Instytut Języka Angielskiego integruje się z Europą

Wraz z rozpoczęciem oficjalnych negocjacji w sprawie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, nasiliły się dyskusje na temat korzyści i zagrożeń jakie ten proces niesie w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i politycznego. Warto w tej dyskusji wskazać, jak integracja europejska wpływa na zmiany, które zachodzą w Instytucie Języka Angielskiego oraz na korzyści, które Instytut odniósł na przestrzeni kilku ostatnich lat, aktywnie uczestnicząc w programach edukacyjnych, oferowanych przez Unię Europejską dla państw Środkowej i Wschodniej Europy.

Jednym z pierwszych europejskich projektów edukacyjnych zakrojonych na szeroką skalę, a dotyczących naszej części Europy, jest powszechnie dziś znany program TEMPUS. Na uwagę zasługuje fakt, że Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego, dzięki inicjatywie, a także szerokich kontaktach międzynarodowych jego dyrektora, Prof. dr hab. Janusza Arabskiego, stał się jednym z pierwszych beneficjentów tego programu w Polsce. Już w roku 1990 Instytut Języka Angielskiego wraz z Instytutem Filologii Germańskiej przystąpił do programu obejmującego również uniwersytety z Szombathely na Węgrzech, Wuppertal w Niemczech oraz Durham i York w Wielkiej Brytanii. Program ten pozwolił kilku studentom Instytutu Języka Angielskiego odbyć studia magisterskie w Durham. Kilkunastu młodszych pracowników naukowo- dydaktycznych uczestniczyło w intensywnych letnich kursach z dziedziny metodyki nauczania języków obcych w Wuppertal oraz w York. Środki finansowe uzyskane w ramach tego programu pozwoliły na zakup kserokopiarek oraz wielu książek i podręczników dla bibliotek obu Instytutów. Inną formą kształcenia były warsztaty naukowe prowadzone przez specjalistów z Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Kolejny program TEMPUS, do którego Instytut przystąpił w roku 1991, wraz z Instytutem Filologii Angielskiej UMCS w Lublinie oraz University College Nene w Wielkiej Brytanii i University College Galway w Irlandii, umożliwił, w ciągu trzech kolejnych lat, semestralny pobyt w Wielkiej Brytanii i Irlandii 69 studentom Instytutu oraz nauczycielskich kolegiów języka angielskiego, nad którymi Uniwersytet Śląski sprawuje opiekę naukową. Studenci ci uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych kursach, obejmujących metodykę nauczania języka angielskiego, literaturę angielską oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Oceny uzyskane z tych przedmiotów zostały zaliczone studentom po ich powrocie do kraju, w ramach Europejskiego Systemu Transferu Punktów (patrz Danuta Skrzypek, Gazeta Uniwersytecka, Listopad 1998). Ponadto, program ten pozwolił 19 pracownikom naukowo-dydaktycznym Instytutu uczestniczyć w letnich kursach metodycznych w Northampton i w Galway. Środki finansowe uzyskane w ramach tego programu umożliwiły stworzenie pracowni komputerowej dla studentów, pracowni komputerowej dla pracowników oraz pracowni leksykograficznej w Instytucie oraz zakup wielu książek i podręczników dla biblioteki Instytutu.

Dwa dalsze programy TEMPUS, w których uczestniczył Instytut Języka Angielskiego, były ściśle związane z wprowadzeniem elementów wiedzy o Unii Europejskiej. Obejmowały one również studentów z nauczycielskich kolegiów języka angielskiego w Sosnowcu, Raciborzu, Tychach i Częstochowie. W programach tych partnerami naszego Instytutu były wspomniane już uczelnie z Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także uniwersytet z Aveiro w Portugalii oraz Instytut Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu. W ramach tych programów, z których jeden dobiega właśnie końca, ponad stu studentów Instytutu oraz wspomnianych już kolegiów spędziło semestr w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Portugalii. Kilkunastu pracowników Instytutu oraz kolegiów wzięło udział w letnich kursach poświęconych opracowaniu materiałów dydaktycznych służących propagowaniu wiedzy z zakresu europeistyki. W roku ubiegłym w Kaliszu odbyła się konferencja, w czasie której przedstawiono te materiały. Omawiano również wspomniany już Europejski System Transferu Punktów.

Uczestnicząc w piątym już programie TEMPUS, tym razem poświęconym rozwojowi studiów translatorskich, Instytut Języka Angielskiego stał się pod względem ilości prowadzonych programów krajowym rekordzistą. Głównym celem obecnie realizowanego programu jest kształcenie na poziomie magisterskim przyszłych tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych. Uczestnikiem tego programu, obok naszego Instytutu, Instytutu Filologii Angielskiej UAM oraz uniwersytetów w Northampton i Aveiro, jest również Uniwersytet Wiedeński, którego Institut für Übersetzen und Dolmetcher Ausbildung jest czołowym ośrodkiem studiów translatorskich w Europie. W ramach tego programu, kilkunastu studentów naszego Instytutu wyjeżdża co roku na miesięczne staże naukowe w każdym z wymienionych ośrodków zagranicznych. Również kilku pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu uzyskało możliwość zaznajomienia się z metodami kształcenia w tak specjalistycznej dziedzinie, jak tłumaczenia symultaniczne. Dodatkową ogromną korzyścią tego programu będzie stworzenie w naszym Instytucie specjalistycznej pracowni językowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt niezbędny w tłumaczeniach kabinowych. Przewidywana wartość tego wyposażenia sięga kilkuset tysięcy złotych.

Podsumowując, pięć dotychczasowych programów TEMPUS, w których uczestniczył, bądź nadal uczestniczy nasz Instytut, przyniosło ogromne korzyści, tak w sferze naukowo-dydaktycznej, jak i materialnej. Łączna kwota uzyskanych do tej pory środków finansowych sięga prawie 1, 5 mln dolarów, to jest ponad 4 mln złotych. Na kwotę tę składają się koszty pobytu ponad 200 studentów w ośrodkach zagranicznych na rocznych studiach magisterskich lub semestralnych, koszty kursów i szkoleń dla kilkudziesięciu pracowników Instytutu oraz koszty zakupu komputerów, drukarek, oprogramowania, sprzętu RTV, kserokopiarek, a także ogromnej ilości książek i podręczników dla biblioteki Instytutu. Studenci uczestniczący w programie, obok korzyści naukowych, uzyskują niepowtarzalną możliwość poznania życia codziennego oraz funkcjonowania demokratycznych instytucji w krajach Unii Europejskiej, której pewnego dnia staną się obywatelami.

Autorzy: Marek Bielski