GOŚĆ Z GETYNGI

W Zakładzie Fizyki Magnetyków Instytutu Fizyki przebywa obecnie prof. dr Klaus Bärner z Uniwersytetu w Getyndze, który został zaproszony przez kierownika ZFM prof. dr hab. Jerzego Warczewskiego na dwumiesięczny staż naukowy w ramach trwającej od kilku lat współpracy. Pobyt prof. dr K. Bärnera w ZFM jest sponsorowany przez fundację DAAD i Zakład Fizyki Magnetyków.


Prof. dr K. Bärner pracuje na Wydziale Fizyki (w IV Instytucie Fizyki) Uniwersytetu w Getyndze. Jest specjalistą w dziedzinie fizyki ciała stałego, zajmuje się magnetyzmem i zjawiskami transportu w metalach, półmetalach, półprzewodnikach i nadprzewodnikach. Jest autorem ponad 120 oryginalnych publikacji i artykułów opublikowanych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Prof. K. Bärner i jego grupa współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi, jak np. : Fizyko- Techniczny Instytut w Doniecku na Ukrainie, Zakład Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu w Oslo (Norwegia), Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (USA); Instytut Fizyki Metali w Ekaterinburgu (Rosja) i Zakład Fizyki Magnetyków, IF, UŚ w Katowicach. Jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego i New York Academy of Sciences w USA. Jest też recenzentem czasopisma Physical Review Letters.

Współpraca prof. Bärnera z Zakładem Fizyki Magnetyków Instytutu Fizyki datuje się od 1994 r., kiedy to przebywał u niego na stypendiach DAAD i DFG dr Tadeusz Groń, adiunkt w ZFM. Wynikiem tego pobytu sa publikacje naukowe w czasopismach: Physical Review, Journal of Magnetism and Magnetic Materials i Radiation Effects and Defects in Solids. W pracach tych uczestniczyli również naukowcy z innych ośrodków polskich i niemieckich. W tej współpracy po raz pierwszy zastosowano metodę anihilacji pozytonów do badania defektów w materiałach o strukturze spinelowej.

Mówi prof. dr Klaus Bärner:

- Pragnę wyrazić moją satysfakcję ze współpracy z Zakładem Fizyki Magnetyków. Ostatnio poparłem na piśmie wniosek Zakładu Fizyki Magnetyków do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o dotację, deklarując gotowość dalszej współpracy naukowej i co więcej, deklarując gotowość udziału w tej współpracy również kolegów z Uniwersytetu w Marburgu (grupa prof. R. Allmanna). Chodzi tu o charakterystykę strukturalną i badanie przejść fazowych w związkach metali przejściowych. Oczekujemy, że odegra tu istotną rolę posiadany przez Zakład Fizyki Magnetyków czterokołowy dyfraktometer rentgenowski. Pragnę dodać, że jestem bardzo zadowolony z serdecznego przyjęcia oraz z dotychczasowej współpracy z fizykami ZFM i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się dalej rozwijać w przyszłości.

Autorzy: T.G.