Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

TEOLOGIA. Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa. Red. Andrzej P a s t w a , Monika Gwó ź d ź

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Śląsk – Polska – Europa – Świat. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego. Red. Kazimierz M i r o s z e w s k i , Mieczysław S t o l a r c z y k

LITERATUROZNAWSTWO. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 22: Rusycyści Uniwersytetu Śląskiego. Strategie badawcze. Red. Halina M a z u r e k , Jadwiga G r a c l a

English Studies at the University of Silesia: Forty Years On. Ed. Danuta G a b r y ś - B a r k e r , Jacek M y d l a

Justyna Tymi e n i e c k a - S u c h a n e k : Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych JĘZYKOZNAWSTWO. „Logopedia Silesiana”. T. 1. Red. Olga Pr z y by l a

W świecie logopedii. T. 2: Studia przypadków. Red. Alicja Po d - s t o l e c , Katarzyna Wę s i e r s k a

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Aldona Ś l u s a r z : Muzyka kameralna jako synteza gry solowej i orkiestrowej. Próba charakterystyki w świetle literatury fletowej

PRAWO. „Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 5. Ed. Barbara Mi k o ł a j c z y k

PSYCHOLOGIA. O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet. W świetle badań społeczno-pedagogicznych. Red. Joanna B u l s k a

NAUKI o ZIEMI. Mariola J a b ł o ń s k a : Wskaźnikowe składniki mineralne w tkance płucnej osób narażonych na pyłowe zanieczyszczenia powietrza w konurbacji katowickiej

Podręczniki i skrypty

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Literatura dla dzieci i młodzieży (1945–1989). T. 3. Red. Krystyna He s k a -Kw a ś n i e w i c z , Katarzyna Ta ł u ć

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 31. Red. Piotr Ł a c i a k

SOCJOLOGIA. Changes in social awareness on both sides of a border. Poland – the Czech Republic. Sociological reflections. Ed. Urszula Sw a d ź b a , Daniel To p i n k a

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 10. Red. Jan Iw a n e k , Mieczysław S t o l a r c z y k , współpr. Rafał G l a j c a r

LITERATUROZNAWSTWO. Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej. Red. Marek P i e c h o t a , Maria J a n o s z k a , Oskar K a l a r u s

Słownik pisarzy śląskich. T. 4. Red. Jacek L y s z c z y n a , Dariusz Rot t

Ewa B a r t o s : Skiroławki. O powieści erotycznej Zbigniewa Nienackiego

Marian K i s i e l : „Ruiny istnienia”. Szkice o poetach mniej obecnych

Jacek Kwo s e k : Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi

Leszek Ma ł c z a k : Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989

Miłosz P i o t r ow i a k : Idylla/ testament. Wiersze przebrane. Testament/ idylla. Wiersze przybrane

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 2: Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej. Red. Małgorzata K i t a , Magdalena Ś l a w s k a

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Marta Na d o l n a -T ł u c z y - k o n t : Powrót książek „zakazanych” do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia)

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11. Red. Maksymilian P a z d a n

PSYCHOLOGIA. Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka. Red. Agada C h u d z i c k a - Cz u p a ł a

Anna Po r c z y ń s k a - Ci s z e w s k a : Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia

PEDAGOGIKA. Stanisław J u s z c z y k : Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne

NAUKI o ZIEMI. Bogdan Ż o g a ł a : Metody geoelektryczne w badaniach gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi

Podręczniki i skrypty

MATEMATYKA. Mieczysław K u l a , Andrzej S ł a d e k: Teoria ciał uporządkowanych