Projekty Partnerskie LLP Grundtvig (2)

Współpraca na większą skalę

Większość akcji wchodzących w skład programów LLP Grundtvig jest akcjami zdecentralizowanymi, czyli informowaniem, przyjmowaniem dokumentów i selekcją zajmuje się Agencja Narodowa w danym kraju. Tym razem zostanie omówiony projekt, który jest scentralizowany i jego zarządzaniem zajmuje się Agencja Wykonawcza (Executive Agency - EA) w Brukseli.

Udział w Projektach Wielostronnych LLP Grundtvig (Multilateral Project) ma na celu zbieranie doświadczeń i wypracowywanie rezultatów/produktów, służących wzmocnieniu wymiaru europejskiego w edukacji dorosłych, w której ważny jest aspekt współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami edukacji w Europie. Beneficjentami programu mogą być organizacje zajmujące się szeroko rozumianą edukacją dorosłych: formalną, pozaformalną i nieformalną. Mogą to być szkoły podstawowe i średnie, prowadzące zajęcia edukacyjne dla osób dorosłych, fundacje, stowarzyszenia non-profit, związki zawodowe, organizacje pracodawców, biblioteki, muzea, szpitale, stowarzyszenia sportowe, zakłady karne oraz zakłady i ośrodki wychowawcze dla młodzieży. Ponadto z programu mogą również skorzystać szkoły wyższe, które prowadzą badania i/lub działania skupiające się na dostarczaniu możliwości i tworzeniu programów nauczania dla dorosłych, organizacje szkolące kadrę naukową oraz krajowe. Program jest również otwarty dla sektora prywatnego, a konkretnie dla organizacji zawodowych i przedsiębiorstw działających nie tylko w obrębie szkoleń zawodowych. Organizacja zajmująca się edukacją dorosłych powinna skontaktować się z Agencją Wykonawczą w Brukseli lub poznać materiały na temat programu. Pozwoli to wyjaśnić, czy jej profil jest odpowiedni do skorzystania z możliwości udziału w Projekcie Wielostronnym LLP Grundtvig.

Sam projekt, bazujący na wypracowaniu konkretnego rezultatu, może dotyczyć np. opracowania produktów dydaktycznych, w tym programów i materiałów szkoleniowych. Agencja Wykonawcza kładzie wielki nacisk na innowacyjność projektu - ważne jest, aby jego zasięg był znaczny, a efekty wdrażane szerzej na terytorium europejskim. W zaproszeniu do składania wniosków (Call for Proposals), tworzonym przez Agencję Wykonawczą, są opisane konkretne priorytety, z których wynika, jakie działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.

Przede wszystkim jest to podnoszenie jakości oferty edukacyjnej dla osób dorosłych. Do tego priorytetu można zaliczyć takie działania, jak: opracowywanie, testowanie, rozpowszechnianie innowacyjnych programów nauczania, także rozpowszechnianie metodologii i modułów dla dorosłych słuchaczy, opracowywanie kursów szkoleniowych Grundtviga dla nauczycieli, kadry kierowniczej i innej kadry edukacji dorosłych.

Kolejnym priorytetem jest podnoszenie jakości edukacji dorosłych na poziomie systemu czy polityki. Można tu zaliczyć działanie obejmujące np. opracowywanie jakościowych i ilościowych wskaźników, narzędzi i baz danych, dotyczących dobrych praktyk w edukacji dorosłych w obszarze formalnym, pozaformalnym lub nieformalnym, opracowywanie i rozpowszechnianie innowacyjnych modeli zajmującym się finansowaniem edukacji osób dorosłych oraz organizowanie działań zwiększających świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie.

