KRONIKA UŚ

BIBLIOTEKA W EDUKACJI

Ogólnopolska konferencja naukowa: Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym odbyła się w dniach 18-19 kwietnia w sali posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach. Organizatorami spotkania były: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu, przy współudziale Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ.

W jej trakcie referaty wygłosili m.in. pracownicy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ prof. dr hab. Irena Socha oraz dr Stefan Kubów, który też wraz z dr Jolantą Gwioździk (IBiIN UŚ) byli współprzewodniczącymi konferencji. Postanowiono m.in., że konferencje poświęcone bibliotekom szkolnym będą kontynuowane. I tak w 2003 r. sumptem tych samych dwóch uczelni niepaństwowych oraz wysiłkiem tych samych osób zorganizowana zostanie konferencja pt. Biblioteki szkolne w polityce edukacyjnej państwa.

LODOWCE PROFESORA
JACKA JANI

Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach było organizatorem wykładu prof. dr. hab. Jacka Jani (Kierownika Zakładu Teledetekcji Środowiska Wydziału Nauk o Ziemi UŚ) zatytułowanego: Lodowce Arktyki a zmiany klimatyczne, który został wygłoszony na 66. sesji zgromadzenia ogólnego 18 kwietnia w gmachu Politechniki Śląskiej w Katowicach.

NAGRODY IM. KORFANTEGO

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego prof. Jan Malicki i prof. Wojciech Świątkiewicz otrzymali nagrody im. Wojciecha Korfantego. Wśród laureatów - 10 najbardziej zasłużonych dla rozwoju Górnego Śląska znaleźli się także Stanisław Bieniasz, siostra Jadwiga (Urszula Wyrozumska), Zygmunt Brachmański, prof. Julian Gembalski, prof. Karol Jońca, prof. Daniel Kadłubiec, redaktor Tadeusz Kijonka i prof. Jerzy Pośpiech.

Prof. Jan Malicki otrzymał nagrodę za osiągnięcia w zakresie rozwoju bibliotekarstwa na Górnym Śląsku i ogromny wkład w dzieło budowy Biblioteki Śląskiej, natomiast prof. Wojciech Świątkiewicz (który od 1 września 2002 r. obejmie stanowisko Prorektora ds. Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach) uhonorowany został za inicjowanie i prowadzenie badań procesów społeczno-kulturowych zachodzących w społecznościach lokalnych i regionalnych Górnego Śląska.

Nagrodę im. Wojciecha Korfantego ustanowił 10 lat temu Związek Górnośląski i jest ona przyznawana corocznie 19 kwietnia, czyli w przeddzień rocznicy urodzin tego wybitnego Ślązaka. Nagrody do tej pory otrzymali już m.in. Henryk Mikołaj Górecki, prof. Jan Miodek, prof. Stanisław Hadyna, Wojciech Kilar, prof. Franciszek Kokot.

MEDAL IM. SIERPIŃSKIEGO DLA PROF. ANDRZEJA LASOTY

Prof Andrzejowi Lasocie (Kierownikowi Zakładu Biomatematyki Uniwersytetu Śląskiego) przyznano Medal im. Wacława Sierpińskiego. Uroczystość organizowana raz do roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, połączona jest tradycyjnie z okolicznościowym wykładem laureata, w tym roku zatytułowanym: Asymptotyka półgrup operatorów Markowa. Wręczenia medalu dokonał JM Rektor UW prof. Piotr Węgleński, ceremonia odbyła się 22 kwietnia w Sali Złotej Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskich - wśród zaproszonych gości jak zwykle nie zabrakło najwybitniejszych przedstawicieli warszawskiego, i nie tylko, środowiska matematycznego. Współorganizatorem tej prestiżowej uroczystości jest Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Prof. Andrzej Lasota z prof. Ryszardem Engelkingiem
Prof. Andrzej Lasota (z prawej)
z wyróżnionym kilka lat wcześniej
prof. Ryszardem Engelkingiem
(z Zakładu Geometrii i Topologii Instytutu Matematyki UW)

Prof. dr hab. Andrzej Lasota jest wybitnym specjalistą z zakresu teorii równań różniczkowych, teorii ergodycznej, biomatematyki, teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (w zagadnieniach technicznych, biologicznych i medycznych). Uniwersytet Śląski uhonorował niedawno Profesora tytułem Doktora Honoris Causa (uroczystość odbyła się 10 listopada 2001 roku), zainteresowanych jego osiągnięciami i osobowością odsyłamy do listopadowego numeru "Gazety Uniwersyteckiej".

