Kronika UŚ

Śląski Kongres Oświaty

21 i 22 września na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywała się trzecia edycja Śląskiego Kongresu Oświaty. Wydarzenie było skierowane do dyrektorów oraz wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także nauczycieli, pedagogów i psychologów. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Twórcza szkoła – twórczy nauczyciel – twórczy uczeń”. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość udziału w licznych seminariach, wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach skoncentrowanych na wzbogaceniu umiejętności śląskiej kadry pedagogicznej. Podczas inauguracji Kongresu podpisane zostało porozumienie o współpracy dydaktycznej, której celem będzie stworzenie odpowiednich warunków szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów mających na celu popularyzowanie wiedzy o prawie. III Śląski Kongres Oświaty był wspólnym przedsięwzięciem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera.

Śląski Salon Maturzystów w Katowicach

24 września na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się Śląski Salon Maturzystów – wydarzenie edukacyjne skierowane do nauczycieli oraz uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia, dyrektorów szkół oraz doradców zawodowych. Wśród wystawców znalazły się nie tylko uczelnie, ale też szkoły policealne i zawodowe. Uniwersytet Śląski przedstawił swoją ofertę edukacyjną na rok akademicki 2016/2017. Wykład inauguracyjny pt. „Co każdy maturzysta powinien wiedzieć o egzaminie maturalnym – zasady, przepisy, procedury” wygłosił dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Roman Dziedzic.

Dr hab. Marcin Kostur laureatem nagrody MNiSW

Dr hab. Marcin Kostur z Instytutu Fizyki UŚ został laureatem nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia dydaktyczne. Fizyk podejmuje działania obejmujące zarówno innowacyjne metody prowadzenia zajęć, jak i nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych. Kluczem do innowacyjności działań jest komputeryzacja dydaktyki oraz rozwiązania dydaktyczne o charakterze systemowym. Dr hab. Marcin Kostur w nowatorski sposób integrował użycie metod komputerowych z przedmiotami kierunkowymi, tworzył innowacyjne, interdyscyplinarne, interaktywne materiały, wdrażał i sam wykorzystywał rozwiązania chmurowe w dydaktyce oraz tworzył programy studiów wykorzystujące innowacyjne podejście. Metody prowadzenia działań oraz nowe materiały dydaktyczne zostały wypracowywane wspólnie z prestiżowymi ośrodkami zagranicznymi. Szerokie upowszechnianie wytworzonych materiałów dydaktycznych, które propaguje dr hab. Marcin Kostur, jest możliwe dzięki ich uniwersalnemu charakterowi oraz bardzo wysokiej jakości merytorycznej.

Inauguracja Akademickiego Centrum Sukcesu

6 października na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyło się uroczyste otwarcie Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS). Centrum, które podlega Instytutowi Socjologii UŚ, powstało z inicjatywy francuskiej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF) i stanowi część europejskiej sieci Centre de réussite universitaire (CRU) liczącej 26 placówek znajdujących się w Europie Środkowej i Wschodniej. Powstanie polskiego oddziału w Katowicach jest efektem umowy podpisanej w 2014 roku przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i dyrektora Biura Regionalnego Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (BECO) Fabiena Floriego. Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS) na Uniwersytecie Śląskim jest jak dotąd jedyną polską placówką należącą do sieci CRU w Polsce. W uroczystym otwarciu oddziału udział wzięli między innymi: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, przedstawiciele Ambasady Francuskiej oraz dyrektor regionalny Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii Fabien Flori. Akademickie Centrum Sukcesu powstało z myślą o osobach, które chcą poszerzać swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje, a swoją przyszłość zawodową wiążą z karierą akademicką, karierą w administracji na szczeblu europejskim oraz w biznesie.

Nadanie sali Rady Wydziału Filologicznego imienia prof. Kazimierza Polańskiego

6 października w Centrum Naukowo- -Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu miała miejsce uroczystość nadania sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu imienia profesora Kazimierza Polańskiego. Prof. Kazimierz Polański (1929–2009) był wybitnym lingwistą (językoznawcą ogólnym, slawistą i anglistą), współtwórcą polskiej teorii językoznawczej oraz współautorem i redaktorem fundamentalnych prac językoznawczych, m.in. Encyklopedii językoznawstwa ogólnego, Słownika syntaktyczno-generatywnego czasowników polskich, doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja pt. „Women at the Top…”

