Z Senatu - Luty 1999

8 grudnia 1998 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Porządek posiedzenia obejmował następujące sprawy kadrowe:

-wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Wojciecha Kaute,

-wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Janusza Czernego,

-wniosek Wydziału Mat. Fiz. Chem. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Antoniego Kocota.

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez Senat.

Kolejne punkty obrad Senatu to wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego Panu Tadeuszowi Różewiczowi. oraz odpowiedź Dyrektora Administracyjnego UŚ dr. Jana Jelonka na interpelację, dotyczącą głównie spraw remontowych, a także przetargów, zaopatrzenia i usług objętych przetargami.

Dokonano również wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej. W jej skład weszli: prof. Artur Starczewski z Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego. prof. dr hab. Dorota Ekiert-Grabowska z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, prof. dr hab. Wacław Zuberek Wydział Nauk o Ziemi, prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Wydział Prawa i Administracji, Mirosław Rymer Samorząd Studencki, dr Mirosław Nakonieczny Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, dr Wanda Poniatowska- Grochalska Wydział Nauk Społecznych, dr hab. Józef Zarek Wydział Filologiczny, dr Wojciech Organiściak Wydział Prawa i Administracji.

Na Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej wybrano prof. dr. hab. Kazimierza Zgryzka.

Na Zastępcę Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej wybrano prof. dr hab. Dorotę Ekiert-Grabowską.

Prorektor ds. nauczania prof. dr hab. Zofia Ratajczakowa omówiła uchwałę w sprawie zasad naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 1999/2000. Zainteresowanych odsyłamy to naszego dodatku dla kandydatów na studia.

Od roku akademickiego 1999/2000 planuje się uruchomienie następujących nowych kierunków lub specjalności : Wydział Pedagogiki i Psychologii - pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim. Wydział Filologiczny - filologia języki wschodniosłowiańskie, język rosyjski - stacjonarne studia zawodowe.

Wydział Radia i Telewizji - realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - studia stacjonarne magisterskie uzupełniające. Filia w Cieszynie - etnologia - studia zaoczne oraz pedagogika ze specjalnością edukacja religijna tzw. ekumeniczna, studia magisterskie stacjonarne i zaoczne.

Natomiast zawieszono następujące kierunki:

Wydział Pedagogiki i Psychologii - nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne ze szkolną logopedią - zaoczne studia zawodowe oraz pedagogika, magisterskie studia uzupełniające dla SN w zakresie nauczania początkowego - mała liczba kandydatów.

Wydział Filologiczny - specjalność język angielski stacjonarne studia magisterskie - decyzja ta została podyktowana faktem trudności w zapewnieniu pełnej obsady zajęć dydaktycznych, a także niewystarczającą liczbą samodzielnych pracowników naukowych wymaganą do prowadzenia specjalności.

Ponadto podczas obrad Senatu przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów prof. dr hab. Stanisław Juszczyk poinformował zebranych o zasadach polityki finansowej w 1999 roku, a przewodniczący Senackiej Komisji d. s. Badań Naukowych prof. dr hab. Tadeusz Miczka oraz jego zastępca prof. dr hab. Grzegorz Racki przedstawili stanowisko w sprawie podziału środków na badania własne w 1999 roku. Liczymy, że problemy e zainteresują i naszych Czytelników, dlatego zwrócimy się z prośbą o przedstawienie tych kwestii na łamach "Gazety Uniwersyteckiej".

Senat zaakceptował także uchwałę w sprawie poparcia idei utworzenia Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego.