Żegnając Profesora Andrzeja Kunisza

W dniu 25 listopada 1998 roku odszedł Śp. Prof. dr hab. Andrzej Kunisz, wieloletni pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jeden z najwybitniejszych badaczy dziejów starożytnego Rzymu w polskiej historiografii.

Profesor urodził się 12 sierpnia 1932 roku w Przemyślu, w rodzinie zawodowego oficera Wojska Polskiego, Prof. dr hab.  Andrzej Kuniszktóry w randze majora zginął podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Studia magisterskie w zakresie historii ukończył w maju 1955 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wyróżnieniem, specjalizując się w historii starożytnej pod kierunkiem prof. dr hab. Ludwika Piotrowicza. Jego praca magisterska poświęcona została powstaniu Spartakusa. W grudniu 1965 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w oparciu o rozprawę nt. "Chronologia napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski ". Przewód doktorski przeprowadzony został także na Uniwersytecie Jagiellońskim, a rozprawę promował prof. dr hab. Józef Wolski. Profesor Kunisz habilitował się na tymże Uniwersytecie w listopadzie 1971 roku, przedstawiając dysertację pt. " Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215- 38 n. e. " W lipcu 1982 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w czerwcu 1989 roku z kolei dostał tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.

Profesor rozpoczął pracę zawodową początkowo w Państwowym Domu Dziecka w Tarnowie, będąc tam wychowawcą. Następnie pracował w Powiatowym Archiwum Państwowym w Tarnowie, a także w Zakładzie Numizmatyki Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W 1969 roku związał się natomiast z nowo powstałym Instytutem Historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, początkowo na godzinach zleconych, a począwszy od 1970 roku na stałym etacie w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Od 1975 roku był kierownikiem tego Zakładu. W swojej karierze uniwersyteckiej Profesor Kunisz pełnił także funkcje prodziekana Wydziału Humanistycznego, wicedyrektora Instytutu Historii, a ostatnio od wielu lat również dyrektora naszego Instytutu.

Profesor był wybitnym badaczem przede wszystkim problematyki historii gospodarczej Cesarstwa Rzymskiego. Posiada na swoim koncie ponad 160 publikacji naukowych, w tym aż 13 książek. Ostatnia spośród nich - " Wojny a pieniądz. Z badań nad obiegiem srebrnej monety na wschodnim pograniczu Imperium Rzymskiego w epoce Sewerów ( 193-235 ) " - opublikowana została zaledwie na kilka tygodni przed Jego odejściem. Przedmiotem zainteresowań Profesora były jednakowoż także inne pola wiedzy historycznej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Profesor Kunisz jest autorem wręcz monumentalnego ( 376 stron druku ) opracowania pt. " Udział Ziemi Tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym ".

Jego dokonania naukowe, dydaktyczne, jak również organizacyjne uhonorowane zostały szeregiem odznaczeń. Otrzymał między innymi Złoty Krzyż Zasługi (1979), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1979), Złoty Medal Francuskiego Towarzystwa Numizmatycznego ( 1989 ), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ( 1990 ).

Profesor był między innymi czlonkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (1975-1987), wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego (1988-1994), wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (1993-1995). Tuż przed odejściem został członkiem - korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Profesor wykształcił i wychował rzeszę starożytników w naszym Instytucie, prowadząc wykłady kursowe i monograficzne, proseminaria oraz seminaria z historii starożytnej. Począwszy od 1979 roku funkcjonowało także pod Jego kierownictwem seminarium doktorskie, skupiające miłośników szeroko rozumianej historii świata antycznego. Powstały tam koncepcje rozpraw doktorskich, różnych artykułów czy recenzji, a także realizowane nadal inicjatywy badawcze. Zaistniał więc zespół ludzi, szkoła ( godzi się ten wyraz mocno zaakcentować ), która już wrosła w pejzaż badań historycznych na Górnym Śląsku, a więc w regionie pozbawionym przecież większych tradycji w zakresie studiów nad starożytnością - korzeniami naszej cywilizacji. To bardzo ważny element dorobku Profesora Andrzeja Kunisza, wybitnego naukowca, ale jednocześnie inicjatora i twórcy systematycznych studiów nad ową głęboko humanistyczną dyscypliną.

Mówiąc o Profesorze nie można pominąć postaci Jego Żony Ireny, wspierającej Go w niełatwej i absorbującej przecież pracy, już od czasów studenckich. Pani Irena jest również absolwentką studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, wychowanką znakomitego mediewisty prof. dr hab. Romana Grodeckiego, wieloletnim pedagogiem.

W dniu 25 listopada 1998 zmarł

Prof. dr hab.
ANDRZEJ KUNISZ


Wieloletni dyrektor Instytutu Historii oraz kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Średnioeiecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, były prodziekan dawnego Wydziału Humanistycznego tego Uniwersytetu.

Wybitny znawca historii starożytnej i średniowiecznej, badacz dziejów Cesarstwa Rzymskiego.

Autor licznych opracowań naukowych i książek, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Zasłużony pedagog, promotor młodej kadry naukowej powszechnie ceniony i szanowany za ogromną wiedzę i doświadczenie pedagogiczne, w pełni oddany sprawom Uczelni.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Societe Francaise de Numismatique i innymi odznaczeniami.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają Rektor i Senat oraz Dziekan i Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.