Kronika Uniwersytecka - kwiecień 1996

ŚlĄSKIE STOWARZYSZENIE AKADEMICKIE

Wiadomość przecząca obumieraniu jakiejkolwiek społecznej aktywności studentów i ludzi młodych: na podstawie prawa o stowarzyszeniach zarejestrowane zostało Śląskie Stowarzyszenie Akademickie - organizacja zrzeszająca studentów na stale mieszkających na Śląsku, pragnąca inspirować i organizować działalność kulturalno - społeczną, mającą na celu rozwój życia kulturalnego, zmianę wizerunku regionu oraz popularyzację idei samorządności lokalnej. W solidnie zredagowanym i dosyć obszernym statucie przewidziano możliwość powoływania uczelnianych i terenowych struktur, przynależności uczniów szkół pomaturalnych, a Śląsk zdefiniowano jako "... Górny, Opolski, Cieszyński i Beskid Śląski". W powołaniu Stowarzyszenia znaczącą rolę odegrali studenci naszej uczelni, a wśród nich Piotr Nowak z II filologii polskiej, którego adres domowy w Imielinie w statucie podano jako adres siedziby Stowarzyszenia. My - dla zainteresowanych - podajemy telefony kontaktowe: 1222234-6 w. 391 (Imielin) oraz 1251793 (w Tarnowskich Górach). A także życzymy wiatru w żagle.

MATEMATYCZNY KONKURS W OSTRAWIE

6 marca na Uniwersytecie w Ostrawie odbył się VI Konkurs Matematyczny im Wojciecha Jarniaka - dla studentów, w którym z Polski uczestniczyły reprezentacje naszej uczelni i Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Krakowa. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach "wiekowych": pierwszych dwóch lat i lat wyższych. W kategorii pierwszej reprezentowali nas Małgorzata Olszewska i Sebastian Sitarz z II matematyki i Pan Sebastian zajął trzecie miejsce, zaś w kategorii drugiej - Sabina Bartoszek i Przemysław Koprowski z IV matematyki i jeszcze lepiej - Pani Sabina zajęła miejsce drugie. Gratulujemy, także Panu dr hab. Mieczysławowi Kuli, który był opiekunem naszej reprezentacji.

ARIEH BEN TOV NA UŚ

W dniach 13 i 14 marca gościliśmy w uczelni Prezesa Światowego Związku Żydów Zagłębia dr Arieh Ben Tova, członka Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego i Rady Instytutu Pamięci Narodowej Yad Vashem. Gościa przyjmowali w murach UŚ pracownicy WNS i Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz redakcja Radia Rezonas. Podczas konferencji prasowej w Katowicach Arieh Ben Tov mówił głównie o świeżo wydanej w Polsce swej książce “Czerwony Krzyż spóźnia się" opowiadającej o kulisach działalności MCK w Budapeszcie w styczniu 1945 roku.

AMBASADOR Z WIZYTĄ

1 marca na UŚ, a głównie w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych przebywał ambasador Francji Daniel Contenay. Szkoła, jak wiadomo jest wspólnym polsko-francusko-belgijskim przedsięwzięciem a ambasada Francji wspiera ją znacznie - na różne sposoby. Gość spotkał się z naszym rektorem, ze studentami MSNP a także z wojewodą katowickim. Zaprosił go dyrektor Szkoły prof. Jacek Wódz.

UMOWY ZAGRANICZNE

Rozwija się współpraca zagraniczna UŚ. Delegacja uczelni z Rekorem przebywała w Leon w Hiszpanii gdzie podpisano z tamtejszym uniwersytetem umowę o współpracy obejmującej na początek dziedziny filologii, kartografii oraz nauk społecznych. Na początku marca gościliśmy u siebie delegację uniwersytetu z Ostrawy - z jego rektorem i odnowiliśmy umowę o współpracy z tym jednym z najstarszych naszych partnerów zagranicznych (kiedyś była to Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Fizycy podjęli - także na podstawie nowej umowy - interesującą współpracę z Uniwersytetem w Le Mans we Francji.

CENTRUM KONSULTACJI I OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ UŚ

21 marca otworzyło swoje podwoje Centrum Konsultacji i Opieki Logopedycznej Uniwersytetu Śląskiego. Centrum będzie spełniało kilka funkcji: dydaktyczną, konsultacyjną i naukowo- badawczą. Będą w nim odbywali zajęcia studenci Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną - będzie to więc placówka szkoleniowa. Równocześnie wybitni logopedzi, współpracujący ze Studium, będą udzielali konsultacji w zakresie diagnozy i terapii dzieci początkującym logopedom oraz tym, którzy zajęcia z danej specjalności prowadzą po raz pierwszy. Konsultacje będą odpłatne.

W Centrum znajduje się 8 stanowisk komputerowych z programami logopedycznymi i echokorektorem. Będą mogły z nich korzystać dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe dotknięte afazją. Zainteresowani logopedzi, pedagodzy szkolni oraz rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny z Centrum Konsultacji i Opieki Logopedycznej pod numerem: 191-72-31 do 5 wew. 223. Opieka logopedyczna jest nieodpłatna. Pracownicy Centrum będą także gromadzili materiały do studiów naukowych, opracowań i publikacji, a z biegiem czasu przygotowują kolejne programy logopedyczne dla swoich podopiecznych.

