wyciąg z Regulaminu Wyborczego UŚ 1996

PODZIAŁ MANDATÓW ELEKTORSKICH

1. Ustala się następujący podział mandatów nauczycieli akademickich i studentów w uczelnianym kolegium elektorów:

WYDZIAŁ PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI INNI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
(w tym docenci bez habilitacji)
STUDENCI STACJONARNI I ZAOCZNI
1. Biologia i Ochrona Środowiska 6 31
2. Filia w Cieszynie 9 55
3. Filologia 23 85
(poz. 3, 4 łącznie)
4. Radio i Telewizja 3 1
5. Matematyka-Fizyka-Chemia 17 62
6. Nauki o Ziemi 7 32
7. Nauki Społeczne 13 65
(poz. 7, 8 łącznie)
8. MSzNPol. - -
9. Pedagogika i Psychologia 5 55
10. Prawo i Administracja 11 312
11. Wydział techniki 3 42
12. Jednostki wspólne, ogólnouczelniane, międzywydziałowe i poza wydziałowe(SPNJO, SWFIS, Aliance Francaise, SINJA, KJB) - 61
dot. tylko KJB
Razem: 100 5040

2. Ustala się następujący podział mandatów pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi:

GRUPA WYBORCZA LICZBA MANDATÓW
Wszystkie wydziały w Katowicach oraz SPNJO, SWFIS, Aliance Francaise, LSzJLiKP, ŚMSzH, Centrum St. nad CZ. i Środ, MSzNP, Sz ZARZ. UŚ) 3
2. Pracownicy zatrudnieni w Cieszynie ( w tym biblioteki) 1
3. Wydziały w Sosnowcu oraz Os. Akadem. w Sosnowcu i KJB 2
4. Administracja centralna, Dział Transportu, Dział Agen Kulturalnych (łącznie z Zespołem "Katowice" oraz red. "Gazety Uniw. UŚ"), Os. Akad. w Katowicach 2
5. Biblioteka Główna oraz biblioteki wydziałowe, instytutowe, KJB i SPNJO; Wydawnictwo, CTO, Drukarnia 2
Razem 10