IX POLSKIE SPOTKANIA EUROPEJSKIE

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego "Katowice", oraz m.in. członkowie Naukowego Koła Integracji Europejskiej działającego przy Wydziale Nauk Społecznych UŚ, wzięli udział w warszawskiej Paradzie Schumana, która przeszła 11 maja Traktem Królewskim od Zamku Królewskiego do Ronda de Gaulle`a.

zespół

Parada była jedną z wielu imprez organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w ramach IX Polskich Spotkań Europejskich - odbywających się od dziewięciu lat zawsze w okolicach Dnia Europy (9 maja). To inicjatywa będąca największym pozarządowym świętem europejskim w naszym kraju. Spotkania stanowiły forum do przedstawienia i promocji Polski oraz jej stolicy jako metropolii o europejskim charakterze. Przedstawiciele setek organizacji pozarządowych, politycy, dyplomaci i naukowcy wymieniali poglądy, doświadczenia, prowadzili dyskusje panelowe. W tegorocznej edycji uczestniczyli m.in.: prof. Leszek Balcerowicz (prezes NBP), prof. Jerzy Buzek, Jan Kułakowski, Tadeusz Mazowiecki, Danuta Hübner (Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej), Ramón de Miguel (Sekretarz Stanu ds. europejskich - Hiszpania), Carsten Soendergaard (Sekretarz Stanu ds. Europejskich - Dania), Bruno Dethomas (Ambasador Komisji Europejskiej w Polsce). O stanie przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej mówił premier RP Leszek Miller.

* * *

POLSKA FUNDACJA im. ROBERTA SCHUMANA
- INFORMACJE

Polska Fundacja im. Roberta Schumana została założona w 1991 roku przez osobistości związane ze zmianami politycznymi i gospodarczymi lat 1989-90, między innymi przez Tadeusza Mazowieckiego - byłego premiera i Piotra Nowina-Konopkę - byłego ministra stanu. Jednym z podstawowych celów Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana jest wspieranie wszelkich inicjatyw politycznych i społecznych, mających na celu rozwój demokracji w Polsce i przygotowanie jej do członkostwa we wspólnej Europie. W tym długoterminowym procesie, Fundacja pragnie wspierać zmiany, zmierzające do przyswojenia Polsce rzeczywistości europejskiej i wypracowania zaplecza organizacyjnego dla organizacji pozarządowych. Polska Fundacja im. Roberta Schumana wspiera instytucje kulturalne, naukowe i pedagogiczne, które przyczyniają się do pogłębiania związków Polski z instytucjami europejskimi.

Imię Roberta Schumana zostało wybrane przez Fundatorów jako nawiązanie do polityki francusko-niemieckiej lat pięćdziesiątych, modelu pojednania zwróconego w przyszłość i nastawionego na budowę wspólnej Europy.

Piotr Nowina-Konopka i Tadeusz Mazowiecki
Piotr Nowina-Konopka i Tadeusz Mazowiecki

"Przywrócenie Europy Polsce i Polski Europie będzie długim i skomplikowanym procesem. Aby go doprowadzić do końca, potrzeba wiele społecznego i indywidualnego wysiłku. Wzorując się na symbolicznej postaci Roberta Schumana - człowieka wielkiej wizji i wielkich czynów, myśliciela i męża stanu, działacza gospodarczego i jednego z Ojców Założycieli nowej Europy - chcemy w tym dziele uczestniczyć. Robert Schuman wierzył głęboko, że świat, Europa i wartości ludzkie nie mogą być podzielone i muszą wrócić do wspólnoty. Podzielamy tę wiarę i mamy nadzieję, że Fundacja nazwana jego imieniem przyczyni się do budowania tej wspólnoty" - pisał Tadeusz Mazowiecki 26 marca 1991 roku.

Od lewej: Dariusz Szymczycha(Kancelaria Prezydenta RP), Danuta Hubner, prof. Leszek Balcerowicz
Od lewej: Dariusz Szymczycha(Kancelaria Prezydenta RP),
Danuta Hubner, prof. Leszek Balcerowicz

Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową - niezależnie określiła swoje cele i środki służące do ich realizacji. Jest organizacją nie-partyjną: współpracuje ze wszystkimi demokratycznymi ugrupowaniami politycznymi, które uznają potrzebę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i działają w tym kierunku, wspiera kontakty i współpracę z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, klubami, fundacjami), skupiającymi wokół idei europejskiej różne środowiska, pozbawione uprzedzeń politycznych.

Działalność Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana skupia się na dwóch podstawowych celach:

1.Kształcenie:

 • Pobudzanie do aktywności obywatelskiej i europejskiej;
 • Przekonywanie jak najszerszych kręgów społeczeństwa do idei integracji europejskiej;
 • Szukanie i wypełnianie luk w kampanii informacyjnej na temat Unii Europejskiej;
 • Ułatwianie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej;
 • Wychodzenie naprzeciw argumentom eurosceptyków.

2. Aktywizacja środowisk proeuropejskich:

 • Pomoc dla organizacji proeuropejskich działających w środowiskach lokalnych na terenie całej Polski
 • Ułatwianie przepływu informacji pomiędzy mniejszymi organizacjami pozarządowymi;
 • Integracja środowisk proeuropejskich, forum dyskusji o integracji europejskiej.

