Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach

16 grudnia 1991 roku, kiedy Polska podpisała Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie ze Wspólnotą Europejską, rozpoczął się proces integracji naszego kraju ze strukturami europejskimi. 31 marca 1998 - w dniu rozpoczęcia oficjalnych negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską - proces ten nabrał przyspieszenia. Na dziś Polska tymczasowo zamknęła 23 obszary negocjacyjne, pozostałe 6 polski rząd zamierza zamknąć do końca bieżącego roku. W roku 2003 polskie społeczeństwo określi swoją postawę wobec integracji z Unią Europejską, wypowiadając się za lub przeciw w referendum. 1 stycznia 2004 możemy stać się członkiem Zjednoczonej Europy i wspólnie z 375 milionami obywateli piętnastki budować swoją przyszłość.

Aby Polacy magli podjąć świadomą decyzję - tak czy nie dla Unii - muszą być rzeczowo i rzetelnie informowani na temat szans i korzyści, a także zagrożeń i kosztów jakie integracja Polski z UE przyniesie. Fachowa i obiektywna informacja - takie właśnie jest główne założenie działalności instytucji o nazwie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach jest partnerem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w realizacji strategii informacyjnej rządu Rzeczpospolitej Polskiej i stworzonego specjalnego Programu Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z Unią Europejską, którego celem jest zainteresowanie społeczeństwa polskiego tematyką integracji europejskiej oraz przygotowanie Polaków do przyszłego członkostwa.

Na bieżąco Centrum nieodpłatnie udostępnia informatory oraz foldery dotyczące toczących się aktualnie negocjacji akcesyjnych, polityki unijnej dla poszczególnych grup społecznych, funduszy pomocowych dla naszego kraju i skutków przyszłej akcesji Polski do UE. Zapewnia także pomoc w dotarciu do źródeł informacji europejskiej, dostęp do dokumentów i publikacji unijnych, materiałów audiowizualnych i multimedialnych oraz europejskiego serwisu internetowego. Praca Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej polega m.in. na codziennej obsłudze Punktu Informacji Europejskiej i osób odwiedzających RCIE poprzez udostępnianie księgozbioru (ponad 600 tytułów o tematyce europejskiej), udzielanie informacji, odpowiedzi na zapytania mail'owe, telefoniczne, osobiste, obsługę baz danych prawa polskiego i europejskiego i pomoc w ich korzystaniu dla klientów RCIE, pomoc w korzystaniu z dostępu do internetu osobom odwiedzającym RCIE, udostępnianie dokumentów europejskich, pomoc w doborze materiałów do prac semestralnych, licencjackich i magisterskich, przygotowywanie młodzieży do konkursów europejskich, przekazywanie dokumentów i regulacji w zakresie prawa wspólnotowego, dyrektyw unijnych oraz polityki UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie i udostępnianie scenariuszy lekcji europejskich, Informacja na temat programów przedakcesyjnych i współpracy regionalnej, udzielanie informacji na temat roli organizacji pozarządowej i źródeł pozyskiwania funduszy na działania pro europejskie, przekazywanie dokumentów i regulacji w zakresie prawa wspólnotowego, a także prowadzenie prelekcji, warsztatów, seminariów i szkoleń w siedzibie RCIE i regionie.

Obsługę klientów zapewniają pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej - konsultanci oraz studenci - wolontariusze głównie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Zapraszając do aktywności, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej współpracuje z urzędami miast i gmin województwa śląskiego, placówkami edukacyjnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie informowania społeczności lokalnych na temat procesu integracji europejskiej, udostępniając materiały, przeprowadzając prezentacje czy spotkania tematyczne na zaproszenia instytucji z regionu.

Kilka danych statystycznych..

Liczba osób korzystających z usług RCIE w roku 2001:

Siedziba RCIE (biblioteka, czytelnia, dostęp do internetu)2 000 osób
Konsultacje telefoniczne i e'mailowe1 500 osób
Uczestnicy szkoleń, seminariów, warsztatów6 000 osób
Uczestnicy imprez plenerowychok. 50 000 osób

Szacunkowy udział procentowy poszczególnych grup docelowych wśród ogółu osób korzystających z RCIE (osoby odwiedzające RCIE, korzystające z porad telefonicznych, uczestniczące w spotkaniach, szkoleniach i innych imprezach organizowanych przez RCIE).

Studenci oraz uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych50 %
Rolnicy1 %
Przedsiębiorcy i biznesmeni13 %
Przedstawiciele organizacji pozarządowych3 %
Dziennikarze5 %
Nauczyciele25 %
Inni3 %
Razem100 %

Sposób komunikacji z RCIE według częstości ich wykorzystywania przez klientów RCIE (od najczęściej do najrzadziej wykorzystywanej drogi kontaktu):

1. osobiście, w siedzibie RCIE
     2. za pośrednictwem poczty elektronicznej
     3. telefon
     4. inne (np. fax, listy)

Ostatnio zrealizowane projekty w ramach Programu Informowania Społeczeństwa przez RCIE Katowice to m.in.:

  • Europejska Akademia Szkoleniowa dla samorządów lokalnych regionu śląskiego - seminaria szkoleniowe.
  • Małe i średenie przedsiębiorstwa w UE - szkolenie dotyczące zakładania przedsiębiorstw i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE, polityka UE wobec MSP.
  • Jak uczyć o Europie - szkolenie dla nauczycieli - opiekunów szkolnych klubów europejskich.
  • Lekcje europejskie w szkole - seminaria dla młodzieży i nauczycieli.
  • Regionalny zjazd szkolnych klubów europejskich
  • Konferencja regionalna "Rola sieci i ośrodków informacyjnych w procesie informowania społeczeństwa o problematyce integracji europejskiej"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach prowadzone jest przez Fundację na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach,
ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, Tel./fax (32) 209 17 01, 209 16 90
centrum@viribus.alpha.pl, centrum@rcie.katowice.pl
www.rcie.katowice.pl

ALICJA SYGUŁA
Dyrektor RCIE w Katowicach

Autorzy: Alicja Syguła