Nowe książki - Luty 2000

Prace   naukowe

HISTORIA. Piotr B o r o ń: Słowiańskie wiece plemienne, res., summ., bibliogr., 13 zł

Dariusz N a w r o t: Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu w latach 1788- -1792. Z dziejów stosunków polsko-austriackich w dobie Sejmu Czteroletniego, res., Zsfg., bibliogr., indeks nazwisk, 17 zł

Zygmunt W o ź n i c z k a: Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953, bibliogr., indeks nazwisk, aneksy, Zsfg., summ., 35 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989). Red. Aleksander N a w a r e c k i przy współudziale Dariusza P a w e l c a, summ., res., 14 zł

W kręgu kultury Słowian. Księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-badawczej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki. Red. Emil T o k a r z, fot., 20 zł

Adam D z i a d e k: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata, bibliogr., indeks nazwisk, summ., res., 12 zł

Krzysztof J a r o s z: Jean Giano - alchimie du discours romanesque, bibliogr., streszcz., summ., 20 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Krystyna H e s k a-K w a ś n i e w i c z: "Wyznanie narodowe Śląska". Teksty literackie i paraliterackie w drukach okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, bibliogr., fot., summ., Zsfg., 11 zł

PEDAGOGIKA. Alina B u d n i a k: Czasopismo pedagogiczne "Chowanna" (1829-1997). Zarys monograficzny, bibliogr., tab., fot., summ., Zsfg., 14 zł

Beata P i t u ł a: Postrzeganie nauczyciela w wybranych koncepcjach jego kształcenia, bibliogr., summ., Zsfg., 10 zł

BIOLOGIA. Piotr Ł a s z c z y c a: Relationships among indices of antioxidative activity in animals treated with selected prooxidants and antioxidants, bibliogr., tab., rys., streszcz., res., 13 zł

FIZYKA I CHEMIA METALI. Ryszard S k u l s k i: Rozmycie przemian fazowych w wybranych grupach ferroelektryków i relaksorach, bibliogr., rys., schem., summ., rez., 10 zł

Z A P O W I E D Z I

HISTORIA. Idzi P a n i c: Ostatnie lata Wielkich Moraw

JĘZYKOZNAWSTWO. Wiesław B a n y ś: Systeme de "si" en français moderne. Esquisse d'une approche cognitive

LITERATUROZNAWSTWO. Renata R y b a: "Książę Wiśniowiecki Janusz" Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej XVII wieku

KULTURA I SZTUKA. Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka. Materiały konferencji naukowej 19-20 XI 1998. Red. Wiesław D u d e k

POZA WYDAWNICTWEM UŚ UKAZAŁY SIĘ:

Problemy środowiska i jego ochrony. Cz. 7. Red. Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ. Katowice 1999

okładka

"Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe" 1999, nr 6. Red. Naczelny: Andrzej Bisztyga

okładka

Paweł Lekszycki, Paweł Sarna: Ten i Tamten. Instytut Wydawniczy Świadectwo. Bydgoszcz 200

okładka okładka