Powstał serwis internetowy „Laboratoria Uniwersytetu Śląskiego”

Nowa wizytówka uczelni

Uniwersytet Śląski to od kilku lat uczelnia konsekwentnie wychodząca naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego i biznesowego, poszerzająca wciąż obszary, w których może kształtować i pogłębiać współpracę nauki i biznesu. Jednym z najważniejszych zadań w budowaniu marki wiodącego ośrodka nauki i rzetelnego partnera gospodarki jest prezentowanie i promowanie potencjału naukowo-badawczego uczelni. Te dwa cele przyświecały pracom poświęconym powstaniu centralnej bazy laboratoriów i pracowni oraz specjalistycznej, unikatowej aparatury naukowo-badawczej.

Serwis internetowy www.laboratoria.us.edu.pl to nowe narzędzie do prezentacji i promowania laboratoriów
i pracowni Uniwersytetu Śląskiego
Serwis internetowy www.laboratoria.us.edu.pl to nowe narzędzie do prezentacji i promowania laboratoriów i pracowni Uniwersytetu Śląskiego

Wśród odbiorców, do których kierowana jest baza, wymienić należy zarówno pracowników, studentów i doktorantów jednostek naukowo-badawczych, jak i przedstawicieli otoczenia gospodarczego, m.in. obecnych i przyszłych partnerów biznesowych oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Serwis internetowy www.laboratoria.us. edu.pl jako nowe narzędzie do prezentacji i promowania laboratoriów i pracowni Uniwersytetu Śląskiego pomoże nawiązywać współpracę naukowo-badawczą i badawczo- -wdrożeniową. Ułatwi z jednej strony nawiązywanie kontaktów z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie, a z drugiej będzie odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorców, dotyczące wiedzy na temat wykwalifikowanych jednostek zdolnych do przyjmowania zleceń prac badawczych.

Szczególnie ważne jest właśnie to, że baza daje nowe możliwości przedsiębiorcom planującym realizację projektu badawczo- -wdrożeniowego w porozumieniu z naszymi zespołami naukowców. Tworząc i udostępniając bazę, Uniwersytet otwiera swoje laboratoria, dając wyraźny sygnał gotowości do współpracy. Dzięki niej przedsiębiorca może znaleźć laboratorium lub pracownię dysponującą sprzętem i kadrą pracowniczą złożoną ze specjalistów, którzy w kompleksowy sposób przeprowadzą wykonanie analiz i oznaczeń wybranych parametrów. Wykorzystanie dostępnej w zasobach uczelni aparatury laboratoryjnej przez podmioty zewnętrzne stanowić może o wypracowaniu przewagi konkurencyjnej i zaowocuje nowymi produktami dla klientów danego przedsiębiorstwa, a uczelni może zagwarantować stały przypływ zleceń zewnętrznych.

W charakterystyce laboratoriów poza podstawowymi informacjami, kontaktem do osoby reprezentującej wybraną pracownię i spisem dostępnej aparatury zainteresowani znajdą również na portalu dane dotyczące obszaru prowadzonych prac badawczych i możliwości współpracy, w tym oferowanych na zewnątrz usług badawczych. Co ważne, baza umożliwia integrację strony laboratoriów z innymi stronami uniwersyteckimi, w tym stronami poszczególnych pracowni. Pozwala to uniknąć duplikowania treści na różnych stronach. Ponadto w serwisie istnieje mechanizm przygotowania anglojęzycznej wersji strony każdego laboratorium czy pracowni, co jest szczególnie ważne w poszukiwaniu partnerów za granicą.

Jesteśmy przekonani, że portal laboratoria. us.edu.pl stanie się źródłem kompleksowej wiedzy na temat infrastruktury laboratoryjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz nową wizytówką naszej uczelni. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje to narzędzie, zapraszamy kierowników katedr do współpracy i nadsyłania informacji o swoich laboratoriach na e-mail Biura Współpracy z Gospodarką: transfer@us.edu.pl

Centrum ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Gospodarką
Biuro Współpracy z Gospodarką
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
transfer@us.edu.pl,
tel. 32 359 2271, 32 359 2081