"PÓŁNOC-POŁUDNIE" W CIESZYNIE

W marcu w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie prezentowana była wystawa malarstwa: "Północ-Południe". Tytuł wystawy (... ) uzasadnia podział grupy na czworo przedstawicieli z południa kraju i czworo z regionu toruńsko-bydgoskiego - czytamy w katalogu. Owa czwórka z Północy to: Anna Bochenek (Toruń), Piotr Kiepuszewski (Bydgoszcz), Piotr Klugowski (Toruń), Jan Pręgowski (Toruń). Czwórka z Południa natomiast to: Józef Hołard (Bielsko-Biała) - pracownik Instytutu Kształcenia Plastycznego Filii UŚ, Janusz Karbowniczek (Tychy), Elżbieta Kuraj (Tychy), Tomasz Lubaszka (Herby). Nie uzurpując sobie prawa do jedynej reprezentacji swoich regionów stwierdzamy swym malarstwem zauważalną różnicę pomiędzy dwoma ośrodkami artystycznymi: południem kraju z promieniującym nań Krakowem i krakowską Akademią Sztuk Pięknych, z której wywodzi się znakomita większość malarzy Polski południowej, a regionem toruńsko-bydgoskim, którego malarze to przede wszystkim absolwenci Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu albo, studiujący (... ) w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych". (Jan Pręgowski).

Wystawa owa ma charakter węrującej: od północy ku południowi. Od maja 1995 roku po marzec tego roku prezentowana była w: Bydgoszczy, Toruniu, Olsztynie, Katowicach, Tychach, Bielsku Białej. Towarzyszy jej efektownie wydany katalog z biogramami twórców i barwnymi reprodukcjami obrazów.

SOLIDARNI

Nasi studenci na różne sposoby pięknie włączyli się 21 marca w solidarnościowe akty protestu po bandyckich zabójstwach studentów - najpierw na Wybrzeżu a potem w Warszawie. Tego samego jednak dnia dotarła na UŚ kolejna porcja wycinków dokumentujących obecność UŚ w mediach "pisanych", a pośród nich znalazły się wycinki prasowe z Krakowa, informujące, iż wśród uczestników anarchistycznej, gwałtownej zadymy w podwawelskim grodzie był student UŚ - zatrzymany z kilkunastoma innymi osobnikami przez policję. Było to 17 lutego. To też były akty przemocy.

PRZEZORNI - UBEZPIECZENI NA PRAWIE

Wydział Prawa dysponując pewną nadwyżką w rocznym preliminarzu dochodów, zaproponował swym pracownikom grupowe ubezpieczenie firmy Commercial Union, obejmujące klasyczną postać - na wypadek śmierci oraz bezpieczenie typu kapitałowego będące zaczątkiem przyszłej dodatkowej emerytury. Wygląda to tak, że wydział płaci za pracowników składkę, jednak wliczana jest ona do podstawy opodatkowania pracownika. Władze wydziału (decyzję podjęła Rada Wydziału po indywidualnych aprobatach pracowników) zakładają, że w dającej się przewidzieć przyszłości wydział będzie stać na coroczne opłacanie składek tego ubezpieczenia, a jeśli z jakichś powodów zrezygnuje z tego, to pracownicy będą mogli je kontynuować indywidualnie lub zrezygnować, otrzymując zwrot skapitalizowanej części składki (jednak dopiero po trzech latach od wejścia w umowę ubezpieczenia). Dobrodziejstwem ubezpieczenia nie zostali objęci magistrowie-asystenci i doktoranci - jako pozostający w związku z wydziałem na czas określony.

CENY ZA AKADEMIKI - W GÓRĘ...

Od 1 marca wzrosły ceny opłat za miejsce w domach studenckich. Najwięcej obecnie płacą studenci za miejsca na Bytkowskiej - 100, 50 zł oraz w DS-ach 2, 3, 4 i 5 w Sosnowcu - 91, 5o zł. Najmniej - w DS-ach 1, 2 i 3 w Ligocie - 63, oo zł. Wszystko oczywiście - miesięcznie i jest to opłata dla studentów uprawnionych do miejsca w DS, czyli pokrywająca tylko połowę kosztów utrzymania tego miejsca.

... STYPENDIA - TEŻ

W semestrze letnim obowiązują modyfikacje w regulaminie pomocy materialnej w rezultacie których wzrosną nieco stypendia - wszystkie (ale zapomogi - nie). I tak dla studentów lat II-V podstawa naliczania stypendium socjalnego wzrasta do 280 zł (miejscowi) i 350 zł (zamiejscowi), a dla studentów I roku odpowiednio 85 proc. (w miejsce dotychczasowych 50 proc. ) i miejscowi - 240 zł, zamiejscowi 300 zł. Stypendia za wyniki w nauce wzrastają: minimalne - do 140 zł, maksymalne - do 200 zł. Minimalny próg dochodu na osobę w rodzinie studenta bez zmian - 120 zł. M. P.