Z Senatu - Kwiecień 1996

Sprawy kadrowe czyli głównie wnioski o stanowiska profesorskie zajmują Senatowi przeciętnie jedną trzecią czasu posiedzeń. Tak to wygląda ostatnio i pewnie tak już pozostanie.
O wszelkich stanowiskowych, tytularnych i innych awansach informujemy w oparciu o dane z działów kadr i nauki więc i tym razem pomijamy "personalną" część posiedzenia Senatu 19 marca.

Uchwała o odpłatności za studia w roku akademickim l996/97 przedstawiona przez Pana Prorektora Jankowskiego przyjęta została bez większej dyskusji. O jej najważniejszej części - czyli o nowych stawkach odpłatności - piszemy osobno. Warto zauważyć, że po raz pierwszy zaoczne studia prawnicze nie będą najdroższymi w naszej uczelni. A na marginesie i niejako z boku: czy nie byłoby dobrze decyzję o odpłatności za studia podejmować miesiąc a nawet dwa wcześniej?
Jest to jednak bardzo ważna informacja dla kandydatów na studia myślących o swej przyszłości i powinna docierać do nich - poprzez prasę i nasz Informator - równocześnie z naszą ofertą edukacyjną, o której przecież Senat decyduje w grudniu. Wiem, że trudno i ryzykownie kalkulować koszt studiów na 10 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego - przy mało precyzyjnych rozmiarach dużej inflacji, ale jednak może przy założeniu większego marginesu na nieprzewidywalne okoliczności da się to jakoś zrobić. Ideałem byłaby sytuacja, w której wszystkie uczelnie w tym samym czasie podejmują tę decyzję. Ale może jest to ideał tylko dla "senackiego sprawozdawcy".

Senat określił strukturę i zasady funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji i Studiów Europejskich - powołanego do życia uchwałą na poprzednim posiedzeniu. Ośrodek będzie prowadził działalność badawczą, dydaktyczną i dokumentacyjną w zakresie form integracji europejskiej; jest wspólną jednostką organizacyjną wydziałów Nauk Społecznych i Prawa; ma podjąć przygotowania do uruchomienia w przyszłości kierunku studiów europejskich.

Przyjęta przez Senat w ubiegłym roku akademickim nowelizacja regulaminu studiów w naszej uczelni wróciła z Ministerstwa "do poprawki". Zastrzeżenia właściwie nie były zasadnicze, raczej kosmetyczne - więc wszystkie zostały przyjęte wraz z propozycjami stosownych poprawek.

Uczelnia nasza stanowiskiem swych Senatorów poparła uchwałę Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 13 marca, wzywającą parlament do rezygnacji z zamiaru (niektórych posłów) przeprowadzenia wyrywkowych zmian w ustawie o tytule i stopniach naukowych (m. in. chodzi o nadanie wszystkim docentom uprawnień doktorów habilitowanych). Senat UW "uważa, że ewentualne zmiany w Ustawie powinny być poprzedzone analizą funkcjonowania obecnie obowiązujących przepisów i zasięgnięciem opinii środowisk naukowych".

W punkcie porządku posiedzenia "Zatwierdzenie planu remontów na 1996" Pan Dyrektor Jelonek przedstawił informację o rozległości potrzeb a przede wszystkim konieczności remontowych, które trudno wyselekcjonować wobec niewiadomych odnośnie do dotacji budżetowej - a tej nadal nie znamy.
Poinformował, że jednak - zgodnie z opinią senackiej komisji budżetowej - priorytetem będą: kontynuacja remontu Instytutu Chemii, remont budynku Biologii przy ul Bankowej oraz adaptacja DS-u dla potrzeb Wydziału Techniki w Sosnowcu. Senat postanowił, iż przyjmuje wystąpienie dyr. Jelonka jako informację, uznając ją jednak za niewystarczajacą dla "zatwierdzenia".

Przedmiotem informacji Rektora i wystąpienia delegatów "Solidarności" była sprawa adiunktów, którym minął czas habilitacji. "Solidarność" podnosi - w obronie zagrożonych zwolnieniem czy też zmianą statusu adiunktów - wątpliwości natury prawnej odnośnie do uchwały senackiej w tej sprawie i jej ewentualnych konsekwencji.
Pan Rektor powiedział, że na skierowane do niego pismo odpowie, ale nie podziela zgłoszonych wątpliwości i interpretacji prawnych w nim zawartych.

Autorzy: F.S.