Kontrowersyjna ustawa

Ustawa lustracyjna wzbudziła sporo emocji w środowisku uniwersyteckim. Poniżej prezentujemy stanowisko Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 23 marca 2007 roku oraz informacje z posiedzenia Senatu UŚ 17 kwietnia br.

Stanowisko Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej

Rektorzy zgromadzeni na spotkaniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich stwierdzają, że przepisy dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych wprowadzone przez ustawę z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa z lat 1944-90 oraz o treści tych dokumentów, budzą zastrzeżenia natury prawnokonstytucyjnej i stawiają osoby poddane lustracji przed trudnymi dylematami moralnymi. Szczególny sprzeciw budzą:

1) niewspółmierność sankcji oraz brak prawa do sądu w przypadku niezłożenia oświadczenia lustracyjnego,

2) zobowiązywanie osób podlegających lustracji do składania oświadczeń o charakterze współpracy lub jej braku w sytuacji, gdy ustawodawca wprowadzając 17 rodzajów współpracy nie definiuje w sposób jednoznaczny ich charakteru.

Rektorzy uważają również, że procedury przewidziane w zakresie składania oświadczeń i konsekwencje niezłożenia oświadczenia naruszają zasady autonomii szkół wyższych i swobodę prowadzenia badań naukowych, a także pozostają w sprzeczności z ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym". Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich wyraża nadzieję, że rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego doprowadzą do nowelizacji ustawy lustracyjnej usuwającej jej wątpliwe zapisy prawne, a równocześnie wyrażali żal, że terminy realizacji ustawy praktycznie uniemożliwiają nadzór Trybunału Konstytucyjnego nad tworzonym prawem, które dotyczy setek tysięcy obywateli.

Przewodniczący Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich
Prof. dr hab. STANISŁAW LORENC
Rektor UAM

Powstanie Komisja Historyczna

Zgodnie z ustawą lustracyjną nauczyciele akademiccy zostali przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka poproszeni o składanie oświadczeń. 17 kwietnia na posiedzeniu Senatu UŚ podjęto uchwałę o powołaniu Komisji Historycznej, która będzie "prześwietlała" przeszłość pracowników naszej Uczelni. Jej zadaniem będzie rzetelne zbadanie materiału dostępnego w Instytucie Pamięci Narodowej i Archiwum Uczelni oraz wskazania nie tylko negatywnych przykładów zachowań, ale także heroicznych postaw pracowników UŚ w latach 1968-90. Uchwała ta była pozytywną reakcją senatorów na apel Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Śląskiego, która (w porozumieniu i przy poparciu JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka) wystąpiła z formalnym wnioskiem o powołanie Komisji. Skład Komisji zostanie ustalony przez Rektora. Intencją Senatu UŚ i związkowców jest, by przeszłość Uczelni została oceniona oraz przedstawiona w sposób obiektywny i fachowy. Podobne komisje pracują już w KUL-u oraz UJ i Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu.