Profesor Józef Ciągwa odznaczony Orderem Białego Dwuramiennego Krzyża

Najwyższe wyróżnienie słowackiego prezydenta

Profesor zw. dr hab. Józef Ciągwa urodził się 19 marca 1939 r. w Jurgowie. W 1957 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończył w 1962 r. W latach 1965-1966 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Arbitrażowej w Katowicach. Doktorat uzyskał w 1971 r., natomiast habilitację w 1980 r.

 

Profesor Józef Ciągwa

 

Profesor jest tłumaczem przysięgłym z języka słowackiego i czeskiego. Jako student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stypendium ufundowane przez Dyrekcję DOKP Katowice, które później należało odpracować, dlatego od 1963 do 1967 r. był referendarzem Biura Prawnego Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach.

W latach 1967-1971 był pracownikiem naukowo dydaktycznym w Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach - na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta profesora Konstantego Grzybowskiego. Od 1971 do 1980 r. pełnił funkcję adiunkta, natomiast od 1980 do 1990 r. docenta. W latach 1990-1994 był profesorem Uniwersytetu Śląskiego. W 1994 r. z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał "profesurę belwederską".

Od 1978 do 1981 r. profesor pracował jako kierownik Punktu Konsultacyjnego Zawodowego Studium Administracji w Bielsku-Białej. Był również kierownikiem Katedry Historii Ustroju Polski w latach 1980-1995.

Profesor Józef Ciągwa był związany nie tylko z Uniwersytetem Jagiellońskim i Śląskim. W latach 1998-2001 kierował Zakładem Historii Państwa i Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie oraz od 1995 do 2006 r. Zakładem Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracuje również w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie, gdzie wykłada powszechną historię prawa. Profesor związany jest również od 2004 r. z Górnośląską Szkołą Handlową w Katowicach, wykłada tam historię administracji i myśli administracyjnej. Profesor Ciągwa to autor ponad 100 publikacji naukowych z historii prawa polskiego, słowackiego i węgierskiego.

Ma także wiele zainteresowań pozanaukowych, szczególnie związanych ze sportem (narciarstwem) i górami. Jest przewodnikiem tatrzańskim III klasy oraz członkiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, uczestniczył w wielu akcjach jako ratownik społeczny, obecnie w stanie spoczynku.

Jest prezesem Towarzystwa Słowaków w Polsce oraz członkiem Spiskiego Towarzystwa Historycznego w Lewoczy, członkiem Komisji Mieszanej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Profesor był wielokrotnie nagradzany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia jakie uzyskał to m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznaka "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego", odznaka "Zasłużony dla województwa katowickiego" słowacki order Ludovita Stura, medal "Za zasługi dla Towarzystwa Czechów i Słowaków", medal ministra kultury Republiki Słowackiej.

8 stycznia 2009 r. Prezydent Republiki Słowackiej, prof. JUDr. Ivan Gasparovic, CSc. odznaczył profesora Ciągwę Orderem Białego Dwuramiennego Krzyża (rad Bieleho dvojkriza) II klasy (II triedy ) w uznaniu jego nadzwyczajnych zasług dla Republiki Słowackiej, a zwłaszcza za działalność w sferze naukowej, pedagogicznej i kulturalnej (za mimoriadne zasluhy o Slovensku republiku, najma vo vedeckej, pedagogickej a kulturnej oblasti). Nadany prof. Józefowi Ciągwie order jest najwyższym wyróżnieniem, jakie słowacki prezydent może nadać cudzoziemcowi. Podniosła ceremonia wręczenia odznaczeń 11 obywatelom Słowacji i 2 cudzoziemcom odbyła się w Bratysławie, w historycznej siedzibie słowackiego parlamentu (Narodna rada Slovenskej republiki), w obecności rządu, parlamentu, korpusu dyplomatycznego oraz przedstawicieli słowackich kościołów i związków wyznaniowych.

Wybrane publikacje naukowe

  • Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939, 1979
  • Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939 , Pr. Nauk. UŚ, 1979 - Autonomia Śląska: (1922-1939), 1988
  • Immunitet parlamentarny posłów Sejmu Śląskiego w latach 1922-1939: regulacja prawna i praktyka, 1992
  • Immunitet parlamentarny posłów Sejmu Śląskiego w latach 1922-1939 - regulacja prawna i praktyka, Pr. Nauk. UŚ. 1992
  • Słowacy w Powstaniu Warszawskim. Wybór źródeł, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 1994
  • Dzieje i współczesność Jurgowa. Dejiny a sucasnost Jurgova: 1546-1996, 1996
  • Rada Narodowa Republiki Słowackiej, Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne, 1998
  • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, (pod red.), Rzeszów 2006