Uniwersytet Śląski jest koordynatorem międzynarodowego projektu IRNet, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego

Projekt IRNet

W skład międzynarodowego konsorcjum naukowego wchodzi dziewięć uczelni europejskich oraz australijski Curtin University w Perth. Pełna nazwa przedsięwzięcia brzmi: „Międzynarodowa sieć badawcza na rzecz analizy i rozwoju nowych narzędzi i metod dla zaawansowanych nauk pedagogicznych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania na odległość oraz kompetencji interkulturowych” (ang. International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, E-learning and Intercultural Competences).

Naukowcy unijnego projektu IRNet
Naukowcy unijnego projektu IRNet

Celem projektu, który zapoczątkowano w 2014 roku, a ma potrwać końca roku 2017, jest opracowanie i wdrażanie interdyscyplinarnego programu służącego rozwojowi nowoczesnych narzędzi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w naukach pedagogicznych i w kształceniu na odległość, rozwój pedagogiki w kontekście kompetencji międzykulturowych w krajach Unii Europejskiej, Australii, Rosji i na Ukrainie, a także ocena kompetencji informatycznych nauczycieli i innych specjalistów szkół wyższych – wszystko w kontekście globalizacji edukacji.

W pracach międzynarodowego zespołu – poza naukowcami UŚ oraz Curtin University – biorą także udział reprezentanci: Universiteit Twente w Enschede (UT, Holandia), Universidad de Extremadura (UE, Hiszpania), Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze (UKF, Słowacja), Universidade Lusíada w Lizbonie (UL) (Portugalia), Uniwersytetu Ostrawskiego (UO, Czechy), Uniwersytetu Kijowskiego imienia Borysa Hrinczenki (UKBH, Ukraina), Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Dnieprodzierżyńsku (PUT, Ukraina) oraz Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Aleksandra Hercena w Sankt Petersburgu (RPUP, Rosja).

W ramach projektu w latach 2014–2015 zostały zrealizowane trzy wyjazdy naukowo-badawcze pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. Dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur, dr hab. Anna Gajdzica oraz dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska dwukrotnie gościły w Sankt Petersburgu oraz odwiedziły Perth, uczestniczyły tam w licznych seminariach, warsztatach czy spotkaniach z pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz ze studentami. Dzięki funduszom z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasi naukowcy wzięli ponadto udział w wyjazdach naukowych do partnerskich uczelni zagranicznych w Nitrze, Ostrawie, Lizbonie oraz Enschede, gdzie uczestniczyli w konferencjach oraz seminariach naukowych. Wyniki badań prowadzonych w ramach tego projektu zostały opublikowane w licznych pracach naukowych, których szczegółowy wykaz znajduje się na stronie: http://www.irnet.us.edu.pl/tools/deliverables

Do Polski z kolei przybyli goście z uniwersytetów w Rosji i na Ukrainie. W październiku zeszłego roku na WEiNoE UŚ przebywali: prof. Nataliia Morze (BGKU) i dr Olga Veselovska (UKBH), prof. Maryna Romaniukha, prof. Mykola Nakaznyi i prof. Ludmyla Sorokina (PUT w Dnieprodzierżyńsku) oraz prof. Tatyana Noskova, prof. Tatyana Pavlova i prof. Olga Yakovleva (RPUP). Działania naukowców z Ukrainy i Rosji były skoncentrowane na środowisku e-learningowym UŚ. Uczestnicy z uczelni partnerskich analizowali kursy zdalne, studiowali ich struktury i funkcje projektowania, jak również podstawowe zasady, formy i metody efektywnego wykorzystania ICT i e-learningu. Naukowcy badali i analizowali zagadnienia dotyczące opracowywania instrumentów, które byłyby w stanie dostarczyć wiarygodnych i porównywalnych danych na temat rozwoju ICT i e-learningu, a także działań edukacyjnych nauczycieli i studentów w zakresie wykorzystania ICT w nauce i relacjach międzykulturowych. W wyniku wspólnych działań został zaproponowany model kompetencji nauczyciela w zakresie ICT oraz instrumenty do oceny poziomu tych kompetencji. Dla gości zorganizowano także warsztaty i seminaria.

Kształcenie na odległość to temat wywołujący szerokie zainteresowanie u różnych badaczy w większości krajów Europy i świata. Istnieje sporo publikacji, które udowadniają, że zalety e-learningu wpływają na poszerzanie skali wdrażania e-learningu praktycznie na wszystkich szczeblach kształcenia. Wraz z rozwojem technologii informacyjnych i pojawieniem się nowych narzędzi informatycznych poszerzają się możliwości dydaktyczne i podnosi się jakość usług edukacyjnych oferowanych w formie zdalnej. Warto wspomnieć, że w ramach IRNet co roku w październiku Cieszynie ma miejsce konferencja pt. „Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Nauczania na Odległość”. W tym roku odbyła się już siódma edycja.

W ramach projektu jest zaplanowana realizacja ponad 220 wyjazdów naukowych 28 naukowców z 10 uczelni konsorcjum. Rezultaty wszystkich wyjazdów, przeprowadzonych badań oraz innych form aktywności realizowanych w ramach projektu są publikowane na bieżąco w czasopismach naukowych, w tym „International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning” (IJCEELL), monografiach, materiałach konferencyjnych, zbiorach prac naukowych.

O szczegółach projektu można dowiedzieć się na stronie projektu: www.irnet.us.edu.pl

Autorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Fotografie: Andrzej Szczurek