WIZYTA GOŚCIA Z WĘGIER

22 i 23 kwietnia 2002 r. z wizytą na Uniwersytecie Śląskim gościł prof. Csaba Czegledi z Eszterhazy Karoly College w Egerze. W ramach wizyty odbyło się spotkanie węgierskiego Gościa z JM Rektorem Tadeuszem Sławkiem mające na celu rozszerzenie współpracy naukowej pomiędzy uczelniami. 23 kwietnia w Sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu prof. Csaba Czegledi wygłosił wykład zatytułowany: The Syntax of Infinitival and Gerundive Objects in English.

KWALIFIKACJA ZA GRANICĄ
NA STUDIA W POLSCE

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego od lat biorą udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej kwalifikującej młodzież polskiego pochodzenia na studia w Polsce. Komisja działa pod nadzorem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MENiS; w tym roku przedstawiciele naszej uczelni, współpracujący ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, wyjechali do Czech, Słowacji, Gruzji i na Węgry, Ukrainę, Litwę, Łotwę i Białoruś.

W ostatniej dekadzie kwietnia grupa pracowników Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii naszej uczelni, w składzie: dr Jolanta Tambor (Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego, Wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej), Dyrektor SJiKP dr Romuald Cudak i prof. dr hab. Marek Pytasz (obydwaj z Zakładu Teorii Literatury), dr Danuta Opacka-Walasek i dr Marek Piętka (obydwoje z Zakładu Literatury Współczesnej) oraz dr Piotr Kuś (Zakład Chemii Ogólnej), wzięła udział w egzaminach kwalifikujących dla młodzieży polskiego pochodzenia, które odbywały się w Czeskim Cieszynie, Budapeszcie, Bratysławie, Mińsku, Grodnie, Wilnie i Rydze.

Niezależnie od inicjatywy SJKiP, na zaproszenie konsula generalnego RP na Litwie dr. Mieczysława Jackiewicza oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (którego jest członkiem) do Wilna wybrał się również prof. Artur Starczewski - Kierownik Katedry Grafiki Projektowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego cieszyńskiej Filii UŚ. Dzięki współpracy między UŚ a Uniwersytetem Polskim w Wilnie (Universitas Studiorum Polona Vilnensis) młodzi i utalentowani uczniowie ostatnich lat szkół średnich mogli uzyskać informacje na temat możliwości podjęcia studiów na uczelniach artystycznych w Polsce oraz przejść niezbędny egzamin kwalifikacyjny. Staraniem profesora już jedenaścioro studentów z Litwy otrzymało rządowe stypendium i kształciło się - lub kształci nadal - w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Jak poinformowała dr Jolanta Tambor: W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ze miesiącami egzaminów wstępnych są miesiące wakacyjne, od kilku lat na niektórych wydziałach niektórych uczelni, także czerwiec. Ale dla osób, które na co dzień pracują z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego, gorączka egzaminacyjna przypada na kwiecień i maj. Wtedy bowiem odbywają się egzaminy na studia do Polski dla osób polskiego pochodzenia z różnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i Azji. Od kilku już lat w pracach ministerialnych komisji powoływanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MEN biorą udział przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, współpracujący ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. W poprzednich latach osoby z naszego Uniwersytetu - oprócz wymienionych już krajów - pytały również w Kazachstanie, Mołdawii, Rosji.

