturze. Red. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Jolanta Gwioździk : Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI– XVIII wieku

Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii. Studia i szkice. Red. Elżbieta Gondek

STUDIA O KULTURZE. Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego. Konferencja w 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 17 października 2012 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Red. Grażyna Golik-Szarawarska

Beata Popczyk-Szczęsna : Powtórzenia i powroty. O dramaturgii Janusza Głowackiego

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14. Red. Maksymilian Pazdan

Rodzina w prawie administracyjnym. Red. Agnieszka Ziółkowska , Anna Gronkiewicz

PEDAGOGIKA. Agata Cabała : Zdania warunkowe w kształceniu uczniów klas wczesnoszkolnych. Analiza funkcjonalna

Anna Waligóra-Huk : Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Jadwiga Stawnicka : Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Efekt synergii

BIOLOGIA. Bożena Nowak , Jolanta Pająk : Mikroorganizmy i tworzywa. Skrypt dla studentów

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

NAUKI POLITYCZNE. Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywa politologiczno-prawna. Red. Marek Ba rański , Anna Czyż , Robert Rajczyk

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów. Red. Danuta Pluta-Wojciechowska , współpr. Anna Płonka

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1 (15): Polonistyka w sąsiedztwie: Republika Czeska, Republika Słowacka. Red. Jolanta Tambor , Karolina Pospiszil

SZTUKA I DYDAKTYKA. „Studia Artystyczne” Nr 3: Sztuka i kultura ludowa w badaniach i twórczości artystycznej. Red. Jadwiga Uchyła -Zroski , Ryszard Solik , Aleksandra Giełdoń-Paszek

PRAWO. Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego. Red. Katarzyna Łuczak

PSYCHOLOGIA. Łukasz Jach : Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu

PEDAGOGIKA. Anna Bautsz-Sontag : Literatura w terapii – warsztaty otwarte

Dorota Prysak : Codzienność osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej

INFORMATYKA. Piotr Porwik : Wybrane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów z przykładami programów w Matlabie