Wymiana doświadczeń i najlepsze praktyki w nauczaniu AI

W sierpniu 2021 roku pomyślnie zakończył się międzynarodowy projekt FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education). Komisja Europejska wybrała FITPED Erasmus+ KA203, Partnerstwo strategiczne, jako projekt dobrej praktyki. Tylko 6,7% projektów do tej pory zostało uznanych za „dobre praktyki” zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. 1 listopada 2021 roku rozpoczął się nowy projekt FITPED-AI (Future IT Professionals Education in Artificial Intelligence 2021–2024) finansowany przez Komisję Europejską w ramach ERASMUS+ KA2.

6 i 7 października 2022 roku odbył się Transnational Meeting na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie z udziałem przedstawicieli uczelni partnerskich
6 i 7 października 2022 roku odbył się Transnational Meeting na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie z udziałem przedstawicieli uczelni partnerskich

FITPED-AI jest kontynuacją projektu FITPED. W skład konsorcjum pracującego nad projektem wchodzi siedem instytucji partnerskich: koordynatorem jest Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja), a partnerami Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mendelova Univerzita w Brnie (Czechy), Uniwersytet w Wilnie (Litwa), Helix5 (Holandia) i Teacher.sk (Słowacja). Projekt ma potrwać do 31 października 2024 roku.

Wśród specjalistów i ekspertów pracujących w projekcie FITPED-AI ze strony UŚ znajdują się: koordynator zespołu dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji), kierownik zadania dr hab. Małgorzata Przybyła-Kasperek, prof. UŚ, dr hab. Beata Zielosko, prof. UŚ, prof. dr hab. Michał Baczyński, dr hab. Zbigniew Dendzik, prof. UŚ, dr Kornel Chromiński (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych), mgr inż. Andrzej Szczurek (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji).

Sztuczna inteligencja jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki, co wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów posiadających zaawansowaną wiedzę oraz umiejętność uczenia się i odkrywania nowych podejść. Każdy kraj musi zareagować i dostosować się do zmian, jakie przynosi wdrożenie sztucznej inteligencji. Co więcej, ten trend musi być lansowany przede wszystkim przez instytucje edukacyjne, które szkolą przyszłych liderów i pracowników w tej dziedzinie. Uczelnie muszą radzić sobie z konsekwencjami mistyfikacji AI w mediach i złożonością zagadnień, które powodują, że tylko niewielka część studentów rozważa karierę w tej dziedzinie.

Realizacja projektu daje możliwość uzyskania międzynarodowej informacji zwrotnej oraz wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w nauczaniu AI. Jednocześnie szkolenie doświadczonych i wykwalifikowanych studentów położy bazę pod wspólne badania nad sztuczną inteligencją i umożliwi interesariuszom projektu współpracę i rozwiązywanie problemów badawczych. Działania AI mogą przyczynić się do podniesienia prestiżu partnerów, co zwiększa ich szanse na pozyskanie w przyszłości większej liczby i lepszych studentów. Istotną częścią projektu jest udostępnianie treści edukacyjnych z wybranych dziedzin aplikacji sztucznej inteligencji. Chociaż każdy z uniwersytetów koncentruje się na określonym obszarze sztucznej inteligencji, może wzbogacić innych partnerów w przetwarzanie języka naturalnego, cyberbezpieczeństwo, wstępne przetwarzanie danych lub analitykę uczenia się.

Partnerzy projektu będą mieli możliwość poszerzenia swojego doświadczenia w AI, co da im przewagę konkurencyjną w przyszłości. Jednocześnie projekt weryfikuje i rozwija procesy transferu technologii, rozwoju nowych umiejętności cyfrowych, wdrażania systemów wielkoskalowych oraz korzystania z otwartych interaktywnych zasobów edukacyjnych. Grupa docelowa studentów uczelni wyższych oczekuje skutecznego zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, z naciskiem na uproszczenia oraz dostosowanie do potrzeb – przyjazne narzędzia, aktywne metody, wartościowe treści. Innymi słowy, oczekują oni pozyskania wysoce specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji zgodnie z ich nawykami, aby być gotowym na karierę w dziedzinie sztucznej inteligencji (bez względu na to, czy w końcu ją wybiorą).

Dlatego podnoszenie poziomu wysokospecjalistycznej wiedzy i umiejętności studentów, którzy rozważają lub już zdecydowali się na karierę w AI, będzie realizowane z wykorzystaniem strategii uczenia się w miejscu pracy z elementami uczenia się aktywnego, opartego na współpracy i opartego na problemach. Takie podejścia przygotowują ich do uczenia się przez całe życie, które w IT, nawet przy doskonałym wykształceniu uniwersyteckim, zwykle zaczyna się zaraz po ukończeniu studiów.

Sztuczna inteligencja będzie w nadchodzących latach jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin, tworzącą wiele miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej, dlatego celem projektu jest wdrożenie modelu edukacyjnego, który zapewni rozwój wysokospecjalistycznych umiejętności i kompetencji przyszłych ekspertów AI oraz weryfikację jego skuteczności. Implementacja modelu może zdemistyfikować pojęcie AI i zwiększyć zainteresowania grupy docelowej karierą w sztucznej inteligencji, która jest obecnie tylko rzadkim wyborem kariery zawodowej studentów na programach studiów informatycznych.

W ramach projektu zostaną stworzone wysokiej jakości zasoby edukacyjne w przyjaznym dla użytkownika środowisku wirtualnym online z poszanowaniem prywatności i standardów etycznych. Wybrana strategia integracji i różnorodności realizowana w wirtualnym środowisku uczenia się umożliwia edukację dla użytkowników z różnymi niepełnosprawnościami poprzez specjalnie opracowane cyfrowe kursy i zasoby. Podczas nauki dozwolona jest dowolna liczba powtórzeń, a edukatorzy są pozytywnie zmotywowani do osiągania celów cząstkowych. Jednocześnie stworzone treści edukacyjne będą swobodnie dostępne za pośrednictwem internetu dla zainteresowanych, niezależnie od barier kulturowych, społecznych, geograficznych czy ekonomicznych.

Jednym z głównych rezultatów projektu jest model edukacyjny do budowania wysokospecjalistycznych umiejętności na uniwersyteckich programach studyjnych zorientowanych na sztuczną inteligencję. Model zwiększy zainteresowanie studentów informatyki sztuczną inteligencją poprzez lepsze zrozumienie i opanowanie przez nich treści edukacyjnych, podniesienie poziomu wysokospecjalistycznej wiedzy i umiejętności absolwentów oraz rozwój nawyków uczenia się zawodowego i uczenia się przez całe życie. Model będzie się składał z metodologii, podsumowania doświadczeń konsorcjum projektowego i dostarczenia przykładów dobrych praktyk oraz treści edukacyjnych. W ramach projektu zostanie zaprojektowanych i opracowanych kilka kursów poświęconych sztucznej inteligencji polegających na dzieleniu się doświadczeniami partnerów do odpowiedniej formy, którą można wdrożyć na platformie edukacyjnej Priscilla. Platforma ta promuje obecnie interaktywność i uczenie się, stosując podejścia uwzględniające zachowanie i oczekiwania obecnego pokolenia uczących się.

Przygotowane kursy z interaktywnymi treściami edukacyjnymi będą zaprojektowane tak, aby w pełni odpowiadały zwyczajom komunikacyjnym i edukacyjnym młodego pokolenia oraz strukturze wirtualnej platformy edukacyjnej. Dane edukacyjne będą gromadzone w ramach kilku rund kursów, które posłużą do identyfikacji zachowań studentów, obszarów problemowych w treści edukacyjnej i procesie nauczania. Zastosowane procedury i metodologie zostaną opublikowane w indeksowanych publikacjach naukowych. Zoptymalizowany model edukacyjny łączący interaktywne treści, metodologie i zadania w celu rozwijania wysoce wyspecjalizowanych umiejętności i kompetencji przyszłych IT specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji zwiększą zakres i jakość umiejętności oraz wiedzy wszystkich interesariuszy.

W celu rozpowszechnienia wyników projektu zaplanowane są Multiplier Events, publikacje wyników badań w czasopismach wysokopunktowanych, materiałach konferencji, prezentacje na konferencjach międzynarodowych, kongresach, sympozjach. W październiku 2023 odbędzie się m.in. Multiplier Event w formie warsztatów, seminariów na Uniwersytecie Śląskim dla szerokiej grupy docelowej projektu. Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji na stronie: www.fitped.eu oraz profilu www.facebook.com/profile.php?id=100083223263774.

Autorzy: Martin Drlik, Jan Skalka, Eugenia Smyrnova-Trybulska
Fotografie: archiwum WSNE UŚ