6 października w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja poświęcona roli i znaczeniu kobiet pełniących wysokie stanowiska kierownicze pt. „Women at the Top. Co się dzieje, gdy kobiety mają więcej władzy i wpływu?”. Było to drugie seminarium z planowanego międzynarodowego cyklu spotkań w Europie. Poprzednie odbyło się w Coventry University w Wielkiej Brytanii w maju tego roku. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk oraz kanclerz Uniwersytetu Śląskiego dr Agnieszka Skołucka, prof. Virginia Schein z Gettysburg College w USA – światowej sławy profesor zarządzania i psychologii, która od wielu lat zajmuje się badaniami związanymi z funkcjonowaniem kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych, prof. Rosalind Searle – dyrektor Centre for Trust, Peace and Social Relations, oraz Danuta Pieter – dyrektor Fundacji Bernadette Chirac Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, organizacji non-profit, której celem jest poprawa życia dzieci i ludzi starszych hospitalizowanych w szpitalach francuskich. Konferencja została podzielona na cztery panele tematyczne: „Praktyki i refleksje świata biznesu”, „Praktyki i refleksje sektora publicznego”, „Praktyki i refleksje trzeciego sektora”, „Wspieranie przyszłych liderek”.

Teraźniejszość i przyszłość psychometrii

7 i 8 października w Katowicach miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii” zorganizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką. Wydarzenie było pierwszym spotkaniem z cyklu: „Katowickie Spotkania Psychometryczne”. Zostało objęte honorowym patronatem przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka, katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii.

Stypendyści Fulbrighta z UŚ

Dr Jacek Zrałek oraz Marcin Banasiak z Uniwersytetu Śląskiego zostali stypendystami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, która przyznaje stypendia dla Polaków na wyjazd do Stanów Zjednoczonych oraz dla Amerykanów na przyjazd do Polski. W roku akademickim 2015/2016 dr Jacek Zrałek z Wydziału Prawa i Administracji UŚ przez osiem miesięcy będzie gościć w University of Arkansas-Little Rock, w ramach Fulbright Senior Award – stypendium przeznaczonego dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych. Natomiast Marcin Banasiak przez dziewięć miesięcy przebywać będzie w American Film Institute, Conservatory (Los Angeles) dzięki Fulbright Graduate i Self-Placed Graduate Student Award (stypendia dla absolwentów zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi na uczelniach amerykańskich).

II „Bieg(z)Usiem pod Egidą”

10 października w Parku Śląskim odbyła się druga edycja wydarzenia „Bieg(z)Usiem pod Egidą” – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego i partnerów. To symboliczny bieg na dystansie 4,7 km zorganizowany z okazji 47. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. Trasa została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i amatorów nordic walkingu. Współorganizatorami biegu byli Park Śląski, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz RCKiK Katowice.

Seminarium z okazji 80. rocznicy urodzin śp. prof. dr. hab. Marka Kuczmy

10 października na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbyło się uroczyste seminarium z okazji 80. rocznicy urodzin śp. prof. dr. hab. Marka Kuczmy. Sesję poprowadził prof. dr hab. Maciej Sablik, dyrektor Instytutu Matematyki UŚ. W programie zaplanowano m.in. pokaz pamiątkowych zdjęć oraz wspomnienia uczniów profesora i uczestników seminarium, a także uczczenie rocznicy urodzin przy grobie profesora Marka Kuczmy.

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016

11 października w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016. W uroczystości udział wzięli reprezentanci szkół wyższych Katowic: nauczyciele akademiccy, pracownicy uczelni, studenci oraz przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich. Uroczystość rozpoczął orszak akademicki, który wyruszył z budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w stronę katedry. Na zakończenie uroczystości została wręczona nagroda „Lux ex Silesia”, której tegorocznym laureatem został aktor Franciszek Pieczka.

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 12 do 14 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach obradował V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ciągu trzech dni kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wzięli eksperci z kraju i zagranicy. Na temat możliwości rozwoju i wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami, dyskutowali przedstawiciele władz rządowych, instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Nauka – Biznes – Samorząd. Razem dla gospodarki”. Kongres, którego organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, a jednym ze współorganizatorów Uniwersytet Śląski w Katowicach, stanowił platformę wymiany poglądów i doświadczeń wpisaną już na stałe w tradycję europejskich wydarzeń gospodarczych. W charakterze ekspertów w Kongresie udział wzięli JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (sesja „Kryzys przywództwa? Jakich liderów potrzebuje Polska i Europa?”) oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (sesja „Szkolnictwo a przedsiębiorczość”).