Egzaminy te mają ogromne znaczenie dla naszych rodaków żyjących poza granicami kraju. Jeśli je zdadzą, otrzymują stypendium na czas studiów w Polsce. Jest to możliwość nauki, na którą często w ich rodzimych stronach nie byłoby ich stać, poza tym często to też możliwość pierwszego, a przy tym odpowiednio długiego kontaktu z krajem przodków.

TRENDY METOD DOŚWIADCZALNYCH
FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach było organizatorem konwersatorium, na którym prof. dr hab. Andrzej Oleś z Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (doktor honoris causa AGH, Członek Polskiej Akademii Umiejętności) wygłosił wykład pt.: Współczesne trendy metod doświadczalnych fizyki ciała stałego. Konwersatorium odbyło się 24 kwietnia Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Przedstawiona została krótka charakterystyka tych metod w ostatnich dziesięcioleciach. Na ich tle ukazano zmiany spowodowane komputeryzacją oraz możliwością skanowania i obrazowania. Podkreślono rolę promieniowania synchrotronowego i omówiono wykorzystanie jego zalet: świetlności, kolimacji, polaryzacji i koherencji. Pokazano zostanie - poprzez opis nowych metod - odpowiedź nauki na współczesne wymagania co do rozpoznawania zjawisk w skali nm (10-9 m) i fs (10-15 s). Zarysowano dalsze kierunki rozwoju metod i wynikające z nich konsekwencje w nauczaniu fizyki. Wykład był bogato ilustrowany.

ŚLĄSKI STUDENCKI RUCH
NAUKOWY W NATARCIU

Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego niemal całkowicie zdominowali zorganizowaną przez Akademię Podlaską Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się w dniach 25-26 kwietnia w Siedlcach. Na dwanaście posterów zaprezentowanych w trakcie obrad sekcji nauk ścisłych - aż jedenaście reprezentowało naszą uczelnię.

Opiekunom i członkom Studenckich Kół Naukowych: Chemików i Fizyków serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczestnicy konferencji w Siedlcach
Uczestnicy konferencji w Siedlcach
(drugi od prawej: Damian Łomankiewicz -
Przewodniczący Koła naukowego Chemików)

WSPÓŁCZESNA LITERATURA GRECKA
W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

26 kwietnia odbył się w Uniwersytecie Śląskim gościnny wykład Despiny Kiriakou z Aten na temat poezji nowogreckiej zatytułowany: Modern Greek literature. The poetry of Elytis, Ritsos and Seferis. Była to jedna z nielicznych okazji do zapoznania się z tym niezbyt znanym obszarem greckiego piśmiennictwa. Organizatorem spotkania, które miało miejsce w Sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach, była Katedra Filologii Klasycznej.

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego ma na koncie kolejne wykłady z cyklu: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska.

25 kwietnia odbyło się - połączone z pokazem multimedialnym - spotkanie z dr. Andrzejem Boczarowskim (pracownikiem Katedry Paleontologii i Biostratygrafii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ) zatytułowane: Ekologia organizmów kopalnych. Natomiast 9 maja prof. Stanisławem Wika (pracownik Katedry Geobotaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ) przedstawił wykład zatytułowany: Polscy przyrodnicy na Syberii i ich wkład do nauki światowej - zapiski z wyprawy.

WYRÓŻNIENIE ZA CAŁOKSZTAŁT
DLA TERESY PECOLD

Teresa Pecold, związana od wielu lat ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego otrzymała wyróżnienie za całokształt pracy trenerskiej w plebiscycie Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego: Trenerka Roku 2002. Celem plebiscytu, organizowanego po raz pierwszy w kategorii "kobiecej", jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualności trenerskich. Statuetki w wykonaniu Tomasza R. Sikory wręczyła laureatkom i laureatom plebiscytu Przewodnicząca konkursowego jury Irena Szewińska - Przewodnicząca Komisji Sportu Kobiet, Wiceprezes PKOl, członek MKOl. Uroczystość odbyła się 7 maja w warszawskim Klubie Olimpijskim.

