Nowe książki - Czerwiec 2002

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

BIBLOTHECA ALIA UNIVERSA. T. 3: Nullo M i n i s s i: A człowiek wybrał słowo, rys., 15 zł

FILOZOFIA. Człowiek wobec wyzwań racjonalności. Red. Andrzej K i e p a s, bibliogr., summ., Zsfg., 22 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zdzisław G ę b o ł y ś: Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871. Teoria i praktyka, bibliogr., indeks nazwisk, summ., Zsfg., 25 zł

KULTURA i SZTUKA. Teatr Caldérona: tradycja i współczesność. Red. Urszula A s z y k, indeks nazwisk, wykaz tytułów, fot., res., summ., 30 zł

V a r i a

Badania naukowe z zakresu ochrony środowiska w Uniwersytecie Śląskim. Informator. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ. Oprac. Patrycja G a c e k, Agnieszka Z a w i s z a, Mirosław N a k o n i e c z n y, Paweł M i g u l a

ZAPOWIEDZI

BIBLIOTHECA ALIA UNIVERSA. T. 4: Tadeusz S ł a w e k: Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych

POLITOLOGIA. Krzysztof Z w i e r z c h o w s k i: Referendum stanowe w USA

SOCJOLOGIA. Kazimierz K r z y s z t o f e k, Marek S. S z c z e p a ń s k i: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych

JĘZYKOZNAWSTWO. Katarzyna K w a p i s z - O s a d n i k: Le subjonctif et l'expression de l'expérience. Esquisse cognitive de la dynamique des modes indicatif / subjonctif en français

PRAWO. Polska i Wielka Brytania wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne. Red. Genowefa G r a b o w s k a

Z dziejów prawa. Cz. 3. Red. Adam L i t y ń s k i

MATEMATYKA. Radosław C z a j a: Differential Equations with Sectorial Operator

NAUKI o ZIEMI. Maria C z a j a: Luminescencja jonów chromu w naturalnych krzemianach