Nowe książki - Luty 1999

PRACE NAUKOWE

HISTORIA. Edelgarda M. F o l t y n: Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku, bibliogr., rys., mapy, tab., summ., Zsfg., 20 zł

Jolanta K a m i ń s k a-K w a k: Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922-1939, bibliogr., Zsfg., summ., 11 zł

NAUKI POLITYCZNE. Polska i jej sąsiedzi w latach 90. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji. Red. Bogdan Ł o m i ń s k i, Mieczysław S t o l a r c z y k, tab., rez., Zsfg., 19 zł

SOCJOLOGIA. Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej (Księga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego). Do druku przygotowali: Antoni S u ł e k, Marek S. S z c z e p a ń s k i, bibliogr., tab., 30 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Stefan S z y m u t k o: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i w literaturoznawstwie, summ., res., 13 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Krystyna K l e s z c z o w a: Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki, bibliogr., indeks, summ., rez., 12 zł

NAUKI O SZTUCE. Tadeusz M i c z k a: Słownik pojęć filmowych. T. 9: Ruch - czas - przestrzeń - montaż, bibliogr., 13 zł

PEDAGOGIKA. Nowoczesne tendencje w kształceniu oświatowych kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Red. Dorota E k i e r t- G r a b o w s k a, David O l d r o y d, bibliogr., schem., tab., wykresy, summ., Zsfg., 8 zł

PSYCHOLOGIA. "Psychologia. Badania i Aplikacje". T. 2: Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej. Red. Zofia R a t a j c z a k, bibliogr., schem., tab., summ., Zsfg., 18 zł

BIOLOGIA. "Acta Biologica Silesiana". T. 33 (50): Florystyka i chorologia roślin. Red. Krzysztof R o s t a ń s k i, bibliogr., fot., rys., tab., summ., rez., 15 zł

Krystyna Pazurkiewicz-Kocot: Reakcja fotoelektryczna Zea mays L. w warunkach działania metali ciężkich, bibliogr., rys., tab., summ., rez., 10 zł

NAUKI O ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 22. Red. Tadeusz S z c z y- p e k, bibliogr., rys., fot., tab., summ., rez., 8 zł

"Kras i Speleologia". T. 9 (XVIII). Red. Marian P u l i n a, bibliogr., fot., rys., tab., summ., res., streszcz., 20 zł

Damian A b s a l o n: Antropogeniczne zmiany odpływu rzecznego w zlewni Rudy, bibliogr., fot., rys., tab., summ., Zsfg., 12 zł

S k r y p t y

BIOLOGIA. Krzysztof R o s t a ń s k i: Wykłady z botaniki systematycznej, bibliogr., fot., 7 zł

INFORMATYKA. Jan P i e c h a: Mikrokomputery i sieci lokalne, bibliogr., rys., tab., 20 zł

ZAPOWIEDZI

LITERATUROZNAWSTWO. Janusz R y b a: Maskarady oświeconych (Wybór problematyki)

Krzysztof U n i ł o w s k i: Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze

NAUKI O ZIEMI. Jan T k o c z: Organizacja przestrzenna wsi w Polsce