Nowe nominacje profesorskie

Profesor
Zygmunt Mielczarek

Profesor Zygmunt Mielczarek

Prof. Zygmunt Mielczarek ukończył studia germanistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie następnie uzyskał również stopień doktora i doktora habilitowanego. Od 1976 roku pracował jako adiunkt w Zakładzie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1987-1996 był kierownikiem tego Zakładu, a po przekształceniu w Instytut - dyrektorem. W semestrze letnim 1996 prowadził zajęcia w ramach profesury gościnnej na Uniwersytecie w Trewirze. Jest członkiem Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Eichendorff-Gesellschaft i Gesellschaft fur die Erforschung der Deutschschweizer Literatur.

Profesor Mielczarek specjalizuje się w badaniach nad literaturą niemieckojęzycznej Szwajcarii. Wydana przez niego monografia Od tradycji do eksperymentu (1979), poświęcona współczesnej powieści szwajcarskiej, była w polskiej germanistyce osiągnięciem pionierskim i zapoczątkowała wieloletnie studia, które nadały wyrazisty profil kierowanemu przez niego Zakładowi Historii Literatury Niemieckiej. Istotnym efektem pracy naukowej profesora jest też publikacja Kurze Prosaformen in der deutschsprachigen Schweizer Literatur der sechziger und siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts (1985), zajmująca się estetyką tekstu miniatur prozatorskich w literaturze szwajcarskiej. Profesor jest redaktorem wielu tomów zbiorowych, w tym Nach den Zurcher Unruhen (1996), Flucht und Dissidenz (1999), Erinnerte Zeit (2006). Spod jego pióra wyszło kilkadziesiąt artykułów historycznoliterackich ogłoszonych drukiem w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Włochy, USA). Przygotował liczne biogramy pisarzy szwajcarskich dla polskich i niemieckich leksykonów oraz dla Wielkiej Encyklopedii PWN. W ostatnich latach profesor skupił swe wysiłki na dyskursie i obrazie outsidera w niemieckojęzycznej literaturze szwajcarskiej, których efektem jest monografia Sonderwege in der Literatur (2007).

Naukowe zainteresowania profesora Mielczarka koncentrują się również wokół niemieckiej klasyki i romantyzmu, wybranych tekstów J.W. Goethego, F. Schillera, J. Eichendorffa. W badaniach uwzględnia też piśmiennictwo współczesne, opisując dokonania takich autorów, jak: August Scholtis, Hugo Hartung, Botho StrauB i Christa Wolf.

Swą pasję i inwencję profesor Mielczarek przekazuje młodym kolegom, tworząc w Instytucie zespół badawczy rozpoznawalny już w szerszych kręgach germanistycznych.

Profesor
Andrzej J. Noras

Profesor
Andrzej J. Noras

Prof. dr hab. Andrzej J. Noras (1960), po zdaniu matury w 1980 roku podjął studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Gogacza. Ukończył je w roku 1986 na podstawie pracy magisterskiej poświęconej założeniom ontologii Nicolaia Hartmanna. Następnie powrócił na Śląsk i jednocześnie podjął studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czerwcu 1993 obronił pracę doktorską zatytułowaną Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy W. Gałkowski. W rezultacie dokonanej po roku 1989 transformacji ustrojowej mógł podjąć pracę w państwowej uczelni wyższej. W 1991 został zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a od 1 października 1995 roku pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, którym kieruje od roku 2006.

W lutym 2001 roku prof. Noras habilitował się na podstawie pracy Kant a neokantyzm badeński i marburski, będącej próbą przybliżenia filozofii dwóch głównych szkół neokantowskich. W roku 2007 opublikował książkę Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnatsego wieku, na podstawie której uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Książka stanowi rezultat zainteresowań badawczych prof. Norasa, które koncentrują się wokół filozofii niemieckiej od I.Kanta do N. Hartmanna. W centrum tych zainteresowań znajduje się neokantyzm, stanowiący najważniejszy przedmiot tych badań, z uwagi na to, że właśnie neokantyzm był jedną z pierwszych poważnych prób zrozumienia filozofii Kanta i zarazem stanowił punkt wyjścia filozofii XX wieku.

Prof. Noras jest redaktorem i współredaktorem dziewięciu książek oraz około 70 artykułów. Jest także autorem tłumaczenia z języka niemieckiego dwóch książek i paru artykułów, które ukazały się drukiem w języku polskim.