Projekty realizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana:

Prof. Norman Davies
Prof. Norman Davies był gościem
tegorocznych spotkań

 • Polskie Spotkania Europejskie
  Polskie Spotkania Europejskie to wielkie wydarzenie współorganizowane od 1994 roku przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz inne instytucje i organizacje pozarządowe z całej Polski. Raz w roku podczas tego święta mają możliwość spotkać się przedstawiciele pozarządowych organizacji proeuropejskich, młodzież z całej Polski, najwyższe władze Rzeczpospolitej Polski a także przedstawiciele państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej. W ramach Polskich Spotkań Europejskich środowiska te mają wyjątkową możliwość poznać się i wymienić poglądy podczas debat, paneli, warsztatów i nieformalnych spotkań które towarzyszą imprezie. W ramach Polskich Spotkań Europejskich organizowana jest Parada Schumana i kolorowy festyn europejski, który już tradycyjnie od 2000 roku gości na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Polskie Spotkania Europejskie to największe w Europie Środkowej wydarzenie proeuropejskie - w 2001 roku uczestniczyło w nim około 10 tysięcy osób.
 • Almanach Polskich Pozarządowych Organizacji Proeuropejskich
  Aktualizowana na bieżąco baza danych polskich organizacji pozarządowych zajmujących się integracją europejską. Co roku wydawana jest w oparciu o tą bazę publikacja zawierająca adresy organizacji i opis ich działalności, jak też spis szkolnych klubów europejskich i przydatne adresy innych instytucji.

  Od lewej: Janusz Onyszkiewicz, Tadeusz Mazowiecki
  Od lewej: Janusz Onyszkiewicz, Tadeusz Mazowiecki

 • Polski Kalendarz Europejski
  Miesięcznik wydawany przez Fundację we współpracy z polskimi proeuropejskimi organizacjami pozarządowymi i szkolnymi klubami europejskimi, zawierający m.in. artykuły przedstawiające ich działalność, historię oraz aktualne kwestie związane z procesem integracji europejskiej, prezentacje państw członkowskich UE i krajów kandydujących oraz portrety zasłużonych Europejczyków. Bezpłatnie rozsyłany biuletyn (nakład ok. 1100 egz.) dla wielu adresatów stanowi - zgodnie z wynikami ankiety - bezcenne źródło informacji na temat integracji europejskiej.

  Od lewej: Prof. Jerzy Buzek
  Od lewej: Prof. Jerzy Buzek

 • Przez Edukację do Europy
  Program dotyczący możliwości kształcenia wyższego w dziedzinach związanych z integracją europejską oraz studiowania w krajach Unii Europejskiej.
 • Młodzież - Rolnictwo - Unia Europejska
  Projekt dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych z całej Polski (konferencje, seminaria i szkolenia). Elementem programu jest konkurs "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?", organizowany wspólnie z SGGW. Nagroda główna to indeksy tej uczelni.

  Piotr Nowina-Konopka i Róża Thun - prezes Fundacji
  Piotr Nowina-Konopka i Róża Thun - prezes Fundacji

 • Szkolne Kluby Europejskie
  Program skierowany do uczniów, członków i opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich. Młodzież ma możliwość korzystania i praktykowania demokracji, organizować się, nawiązywać współpracę z innymi, pozaszkolnymi instytucjami, zapraszać ważnych gości i jeździć na konferencje, nawiązywać współpracę partnerską z nauczycielami z własnej szkoły i uczyć się odpowiedzialnego działania. Obecnie Fundacja współpracuje z mniej więcej 500 Szkolnymi Klubami Europejskimi.

  Na czele parady...
  Na czele parady...

 • Wolontariat - Budowanie Mostów w Europie
  Program międzynarodowej wymiany wolontariuszy, realizowany przy współpracy z organizacjami z państw Unii Europejskiej. Umożliwia młodym ludziom szansę pracy wolontariackiej za granicą przez okres od 3 do 12 miesięcy.
 • Europejskie know-how dla środowisk lokalnych
  Program skierowany do działaczy i urzędników samorządów lokalnych a także organizacji pozarządowych. Celem programu jest przekazanie najważniejszych informacji w zakresie sposobów korzystania z funduszy przedakcesyjnych oraz z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Szkolenia dla dziennikarzy Telewizji Polskiej S.A
  Na szkoleniach poruszane są tematy integracji europejskiej. Wykładowcami są najlepsi w danej dziedzinie eksperci - nie tylko polscy. Szkolenia organizowane są razem z "Partners" Polska.

  Reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego
  Reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego

 • Polska myśl europejska XX wieku
  Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o Polakach działających na rzecz jednoczenia Europy w XX wieku oraz polskiej myśli politycznej w tym zakresie.
 • Seminarium Polityki Zagranicznej
  Cykle seminariów dla studentów odbywających się regularnie w siedzibie Fundacji. Tematy seminariów koncentrują się m.in. na stosunkach polsko-francuskich, polsko-niemieckich, procesie integracji europejskiej, a także udziale Polaków w ruchu europejskim.

Zespół
Zespół "Katowice" podczas parady na Nowym Świecie

Ponadto:

 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana ma swój udział przy wydawaniu publikacji dotyczących integracji europejskiej.
 • Konferencje związane z tematyką integracji europejskiej.
 • Na stronie internetowej http://www.schuman.org.pl, można znaleźć aktualne wiadomości na temat programów realizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, najświeższe informacje na temat procesu integracji europejskiej, linki do kluczowych instytucji, a także możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w EuroQuizie.

Leszek Miller z Różą Thun, podczas festynu na Nowym Świecie
Leszek Miller z Różą Thun, podczas festynu na Nowym Świecie

Zespół
Zespół "Katowice" - występ dla warszawiaków

Autorzy: Mariusz Kubik