Dziedzictwo minionych epok

Organizacja w Uniwersytecie Śląskim Szkoły Speleologicznej ma nie tylko wymiar naukowy i edukacyjny, ale również społeczny. Jednym z podstawowych jej celów w tym aspekcie, jest próba przeniesienia doświadczeń sudeckich na teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej w zakresie zrównoważonego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych jaskiń i krasu dla rozwoju ekonomicznego tego regionu. Temu poświęcona była pierwsza, terenowa część 25. Szkoły Speleologicznej w Podlesicach, Podzamczu i Smoleniu k. Pilicy. Jaskinie przechowały do naszych czasów dziedzictwo minionych epok geologicznych, zapisanych w specyficznych podziemnych archiwach. W naszym regionie dotyczy to również najstarszego dziedzictwa kulturowego, związanego z pobytem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej człowieka już przed kilkuset tysiącami lat. Walory przyrodnicze i kulturowe jaskiń stanowią dla wielu regionów w Polsce i na świecie podstawę rozwoju gospodarczego. Doskonałym tego przykładem jest Jaskinia Niedźwiedzia w Sudetach, której udostępnienie dla ruchu turystycznego stało się, po upadku przemysłu wydobywczego dawnego województwa wałbrzyskiego, podstawą rozwoju jednego z najpopularniejszych w kraju regionów turystycznych. Duża w tym zasługa zespołu ludzi związanych ze Szkołą Speleologiczną, zarówno z Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i z Śląskiego. Przed ponad 20. laty, w okresie pełnego rozkwitu górnictwa skalnego i węglowego ówczesnego województwa wałbrzyskiego, wskazali oni decydentom konieczność wstrzymania eksploatacji marmurów w kamieniołomach na rzecz ochrony Jaskini Niedźwiedziej i możliwość zmiany opcji gospodarczej regionu. Dziś widać, że to się wszystkim opłaciło. Właściwe wykorzystanie Jaskini, której jubileusz 40-lecia odkrycia obchodziliśmy niedawno, jest wzorem do naśladowania w naszym regionie.

ANDRZEJ TYC

Foto: Leszek Kolondra Foto: Archiwum Katedry Geomorfologii UŚ
Tablica dedykowana pamięci Profesora Mariana Puliny, odsłonięta w trakcie
25. Szkoły Speleologicznej w holu Katedry Geomorfologii na Wydziale Nauk
o Ziemi w Sosnowcu, gdzie Profesor spędził niemal 30 lat swego życia

Foto: Agnieszka Sikora
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i prof.
Derek C. Ford z Uniwersytetu w Hamilton (Kanada)

Foto: Andrzej Tyc Foto: Andrzej Tyc
Nacieki w sali pałacowej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

Foto: Wojciech Puchejda
Dyskusja przed Jaskinią Niedźwiedzią w Kletnie w
trakcie sesji terenowej w Masywie Śnieżnika
Kłodzkiego. Stoją od lewej: prof. J. Głazek(UAM
w Poznaniu), prof. P. Bosak (Czeska Akademia
Nauk w Pradze), dr A. Tyc (UŚ), prof. P. Migoń
i dr S. Buczyński (Uniw. Wrocławski), prof. W.
Ciężkowski (Politechnika Wrocławska) i J.M.
Burdukiewicz (Uniw. Wrocławski)

Foto: Andrzej Tyc
Sztolnia fluorytowa w nieczynnej kopalni uranu.
Studentki WNoZ UŚ sprawdzają licznikiem Geigera
poziom promieniowania rudy uranowej prezentowanej
przez prof. Wojciecha Ciężkowskiego z
Politechniki Wrocławskiej

Autorzy: Andrzej Tyc