Do następnego priorytetu zalicza się zwiększanie dostępności oferty edukacyjnej dla dorosłych. Przykładowym działaniem będzie tutaj opracowywanie czy też rozpowszechnianie strategii stymulujących popyt na uczenie się wśród osób dorosłych niechętnych do nauki, przystosowanie instytucji w sektorze edukacji formalnej do świadczenia usług w ramach akcji uczenia się przez całe życie, promowanie rozwoju centrów edukacyjnych i regionalnych sieci, które zajmują się edukacją dorosłych oraz wypracowywanie kreatywnych metod i narzędzi w dziedzinie poradnictwa.

Ostatnim wymienionym przez Agencję Wykonawczą priorytetem jest usprawnianie zarządzania edukacją. Można tu zaliczyć m.in. działania mające na celu promowanie wymiaru edukacyjnego w organizacjach, których głównym przedmiotem działalności nie jest kształcenie (np. organizacje kultury). Agencja Wykonawcza podkreśla, iż bardzo ważne jest, aby projekt angażował dorosłych słuchaczy, wraz z ich potrzebami i doświadczeniem, w realizację jego celów, poprzez uczestnictwo w spotkaniach partnerskich oraz wszystkich innych działaniach projektowych.

Organizacje biorące udział we wspólnym projekcie są określane mianem konsorcjum. W jego skład muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje z trzech różnych państw. Przynajmniej jedna z nich musi pochodzić z kraju Unii Europejskiej, a jeden partner ma być wybrany jako organizacja koordynująca w imieniu całego konsorcjum. To bardzo ważna funkcja, ponieważ nie tylko organizacja ta jest odpowiedzialna za koordynację pracy w wewnątrz konsorcjum, ale w akcji scentralizowanej, jaką jest Projekt Wielostronny, reprezentuje go przed Agencją Wykonawczą w Brukseli. To właśnie organizacja koordynująca składa wniosek z projektem (w języku angielskim), uzyskuje odpowiedź w sprawie selekcji oraz jest odpowiedzialna finansowo za jego realizację. Jest wymagane, aby partnerzy mieli już doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, a szczególnie ich organizacja koordynująca. We wniosku powinien być uwzględniony plan dotyczący ewaluacji i rozpowszechniania rezultatów projektu, trzeba też wykazać korzyści i potrzeby, wynikające ze współpracy pomiędzy różnymi krajami europejskimi. Nie należy zapomnieć o określeniu we wniosku konkretnego podziału zadań pomiędzy poszczególnymi partnerami projektu.

Projekt może trwać minimalnie 1 rok a maksymalnie 3 lata. W momencie składania wniosku konsorcjum musi mieć minimum 25% wkładu własnego, a pozostałe 75% jest finansowane przez Agencję Wykonawczą. Może ona przyznać maksymalnie 150 tysięcy Euro rocznie dla całego konsorcjum, jednak należy pamiętać, że maksymalna kwota na cały okres działania projektu nie przekroczy kwoty 300 tysięcy Euro. Kiedy projekt jest wyselekcjonowany do dofinansowania, najpierw umowę zawiera koordynator projektu z Agencją Wykonawczą w Brukseli, a następnie koordynator zawiera ją ze swoimi organizacjami partnerskimi.

Szereg dodatkowych informacji można znaleźć w opisie programu na stronie Polskiej Agencji Narodowej. Jednak najwięcej szczegółowych danych wraz z terminami i najnowszymi formularzami wniosków znajduje się na stronie internetowej Agencji Wykonawczej w Brukseli. Bardzo często organizacje biorące udział w Projektach Wielostronnych LLP Grundtvig mają już wspólne doświadczenie ze współpracy przy Projektach Partnerskich. Ja również polecam tę kolejność działań, ponieważ nie tylko będzie to ważne przy selekcji programów do dofinansowania, ale również w ewaluacji nowych celów. Doświadczenie uczy, że współpraca ze sprawdzonymi partnerami bywa bardziej owocna.

Strony na temat Projektów Wielostronnych:
Agencja Narodowa w Polsce LLP Grundtvig: http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/6/
Agencja Wykonawcza w Brukseli: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Autorzy: Magdalena Moś