NABÓR NA STUDIA DOKTORANCKIE

Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego
ogłasza nabór
na czteroletnie Studia Doktoranckie

w zakresie:

 • Literaturoznawstwa (specjalności: historia literatury, teoria literatury, teatrologia, filmoznawstwo, metodyka nauczania literatury, bibliologia).
 • Językoznawstwa (specjalności: językoznawstwo ogólne, lingwistyka komputerowa, językoznawstwo stosowane, historia języka, metodyka nauczania języka, translatoryka).

Podania należy składać do 28 czerwca 2002 roku w sekretariacie Studium

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia humanistycznych studiów wyższych;
 • pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Prawa i obowiązki uczestników studiów doktoranckich określone są w rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 1991 r. /Dz.U. nr 58, poz.249/ wraz z późniejszymi uzupełnieniami oraz w Zarządzeniu nr 27/97 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 1997 roku, w sprawie zasad prowadzenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim.

Podania przyjmuje i bliższych informacji udziela Sekretariat Studium Doktoranckiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1, pok.102, tel. 2009- 259.

Egzamin odbędzie się 4 lipca 2002 roku o godzinie 10.00.

Dokumenty jakie należy złożyć w sekretariacie Studium Doktoranckiego:

 • Wniosek o przyjęcie na Studia Doktoranckie;
 • Podanie do JM Rektora;
 • Opinia proponowanego opiekuna naukowego;
 • Spis publikacji i udział w sesjach;
 • Ramowy projekt pracy doktorskiej;
 • Życiorys;
 • Odpis dyplomu;
 • Dowód wpłaty na konto Uniwersytetu sumy 72,50 zł za koszty rzeczowe;
 • 4 zdjęcia legitymacyjne.

* * *


Instytut Matematyki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ogłasza

zapisy na I rok studiów doktoranckich w zakresie matematyki

w roku akademickim 2002-2003.

Celem studiów doktoranckich jest stworzenie uczestnikom studiów możliwości uzyskania stopnia doktora nauk matematycznych w okresie 4 lat. W pierwszych dwóch latach studiów uczestnik ma obowiązek wysłuchania wykładów z czterech podstawowych przedmiotów (algebra, analiza, topologia i zastosowania matematyki) oraz złożenia egzaminów z tych przedmiotów. Od początku studiów uczestnicy koncentrują się na pracy naukowej w zakresie problematyki rozprawy doktorskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Na studia doktoranckie może by przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra.

Kandydaci na studia doktoranckie powinni złożyć na ręce kierownika studiów doktoranckich do dnia

15 maja 2002 roku

następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Podanie o przyznanie stypendium na czas trwania studiów doktoranckich skierowane do kierownika Studiów Doktoranckich (jeśli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium).
 3. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego w Instytucie Matematyki.
 4. Życiorys zawierający informacje o ukończonych studiach magisterskich, temacie i rezultatach pracy magisterskiej, o zainteresowaniach naukowych w zakresie matematyki oraz nazwisko promotora pracy magisterskiej.
 5. Dyplom tytułu zawodowego magistra matematyki.
 6. Opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej w zakresie matematyki sporządzoną przez pracownika Uniwersytetu Śląskiego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, wraz z deklaracją gotowości objęcia opieki naukowej.

Dokumenty 5. i 6. mogą by złożone do 15 czerwca 2002 r.

Ogólne zasady funkcjonowania studiów doktoranckich ustalają :
(a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249),
(b) Zarządzenie nr 2797 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie zasad prowadzenia studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim,
(c) Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowych informacji udziela
Sekretariat Instytutu Matematyki
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach,
ul. Bankowa 14,
pokój 576,
tel. 258 29 76


* * *


Studia Doktoranckie
przy Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ogłaszają nabór na I rok studiów doktoranckich
na rok akademicki 2002/2003

w trybie dziennym i zaocznym

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 do 30 czerwca 2002 r. (Wydział Prawa i Administracji, Katowice, ul.Bankowa 8, pok.28, I piętro.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie wraz z oświadczeniem przyszłego opiekuna naukowego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. odpis dyplomu,
 4. dwie fotografie

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Studiów Doktoranckich,
Katowice, ul.Bankowa 8, pok.28.
Tel. 25-82-211 wew.1898.