Kronika Uniwersytecka - Marzec 1996

LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA STUDENTÓW Z WADAMI WZROKU

29 stycznia na Wydziale Techniki w Sosnowcu nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku dwóch stanowisk komputerowych do nauczania informatyki studentów z wadami wzroku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych na województwo katowickie, mgr Henryk Żabiński i mgr inż. Ryszard Mazur.
Stanowiska te w całości zostały zakupione z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45. ooo zł, z pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem, umożliwiającym kształcenie studentów niedowidzących, którzy podjęli studia na kierunku Informatyka. Przy okazji spotkania ustalono konieczność rozwoju tej formy kształcenia, a przedstawiciele Związku zobowiązali się do pomocy finansowej przy zakupie dalszych stanowisk i oprogramowania, w miarę wzrostu liczby studentów przyjmowanych na Wydział.

WSPÓŁPRACA Z "BANKOWĄ"

W grudniu ubiegłego roku odbyła się seria spotkań dyrekcji huty "Bankowa" w Dąbrowie Górniczej z władzami Wydziału Techniki, połączona ze zwiedzaniem laboratoriów wydziału oraz hal produkcyjnych huty. Ustalono, że obie strony łączy szereg problemów, które wspólnie realizowane mogą przynieść korzyści zarówno Wydziałowi jak i Hucie.

Wydział Techniki przesłał list intencyjny o gotowości zawarcia porozumienia o współpracy, w zakresie kształcenia i dokształcania załogi Huty, realizacji prac magisterskich tematycznie związanych z potrzebami huty, wykonaywania ekspertyz materiałowych. Dyrektor huty inż. Antoni Bator, zobowiązał się do otwarcia swojego zakładu dla praktykantów-studentów oraz sponsorowanie Wydziału, poprzez nieodpłatne przekazanie pewnej ilości stali (z pomocą Huty "Katowice") na remont zabytkowego obiektu Wydziału przy ul. Żeromskiego 3 w Sosnowcu.

POŻYTKI Z TEMPUS-A

W bieżącym roku akademickim Wydział Techniki rozpoczął współpracę w ramach TEMPUS w projekcie nr JEP 9032 na temat "Education in ecological surface finishing". Projekt koordynowany jest przez Politechnikę Warszawską, a kontraktorem jest Europejska Akademia Obróbki Powierzchni. W skład grupy wchodzą przedstawiciele 4 uczelni (Polska, Grecja, Niemcy), 4 instytutów naukowo-badawczych (Polska, Niemcy), 4 kombinatów przemysłowych (Polska, Niemcy ) oraz 2 towarzystw naukowych (Niemcy, Polska).

Z naszej strony w pracach nad tym projektem uczestniczy grupa prof. dr hab. Antoniego Budnioka z Wydziału Techniki. Bezpośrednią dotychczasową korzyścią z udziału w pracach tego projektu jest otrzymanie projektora ciekłokrystalicznego do przekazu obrazów video i obrazów komputerowych sterowanego przy pomocy komputera (wartość ponad 3. 000 zł). Zestaw ten umożliwia projekcję programów edukacyjnych z kaset video a także przygotowanych animowanych programów komputerowych.

Do czerwca br. urządzenie to będzie podłączone do sieci bezpośredniego dostępu do bazy danych Europejskiej Akademii Obróbki Powierzchni, skąd będzie można bezpłatnie ściągać odpowiednie programy edukacyjne w zakresie nauki o materiałach i powierzchniowej ich obróbki. Planuje się wykorzystanie tego sprzętu w zmodernizowanej audytoryjnej sali wykładowej na Wydziale Techniki na wykładach z zakresu chemii technicznej, technologii wytwarzania i przetwarzania nowoczesnych materiałów, wykładach monograficznych, wykładach Studium Podyplomowego, wykładach otwartych itp.

W planie tego roku spodziewane są dalsze wymierne korzyści z udziału w pracach TEMPUS - JEP 9032.
Dwu pracowników tej grupy badawczej ma możliwość wyjazdu do Niemiec na miesięczną praktykę w instytutach naukowych i zakładach przemysłowych w zakresie ekologicznej obróbki powierzchni różnych materiałów, jeden pracownik będzie miał możliwość zapoznania się z programami nauczania i wykorzystania pomocy edukacyjnej. W październiku przewiduje się wyjazd 1 pracownika na 3-miesięczny staż naukowo-edukacyjny do Technicznego Uniwersytetu w Atenach.

LABORATORIUM KOMPUTEROWE II

6 lutego w Instytucie Techniki Wydziału Techniki nastąpiło otwarcie drugiego laboratorium komputerowego "Zastosowań Informatyki". Otwarcie zbiegło się z drugą rocznicą powstania pierwszego laboratorium o tej samej nazwie. Obydwa laboratoria powstały w ten sam sposób - na zlecenie Rejonowego Urzędu Pracy pracownicy Zakładu Metrologii IPT prowadzili kursy przekwalifikujące dla bezrobotnych. Ograniczając własne wynagrodzenie, wypracowany zysk (ok. 20. 000 zł) przeznaczyli na rozwój bazy laboratoryjnej.
Również wyposażenie w meble zrealizowano systemem gospodarczym, tzn. biurka przeznaczone do kasacji wyremontowano, oklejono.

Na otwarciu były władze uczelni i wydziału a także zastępca kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.