Teresa Pecold w latach 1965-1982 występowała jako zawodniczka w pierwszoligowych zespołach piłki ręcznej: AZS AWF Warszawa, Azoty Chorzów i AZS Katowice. Wielokrotna reprezentantka kraju. Po zakończeniu kariery sportowej rozpoczęła pracę z zespołami kobiecymi Ruchu Chorzów. AKS Chorzów i AZS Katowice. W latach 1983-2000 współpracowała w szkoleniu kadry narodowej kobiet, zajmując się przygotowaniem bramkarek. Wychowała cała plejadę najwyższej klasy zawodniczek. Aktualnie pracuje jako starszy wykładowca na Uniwersytecie Śląskim i aktywnie współpracuje z klubami oraz ZPRP w zakresie szkolenia trenerów i specjalistycznego treningu bramkarek.

Serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia!

MARCIN WRONA NAGRODZONY
W NOWYM JORKU

Krótkometrażowy film Magnet Man (Człowiek magnes) Marcina Wrony (studenta IV roku reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ) otrzymał nagrodę studencką na Festiwalu Filmowym Tribeca w Nowym Jorku, którego pomysłodawcą jest Robert De Niro. 20-minutowy Człowiek Magnes był pokazywany na nowojorskim festiwalu w sekcji Konkurs Niezależnych Filmów Krótkometrażowych.

Oparty na autentycznej historii film opowiada o konflikcie pomiędzy chłopcem a jego ojcem, obdarzonym niezwykłą siłą. Człowiek ten może leczyć innych ludzi, ale nie potrafi uzdrowić swych relacji z własną rodziną. Twórca obrazu - urodzony w 1973 roku Marcin Wrona, jest także absolwentem filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był asystentem reżysera w Przedwiośniu Filipa Bajona i Przeprowadzkach Leszka Wosiewicza.

Podczas pięciodniowej imprezy (8-12 maja) w kinach Nowego Jorku można było obejrzeć około 160 filmów. Większość pokazów i imprez towarzyszących zaplanowano w dolnej części Manhattanu - dotkniętej wrześniowymi atakami terrorystycznymi. Inicjator Festiwalu Robert de Niro jest nie tylko mieszkańcem Nowego Jorku, ale również współwłaścicielem działającej tam wytwórni filmowej Tribeca Films (TriBeCa to skrót od nazwy dzielnicy: Triangle Below Canal - Trójkąt Poniżej Kanału). Idei ożywienia tej części miasta, której mieszkańcy nie poradzili sobie jeszcze z traumatycznymi wspomnieniami, przyklasnęły władze miasta i przedstawiciele środowisk twórczych.

DZIEWIĄTY WIECZÓR AKADEMICKI

Honorowym gościem Dziewiątego Wieczoru Akademickiego był ks. Adam Boniecki, który zaprezentował wykład zatytułowany: Kościół w świecie zmieniającej się kultury. Spotkanie, połączone z występem artystów z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, rozpoczęło się 9 maja o godzinie 17.00 - w auli im. Kazimierza Lepszego. Relację ze spotkania zamieścimy w jednym z najbliższych numerów "GU".

STUDENT NA WOKANDZIE

Ruszył program WOKANDA, zainicjowany przez uniwersytecką Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. Jak sama nazwa wskazuje, program pozwala na uczestnictwo w cyklu "wycieczek" do Sądu Okręgowego w Katowicach, zorganizowanych głównie dla studentów prawa, którzy zyskają w ten sposób okazję, aby przyjrzeć się z bliska rozprawie sądowej. 10 maja odbyła się pierwsza taka rozprawa. Akt oskarżenia obejmował: zabójstwa, włamania i rozboje na terenie całego województwa. Kolejną rozprawę z udziałem studentów zaplanowano na 23 maja.

