Kronika UŚ

Warsztaty obsługi komputera kwantowego

Przedstawiciele amerykańskiej firmy D-Wave, producenta najbardziej zaawansowanych komputerów kwantowych, przeprowadzili dwudniowe szkolenie dla grupy fizyków z Uniwersytetu Śląskiego. Warsztaty obsługi komputera kwantowego odbyły się 17 i 18 października w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Za pomocą komputera kwantowego możliwe jest wykonanie wielu obliczeń równolegle, w efekcie da się osiągnąć znacząco wyższą wydajność niż w przypadku konwencjonalnych komputerów bazujących na typowych algorytmach. Komputery kwantowe D-Wave przeznaczone są do rozwiązywania zagadnień optymalizacji przy wykorzystaniu przyśpieszających obliczenia algorytmów kwantowych. Współpraca z firmą została zainicjowana w czerwcu 2016 roku konferencją pt. „Komputery kwantowe – narzędzia współczesnej informatyki”.

Projekt „Od algorytmu do zawodowca”

18 października w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Od algorytmu do zawodowca”. Jego głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu algorytmiki i programowania wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji. Wsparciem objętych zostanie 225 uczniów. Składa się na niego dziesięciomiesięczny cykl zajęć z programowania i algorytmiki przygotowanych dla 15 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa śląskiego. Projekt jest realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (EDU-RES).

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Od 21 do 23 października na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska obywało się II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki. Celem sympozjum była wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat neurodydaktyki, a szczególnie praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. Tematyka konferencji objęła zagadnienia związane z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką, psychologią, pedagogiką, „dydaktyką ewolucyjną”. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad znaczeniem i rzeczywistą rolą neurobiologii w edukacji, autorytetem nauczyciela, znaczeniem płci w osiągnięciach szkolnych (neuroseksualnością człowieka), biologicznymi podstawami oceniania, znaczeniem kompetencji, jakie kreuje szkoła poza jej środowiskiem społecznym, mózgami uczniów i ich nauczycieli, wpływem technologii informacyjno- komunikacyjnych na rozwój i funkcjonowanie mózgu, komunikacją w aspekcie neurobiologicznym (zwłaszcza w kontekście znaczenia mechanizmów lustrzanych). Konferencja adresowana była do nauczycieli, pedagogów, psychologów, naukowców, lekarzy, przedstawicieli oświaty oraz innych zainteresowanych tematyką.

Prof. Mirosława Knapik laureatką Nagrody im. Karola Miarki

Zarząd Województwa przyznał Nagrody im. Karola Miarki będące uhonorowaniem osób upowszechniających kulturę i naukę w województwie śląskim lub działających na jego rzecz. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się prof. dr hab. Mirosława Knapik, kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej i Arteterapii Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ, dyrygent, popularyzatorka kultury muzycznej, która prowadzi badania odnoszące się do wieloaspektowego wykorzystania sztuki w wychowaniu i terapii. Wręczenie nagród odbyło się 24 października w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

XIV edycja Akademii Przyszłości

29 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się inauguracja XIV Akademii Przyszłości, ogólnopolskiego programu Stowarzyszenia Wiosna, który od 13 lat realizuje ideę mądrej pomocy, angażując w swoje działania 2000 tutorów i 2000 darczyńców rocznie. To całoroczny program indywidualnych spotkań edukacyjnych dla dzieci często pochodzących z niezamożnych rodzin, które mają trudności w osiąganiu dobrych wyników w nauce. Organizowane w ramach Akademii zajęcia – dzięki Systemowi Motywatorów Zmiany, który opiera się na metodologii projektowania doświadczeń – pokazują dziecku świat, do którego w przyszłości może mieć dostęp. Dzięki temu dziecko nie musi, ale chce się uczyć. W ramach Akademii Przyszłości dzieci spotykają się na cotygodniowych spotkaniach z tutorami, a podczas zajęć zaczynają w siebie wierzyć, wzrasta ich samoocena, uczą się, jak przekuć porażkę w szkole w sukces w życiu. Uczą się również angażować w akcje społeczne i pomoc innym.

UŚ w transnarodowym projekcie PROLINE-CE

Przygotowanie uniwersalnych wytycznych dotyczących skutecznej ochrony zasobów wody pitnej to główny cel projektu PROLINE-CE, w którym uczestniczy Uniwersytet Śląski. Uczelnia odgrywa rolę partnera wspierającego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, zapewniając wiedzę i doświadczenie (know- -how) jako narzędzia dla przemysłu i organów administracji publicznej w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i użytkowania terenu. Koordynatorem projektu ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest mgr Joanna Czekaj z Wydziału Nauk o Ziemi, która w latach 2010–2013 uczestniczyła w projekcie badawczym „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap), umożliwiającym rozpoznanie głównych problemów istotnych dla optymalnego zarządzania zbiornikami zaporowymi oraz stworzenie systemu informacyjnego wraz z bazami danych. Tematem projektu PROLINE-CE są skuteczne praktyki użytkowania gruntów integrujące ochronę zasobów wodnych, ochronę przeciwpowodziową i skutki łagodzenia powodzi. W jego realizacji, która przewidziana jest do czerwca 2019 roku, bierze udział 13 partnerów z 8 krajów: Austrii, Słowenii, Węgier, Chorwacji, Polski, Niemiec, Włoch oraz 5 partnerów wspomagających. Przygotowane w ramach projektu rozwiązania mają redukować skutki powodzi i suszy w związku ze zmianami klimatycznymi. Nowo opracowane środki zostaną wdrożone i przetestowane w wyznaczonych obszarach pilotażowych. Projekt jest finansowany ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa oferującego wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. PROLINE-CE wpisuje się w realizację priorytetu 3., którego celem jest współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych.

