Kronika UŚ

Sukces na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2015

Od 12 do 14 października w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się 9. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „International Warsaw Invention Show – IWIS 2015”. To jedyne w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Na wystawie gościli wynalazcy z ponad 20 państw reprezentujący placówki naukowo- badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa. Wynalazcy zaprezentowali blisko 400 innowacji, stanowiących przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. W kategorii elektronika i energetyka międzynarodowe jury konkursowe przyznało Nagrodę Specjalną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego IWIS 2015 oraz złoty medal pracownikom Instytutu Nauki o Materiałach UŚ za wynalazek pn. „Electrochemical production manner and properties of nanoporous gold” (Bożena Łosiewicz, Patrycja Osak, Magdalena Szklarska, Agnieszka Smołka, Julian Kubisztal, Danuta Stróż). Celem wynalazku było opracowanie sposobu elektrochemicznego otrzymywania nanoporowatego złota, które ze względu na unikatowe właściwości katalityczne, optyczne i biochemiczne stanowi obecnie przedmiot intensywnych badań w wielu dziedzinach nauki, takich jak energetyka wodorowa czy medycyna.

Jubileusz 110-lecia ZNP i 10-lecia Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP

23 października w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość związana z obchodami 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i 10-lecia Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP. Uroczystość, zorganizowana przez Uczelnianą Organizację Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim, była świętem związkowym, okazją do refleksji, możliwością prezentacji bogatej historii i dokonań ZNP, a także podziękowaniem dla wszystkich członków, którzy przez lata tworzyli struktury organizacyjne i aktywnie działali na rzecz związku i całej społeczności akademickiej. W jubileuszu udział wzięli: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Rak, prezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP Jadwiga Aleksandra Rezler, przewodniczący OPZZ Województwa Śląskiego Henryk Moskwa, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego Krzysztof Pszczółka, przedstawiciele władz związkowych, działacze związkowi, członkowie ZNP oraz pracownicy uniwersytetu. Honorowy patronat nad uroczystością objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Prof. John M. Swales doktorem honoris causa UŚ

26 października w Auli Międzywydziałowej na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyła się uroczystość, w trakcie której tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego otrzymał profesor John M. Swales. Wniosek Rady Wydziału Filologicznego został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 24 września 2015 roku. Profesor John M. Swales jest wybitnym humanistą, znakomitym uczonym, twórcą naukowych podstaw nowoczesnej analizy gatunków dyskursów wspólnoty akademickiej, jednym z najznamienitszych przedstawicieli tej wspólnoty, wychowawcą i mentorem kilku pokoleń naukowców, człowiekiem wielkiego serca i wielkiej skromności, mądrym obserwatorem ludzi, ptaków i motyli.

Dzień Campus France na UŚ

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”. Spotkania odbywały się od 3 do 6 listopada w ośmiu miastach w Polsce i adresowane były do osób zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce. W Katowicach Dzień Campus France odbywał się 3 listopada na Wydziale Nauk Społecznych. W programie przewidziano: indywidualne porady przedstawicieli Agencji Campus France i reprezentantów wybranych kierunków studiów oraz prezentacje pozwalające na lepsze przygotowanie wyjazdu i przebiegu studiów. Spotkanie swoją obecnością uświetnił attaché ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce dr inż. Sébastien Reymond, którego w rektoracie uczelni podjął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W obchodach Dnia Campus France na Uniwersytecie Śląskim udział wzięli również prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, konsul honorowa Francji w Katowicach Anna Krasuska- Terrillon, dyrektor Alliance Française w Katowicach Karl Zangerle, zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki prof. dr hab. Halina Widła, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii dr hab. Robert Pyka oraz dr Renata Jankowska z Instytutu Socjologii UŚ.

Konsul generalny USA gościem UŚ

3 listopada gościem Uniwersytetu Śląskiego był nowo mianowany konsul generalny USA Walter Braunohler. Wizyta była okazją do poznania uczelni, jej władz, a także rozwijania dalszej współpracy. Gościa podjął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Konsulowi towarzyszyli przedstawiciele Konsulatu Generalnego USA w Krakowie: konsul ds. prasy i kultury Pamnella DeVolder, konsul ds. politycznych i ekonomicznych Andrew Caruso oraz Marek Guzik i Janina Galas. W programie wizyty zaplanowano również zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej – American Corner.

Delegacja Northeastern University z Chin

Od 5 do 7 listopada Uniwersytet Śląski gościł delegację z uczelni partnerskiej Northeastern University z Chin, w której skład wchodzili: prof. Yu Fuxiao – dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą, Zhang Hao – dyrektor Działu Zasobów Ludzkich (Department of Human Resources) oraz Li He – dyrektor Stowarzyszenia Absolwentów. Podczas wizyty odbyło się oficjalne spotkanie z władzami uczelni, w którym udział wzięli: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny oraz przedstawiciele wydziałów, które od kilku lat rozwijają współpracę z chińską uczelnią – dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych prof. dr hab. Jolanta Tambor, dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji, a także przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą. Zaplanowano również wizytę na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie goście zostali podjęci przez prodziekana wydziału dr. hab. prof. UŚ Rafała Blicharza. Delegacja zwiedziła również Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, gdzie spotkała się z przedstawicielami Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. W spotkaniu uczestniczyli: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Danuta Stróż, dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych prof. zw. dr hab. Andrzej Burian, prodziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Piotr Porwik, a także prof. dr hab. Grażyna Chełkowska oraz prof. dr hab. Jacek Szade z Instytutu Fizyki. Umowa akademicka o współpracy pomiędzy uczelniami została podpisana w styczniu 2013 roku. Początkiem współpracy było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych Northeastern University. Kolejnym przedsięwzięciem było otwarcie Centrum Studiów Polskich, które jest czwartym polonistycznym centrum w Chinach. Centrum ma kształcić przyszłych tłumaczy, którzy poradzą sobie w biznesie, działaniach ekonomicznych, a także w kwestiach technicznych. Dyrektorem Centrum został mgr Adam Antoniewicz, który jest od wielu lat związany ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ.