11 maja w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności 37 zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej

Polskość kosztuje

Wśród zasłużonych znaleźli się odznaczeni pośmiertnie profesorowie Uniwersytetu Śląskiego: Irena Bajerowa, August Chełkowski i Walerian Pańko. W uroczystości uczestniczyły licznie przybyłe rodziny odznaczonych, przedstawiciele duchowieństwa, organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z pocztem sztandarowym oraz reprezentanci różnych środowisk. Uniwersytet Śląski reprezentowali: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz oraz dyrektorzy instytutów i pracownicy uczelni.

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności odbyła się w auli Wydziału Teologicznego UŚ
Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności odbyła się w auli Wydziału Teologicznego UŚ

Przybyłych przywitał dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. – Polskość kosztuje. Takie są nasze losy od co najmniej dwóch i pół wieku. Trzeba o tym pamiętać, trzeba tę wolność i niepodległość szanować i trzeba składać hołd oraz podziękowanie. Po to jest Krzyż Wolności i Solidarności – powiedział dr Jarosław Szarek, dziękując odznaczonym za ich zaangażowanie.

W imieniu pośmiertnie odznaczonych profesorów Krzyże Wolności i Solidarności odebrali przedstawiciele ich rodzin: syn Ireny Bajerowej Jerzy Bajer, syn Augusta Chełkowskiego Augustyn Chełkowski i Urszula Pańko, wdowa po prof. Walerianie Pańce. Po ceremonii odznaczenia i wystąpieniu końcowym prezesa IPN zabrali głos przedstawiciele rodzin, przyjaciele i współpracownicy śp. profesorów.

Odznaczenie przyznane prof. Irenie Bajerowej odebrał syn, Jerzy Bajer
Odznaczenie przyznane prof. Irenie Bajerowej odebrał syn, Jerzy Bajer

O prof. Auguście Chełkowskim jako wybitnym uczonym, który tworzył śląską fizykę, i niekwestionowanym autorytecie moralnym mówiła prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna z Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego. Podkreśliła, że profesor odważnie okazywał swą wierność Bogu i ojczyźnie, kierując się zasadami wyniesionymi z domu rodzinnego i harcerstwa. Był troskliwym opiekunem studentów i młodych pracowników nauki. Swoich podwładnych chronił przed naciskami i szykanami ze strony władz partyjnych. Profesor silnie zaangażował się w organizację „Solidarności” nie tylko na uczelni, ale i w różnych zakładach pracy, gdzie uczestniczył w spotkaniach z pracownikami. Prof. August Chełkowski wspierał działania dr. Jana Jelonka, który był liderem „Solidarności” uniwersyteckiej w latach 80. i 90.

W 1981 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory na stanowisko rektora na Uniwersytecie Śląskim, które wygrał wysunięty przez „Solidarność” UŚ prof. August Chełkowski. Za swoją działalność został internowany (jako jedyny rektor w Polsce), odmówił podpisania deklaracji lojalności i w styczniu 1982 roku został odwołany z funkcji rektora. Nie zaprzestał działalności i w stanie wojennym był zaangażowany w organizowanie pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin. Podpisywał petycje domagające się zniesienia stanu wojennego, uwolnienia internowanych. Po obradach Okrągłego Stołu został senatorem z województwa katowickiego, a następnie, w latach 1991–1993 pełnił funkcję marszałka Senatu RP. Był prawdziwym „Światłem ze Śląska”.

Krzyż Wolności i Solidarności przyznany prof. Augustowi Chełkowskiemu odebrał syn, Augustyn
Chełkowski
Krzyż Wolności i Solidarności przyznany prof. Augustowi Chełkowskiemu odebrał syn, Augustyn Chełkowski

Prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej przypomniała zasługi wybitnej uczonej dla śląskiej humanistyki, ale równocześnie pokazała, że posłannictwem profesora uniwersytetu jest nie tylko praca naukowa, ale także służba dla społeczności, w której przyszło mu żyć i pracować. Prof. Irena Bajerowa była czynnie zaangażowana w konspiracji, w Związku Walki Zbrojnej, była podporucznikiem Armii Krajowej. W roku 1980 zaangażowała się w tworzenie „Solidarności” na polonistyce Uniwersytetu Śląskiego. Pełniąc funkcję prorektora, udzielała pomocy działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Pełniła funkcję przewodniczącej uczelnianego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Współpracowała z działaczami KSS KOR i KPN. Aktywnie uczestniczyła w pracach KIK. Była również zaangażowana w ruch Duszpasterstwa Akademickiego. Po ogłoszeniu stanu wojennego, już jako prorektor UŚ ds. nauczania, wraz z rektorem Augustem Chełkowskim była internowana. Była pierwszą osobą uhonorowaną nagrodą Lux ex Silesia, a w roku 2016 Instytut Języka Polskiego UŚ przyjął imię Ireny Bajerowej.

Odznaczenie, którym uhonorowany został prof. Walerian Pańko, odebrała wdowa, Urszula Pańko
Odznaczenie, którym uhonorowany został prof. Walerian Pańko, odebrała wdowa, Urszula Pańko

Wspomnienie o śp. Walerianie Pańce wygłosiła Urszula Pańko. O zasługach profesora jako pracownika Wydziału Prawa i Administracji UŚ mówił natomiast Roman Wyborski, podkreślając szczególne znaczenie jego roli jako doradcy działaczy „Solidarności” i „Solidarności Wiejskiej” oraz roli pomocy, jakiej udzielał strajkującym rolnikom z Ustrzyk Dolnych i Rzeszowa. Był współtwórcą zawartego porozumienia między rolnikami i władzą. Za swoją działalność został internowany w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Jaworzu. Zwolniony z internowania został jednym z sygnatariuszy „Listu otwartego do Sejmu PRL” dotyczącego uwolnienia aresztowanych i uchwalenia amnestii dla skazanych. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu, został też posłem do Sejmu kontraktowego z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Od maja do października 1991 roku był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Roman Wyborski przypomniał, że pracowitości i determinacji profesora zawdzięczmy ponad tysiąc nowelizacji i dziewięć nowych ustaw organicznych wprowadzających samorząd lokalny przywracający demokratyczną podmiotowość społeczeństwu. Walerian Pańko zamyka dwudziestowieczny poczet ludzi wielkich zasług dla ponownego zaistnienia i naprawy Rzeczypospolitej, dziedzictwa wielowiekowej demokracji i cywilizacji.

Na zakończenie uroczystości wystąpił uniwersytecki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” pod kierunkiem Barbary Uracz. Program artystyczny zakończyła pieśń Mury Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu artystów Filharmonii Śląskiej – solisty Tomasza Dziwisza i gitarzysty Dawida Bonka. Pieśń tę podchwycili wszyscy zgromadzeni.

Autorzy: Ewa Żurawska
Fotografie: Agnieszka Szymala