Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 9 (14). Red. naczelny Sylwester Fe r t a c z , z-ca red. naczel. Agata K l u c z e k

TEOLOGIA. „Philosophy and Canon Law” 2015. Vol. 1: The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension. Ed. Andrzej Pa - s t w a

SOCJOLOGIA. Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych. Red. Kazimiera Wó d z , Dorota Now a l s k a -Ka p u ś c i k , Grzegorz L i b o r

NAUKI POLITYCZNE. Rafał Gl a j c a r : Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Katarzyna Ni e s p o r e k : Eda. Szkice o wyobraźni i poezji

Wiersz-rzeka. Red. Miłosz P i o t r ow i a k , Mariusz J o c h emc z y k

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. The Self-Industry: Therapy and Fiction. Red. Agnieszka Wo ź n i a k ow s k a , Jarosław S z u rma n , Krzysztof K ow a l c z y k -Tw a r ow s k i

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. nacz. Bożena To k a r z

BIBLIOTHECA BYZANTINA. Przemysław Ma r c i n i a k : Taniec w roli Tersytesa. Studia nad satyrą bizantyńską

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2015. Vol. 1 (1). Eds. Danuta Ga b r y ś -B a r k e r , Adam Wo j t a s z e k

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 2 (16): Perspektywy glottodydaktyczne. Red. Aleksandra A c h t e l i k , Agnieszka M a d e j a

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 8 (16). Red. Marian Mi k o ł a j - c z y k , Wojciech O r g a n i ś c i a k

BIOLOGIA. Jowita Dr o h o j ow s k a : Thorax Morphology and its Importance in Establishing Relationships within Psylloidea (Hemiptera, Sternorrhyncha)

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Aleksandra Ac h t e l i k , Bernadeta Ni e s p o r e k - S z amb u r s k a : Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci. Zeszyt ćwiczeń i klucz do zadań z komentarzem dydaktycznym. Wyd. 4 (2 wolumeny + 2 CD)

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

 

TEOLOGIA. Marek Wó j t ow i c z : Zakład Pascala – Argumentacja i działanie

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura i chaos. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. Barbara Gu t k ow s k a , Agnieszka Nę c k a

Dominik C h w o l i k : Rymkiewicz. Dopowiedzenia

Ryszard K n a p e k : Tropy sekularyzacji w prozie dwudziestolecia

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispánicos. Vol. 1: Literatura (Poesía y Narrativa). Eds. Joanna Wi l k - R a c i ę s k a , Marta Ko b i e l a -Kw a ś n i e w s k a , Jacek L y s z c z y n a

Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispánicos. Vol. 2: Teatro. Eds. Joanna Wi l k - R a c i ę s k a , Katarzyna Gu t k ow s k a -Oc i e p a , Marta K o b i e l a -Kw a ś n i e w s k a

Urban Amazement. Eds. Monika Kow a l c z y k - P i a s e c z n a , Marta M ame t -Mi c h a l k i e w i c z

„Romanica Silesiana”. 2015, No 10. Red. nacz. Krzysztof J a r o s z

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Figury i znaczenia mądrości. Studia interdyscyplinarne. Red. Marta Z a j ą c

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 2: Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej. Red. Anna K u c z , Patrycja M a t u s i a k

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Forum Lingwistyczne” 2015, nr 2. Red. nacz. Magdalena Pa s t u c h ow a . Red. naukowi tomu Aleksandra J a n ow s k a , Mirosława S i u c i a k

Ewa S ł a w k ow a : Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2

Agnieszka P i e l a : Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6. Red. Joanna Pr z y - k l e n k , Wioletta Wi l c z e k

Artur R e j t e r : Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu

Piotr R y b k a : Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. New Ways to Face and (Im)politeness. Ed. Ewa B o g d a n ow s k a - J a k u b ow s k a

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Maciej Wa l c z a k : Греческие корни в лексическом составе русского и польского языков (семантический, словообразовательно-морфологический и стилистический аспекты)

STUDIA O KULTURZE. Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z powodu udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino. Red. Małgorzata Kr a k ow i a k , Aleksandra D ę b s k a -Ko s s a k ow s k a

MUZYKA. Jadwiga Uc h y ł a - Z r o s k i : Śpiew jako wartość osobowa dziecka – stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej przełomu XX/XXI wieku

Ewa B o g d a n ow i c z : Rytmika Emila Jaques-Dalcroze’a – edukacja i terapia dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej

PEDAGOGIKA. Magdalena B e ł z a : Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)

Edukacja, kultura i sztuka – spoistość a integracja. Red. Agata R z y - me ł k a -F r ą c k i e w i c z , Teresa Wi l k

Podręczniki i skrypty

 

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Język w telewizji. Antologia. Red. Małgorzata K i t a , Iwona L o e we

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków. Wyd. 2 popr. + płyta CD. Red. Andrzej Po r z u c z e k , Arkadiusz R o j c z y k , Janusz A r a b s k i