Nagrody ProJuvenes 2016

Dwa wydarzenia współorganizowane przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego – Śląski Studencki Festiwal Nauki 2016 (w kategorii naukowy projekt roku) oraz Juwenalia Śląskie (w kategorii juwenalia) zostały laureatami w konkursie Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes 2016. Konkurs został zorganizowany przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i miał na celu wyróżnienie osób, organizacji i instytucji pracujących na rzecz studentów i ze studentami.

Prof. Wiesław Banyś uhonorowany nagrodą „Pierścień Saturna”

5 listopada w Czeladzi prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś (rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012–2016) został uhonorowany Nagrodą Burmistrza Miasta Czeladzi „Pierścień Saturna”. Nagroda ta została utworzona przed dwunastu laty. Swoją nazwą nawiązuje do górniczej tradycji Czeladzi, a konkretnie do działającej na jej terenie od przełomu XIX i XX wieku po 1996 rok kopalni „Saturn” oraz do jej budowniczych i pierwszych właścicieli – Towarzystwa Górniczo- Przemysłowego „Saturn”, za których sprawą Czeladź stała się wiodącym ośrodkiem górniczym w kraju, a w ślad za tym nastąpił gospodarczy rozkwit miasta. Nagrodą honorowane są osoby, które przyczyniają się do rozkwitu miasta w różnych jego aspektach.

Posiedzenie KRUŚ

4 i 5 listopada w Bibliotece Śląskiej w Katowicach obradowali członkowie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ) zrzeszającej sześć uczelni: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Opawie i Uniwersytet Ostrawski. Podczas spotkania przedstawiciele Biblioteki Śląskiej oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej omówili kwestie dotyczące Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, platformy prezentującej dorobek naukowy oraz kulturowy regionu. Przedłożone zostały także sprawozdania z prac Komitetu Doradczego KRUŚ oraz Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ) – organu wykonawczego KRUŚ.

LVIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

Od 5 do 6 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbywała się LVIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości, na której wystawcy zaprezentowali m.in. kolekcje polskich minerałów, skał i meteorytów oraz wyroby biżuteryjne pochodzące z krajowych i zagranicznych pracowni jubilerskich. W ramach wydarzenia zaplanowano również LVIII Sesję Gemmologiczno-Paleontologiczną.

VII edycja IT Academic Day na UŚ

8 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi odbyła się VII edycja IT Academic Day na Uniwersytecie Śląskim. ITAD to cykl konferencji informatycznych organizowany na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup .Net i Grup IT, adresowanych przede wszystkim do studentów, programistów, specjalistów IT oraz pasjonatów informatyki. Udział w tym wydarzeniu był okazją do poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej produktów i technologii firmy Microsoft.

SPiN Day 2016

10 listopada w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego Instytutu Fizyki UŚ odbył się cykl wykładów zorganizowanych w ramach Dnia Aktywności Naukowej SPiN Day 2016. Wydarzenie było częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki, zgodne z ideami Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN – platformy współpracy instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji nieformalnej, którego głównym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Członkowie SPiN realizują ten cel, wybierając odpowiednie dla charakteru ich instytucji formy działalności adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, doktorantów, nauczycieli oraz pracowników naukowych. W programie SPiN Day 2016, przygotowanym przez 34 instytucje skupione w Porozumieniu, znalazły się wystawy, warsztaty i pokazy naukowe obejmujące swoją tematyką zagadnienia z wielu obszarów wiedzy i odbywające się w ponad trzydziestu miejscach na terenie całego kraju. Uniwersytet Śląski będący członkiem Porozumienia włączył się w organizację wydarzeń naukowych w ramach ogólnopolskiej akcji.

Spotkanie z gen. prof. dr. hab. Stanisławem Koziejem

15 listopada w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyło się spotkanie z gen. prof. dr. hab. Stanisławem Koziejem, generałem brygady w stanie spoczynku, nauczycielem akademickim, pracownikiem Uczelni Łazarskiego oraz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP w latach 2010– –2015. Gen. prof. dr hab. Stanisław Kozieja wygłosił wykład pt. „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski”, po którym nastąpiła dyskusja. Organizatorem spotkania był Zakład Stosunków Międzynarodowych UŚ.

Najlepsza praca magisterska w oprogramowaniu MIKE

Ivan Drogomyretskyi, absolwent geologii o specjalizacji hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na pracę magisterską wykonaną w oprogramowaniu MIKE. Ivan Drogomyretskyi napisał pracę poświęconą budowie modelu numerycznego przepływu wód podziemnych w rejonie ujęcia Ujejsce na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych Olkusz – Zawiercie z wykorzystaniem programu FEFLOW. Promotorem dysertacji był prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, a opiekunem – dr Krystyn Rubin.

Autorzy: Agnieszka Nęcka
Fotografie: Dział Promocji UŚ, Agnieszka Sikora