TYDZIEŃ EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

Katowicka antena Europejskiego Forum Studentów AEGEE jest organizatorem Tygodnia Edukacji Europejskiej, który trwał od 9 do 15 maja w Katowicach. Inicjatywa skierowana była głównie do młodzieży naszego regionu - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, licealistów i studentów. Pośrednim adresatem przedsięwzięcia było także grono pedagogiczne - nauczyciele i wychowawcy, a także rodzice. Zaplanowane w ramach TEE imprezy odbywały się w miejscowych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz w budynkach wyższych uczelni, w szczególności Uniwersytetu Śląskiego i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Tydzień Edukacji Europejskiej był jedną z akcji edukacyjnych prowadzonych w przeszło 50. miastach europejskich już od lutego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

Zamiarem organizatorów Tygodnia Edukacji Europejskiej było zainicjowanie - zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i ogólnoeuropejskim - dyskusji na temat roli, kształtu i problemów edukacji, zwłaszcza w integrującej się Europie. To siedmiodniowe przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Europejskiej Kampanii Edukacyjnej EURECA, prowadzonej na rzecz promocji nowych form nauczania na naszym kontynencie. Chodzi tu między innymi o tzw. "edukację nieformalną" - rozumianą jako możliwość kształcenia poprzez podróże, szkolenia, wymiany międzynarodowe, czy poprzez wspieranie samodzielności i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, dzięki angażowaniu ich w różnorakie programy i aktywizowaniu na polu pozaszkolnym.

RYBNICKIE MEDALE DLA REKTORÓW
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz Prorektor ds. Nauki, Promocji i Współpracy UŚ prof. Janusz Janeczek (Rektor Elekt) zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami, będącymi wyrazem uznania władz Rybnika za wkład w rozwój miasta. Ceremonia odbyła się 10 maja w ramach uroczystej gali w Rybnickim Centrum Kultury uświetniającej obchody jubileuszu osiemsetlecia istnienia miasta.

W programie gali znalazł się także m.in. odczyt prof. dr hab. Antoniego Barciaka (Kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UŚ). Uroczystość uświetnił koncert Filharmonii Rybnickiej i połączonych chórów okręgu rybnickiego wraz z gościnnie występującym chórem z greckiej Larissy. W imieniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego, który niestety nie mógł wziąć udziału w piątkowej gali, medal odebrał Rektor Elekt.

SPOTKANIE Z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka spotkała się 13 maja z władzami Uniwersytetu Śląskiego, dziekanami wydziałów, przewodniczącymi komisji senackich UŚ oraz studentami. Spotkanie Pani Minister z przedstawicielami środowiska akademickiego w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbyło się w ramach całodniowej roboczej wizyty w naszym województwie.

Spotkanie otworzył JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek
Spotkanie otworzył JM Rektor
UŚ prof. Tadeusz Sławek

Pytanie zadaje prof. Kazimierz Zgryzek
Pytanie zadaje prof. Kazimierz Zgryzek
z Katedry Prawa Karnego Procesowego WPiA

KSZTAŁCENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA
POZIOMIE WYŻSZYM W SIEDLCACH

Trzyosobowa delegacja (Sekretarz Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Anna Wandzel i dwójka studentów) reprezentowała Uniwersytet Śląski w czasie Święta Integracji, organizowanego w dniach 13-14 maja przez Akademię Podlaską w Siedlcach. W jego ramach odbyła się międzynarodowa konferencja na temat: Kształcenie Osób Niepełnosprawnych na Poziomie Wyższym. Dzięki konferencji możliwe było spotkanie Dyrektorów Biur ds. Osób Niepełnosprawnych i pełnomocników Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych polskich uczelni wyższych. Celem organizatorów było umożliwienie wymiany doświadczeń i poglądów, porównanie wyników dotychczasowej działalności oraz próba wspólnego wypracowania systemu kształcenia integracyjnego osób niepełnosprawnych w warunkach szkoły wyższej.

Równolegle z obradami Pełnomocników odbywały się integracyjne imprezy i spotkania studentów niepełnosprawnych zaproszonych uczelni. W programie znalazły się m.in. występy pantomimy studentów niesłyszących Akademii Podlaskiej, grupy teatru tańca studentów niepełnosprawnych, Kabaretu Absurdalnego oraz recytacja poezji.

Autorzy: Foto: Henryk Gacki, Wojciech Ziółkowski