Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Pecunia nervus belli. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku. Red. Mariusz Markiewicz , Ryszard Sk ow ro n , Filip Wolański

ETNOLOGIA. Izabela Łuc : Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku

SOCJOLOGIA. Krzysztof Bierwiaczonek : Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych

NAUKI POLITYCZNE. Natalia Stępień-Lampa : Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Piłeczka. Studia o ruchu i melancholii. Red. Wioletta Bojda , Aleksander Nawarecki

Nowy Nowak (Tadeusz). Zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja + płyta CD. Red. Józef Olejniczak , Ryszard Knapek

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Nina Nowara-Matusik : „da die Tränen der Frauen stark genug sein werden…”. Zum Bild der Frau im Erzählwerk Ina Seidels

„Romanica Silesiana”. 2016, No 11. T. 1: La Peur. Sous la rédaction de Katarzyna Gadomska , Krzysztof Jarosz

„Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura”. 2016. Nr 32, 1/2016: Liberatura. Red. Katarzyna Bazarnik

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki. Red. Zbigniew Kadłubek , Tomasz Gęsina

Karolina Pospiszil : Swojskość i utrata. Obrazy Górnego Śląska w literaturze polskiej i czeskiej po 1989 roku

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 2 (21): Współczesne biblioteki na świecie. Red. Jolanta Szulc

STUDIA O KULTURZE. Piotr Zawojski : Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji

Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Red. Anna Gomóła , Marek Pacukiewicz

PRAWO. Katarzyna Cichos : Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne

Tadeusz Widła: Ekspertyza sygnatury malarskiej

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2016. T. 1 (46): Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego. Red. naczelna Ewa Syrek , red. tomu Alicja Żywczok

Edyta Widawska : Wybrane aspekty działań profilaktycznych w obszarze HIV/AIDS w Polsce. Studium badawcze

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja. Red. Agata Rzymełka-Frąckiewicz , Teresa Wilk

„International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (1). Ed. in Chief Eugenia Smyrnowa-Trybulska , Eds. of Thematic Iissue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , Antonio dos Reis , Eugenia Smyrnov a-Trybulska

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 21, nr 2/2015: Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych. Red. Sylwia Wrona , Jerzy Rottermund

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Zbigniew Kadłubek: Bezbronne myśli. Eseje i inne pisma o Górnym Śląsku

HISTORIA. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

FILOZOFIA. Dariusz Bęben: Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia. Studia z filozofii Jana Patočki

„Folia Philosophica”. T. 35. Red. Dariusz Kubok , Tomasz Kubalica

SOCJOLOGIA. Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Red. Jolanta Klimczak , Katarzyna Ponikowska-Chochoń

Urszula Swadźba, Monika Żak: Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska

Łukasz Trembaczowski: Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców

NAUKI POLITYCZNE. Mieczysław Stolarczyk : Rosja w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Polski w latach 1992-2015

Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy. Red. Paweł Sarna , Matylda Sęk

Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeńswa międzynarodowego. Analiza interdyscyplinarna. T 1. Red. T. Iwanek

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Red. Bożena Szałasta-Rogowska

Ewa Bartos : Figury braku. O prozie Stanisława Dygata

Komizm i tragizm w literaturze romantyzmu. Red. Oskar Kalarus , Marek Piechota, Marta Kalarus

Iwona Gralewicz-Wolny : W cudzysłowie. O literaturze polskiej XX i XXI wieku

Piotr Gorliński-Kucik: TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 3. Red. Eugeniusz Knapik, Agnieszka Woźniakowska , Wojciech Stępień , Jarosław Szurman

Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 4. Red. Eugeniusz Knapik , Agnieszka Woźniakowska , Wojciech Stępień , Jarosław Szurman

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Ewa Sławkowa : Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2

„Linguarum Silva”. T. 5: Słowo – wartość – jakość w języku i w tekście. Red. Barbara Mitrenga

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispanicos. T. 4: Linguistica y didactica de la lengua espanola. Red. Joanna Wilk-Racięska , Cecylia Tatoj , Agnieszka Szyndler

Michał Hrabia : Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par „jechać/ jeździć” (sur la base des formes du présent)

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Dyskurs w aspekcie porównawczym. Red. Andrzej Charciarek , Anna Zych

Krystyna Jarząbek : Słownik mowy ciała Polaków

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Karolina Jędrych : Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieści Marii Krüger

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Małgorzata Kita : „Coming-out” w polskiej przestrzeni dyskursywnej

STUDIA O KULTURZE. Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska , Emilia Wieczorkow ska

PRAWO. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz: Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Tomasz Pietrzykowski : Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI wieku

Józef Ciągwa: Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922–1939. Regulacja prawna i praktyka

New Challenges for International Organizations. Red. Joanna Nowakowska-Małusecka

„Z Dziejów Prawa”. T. 9 (17). Red. Marian Mikołajczyk , Wojciech Organiściak

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8. Ed. Joanna Nowakowska-Małusecka

PSYCHOLOGIA. Utrata i żałoba – teoria i praktyka. Red. Renata Kleszcz-Szczyrba , Anita Gałuszka

PEDAGOGIKA. Anna Studenska : Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby. Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Małgorzata Kita: Wybieram gramatykę! Dla cudzoziemców zaawansowanych na poziomie C. Wyd. 3