11 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Dydaktyczna pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej”

Porozmawiajmy o ocenianiu

Celem konferencji była wszechstronna analiza problematyki oceniania i pomiaru w procesie nauczania i uczenia się języków obcych z perspektywy nauczyciela i ucznia, a także zapoznanie uczestników z aktualnymi wskazaniami naukowymi dotyczącymi wspomnianych zagadnień. Organizatorami konferencji były Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Jon Hird z Uniwersytetu w Oksfordzie wygłosił wykład pt. „Standardising assessment of speaking
by non-native speakers of English”
Jon Hird z Uniwersytetu w Oksfordzie wygłosił wykład pt. „Standardising assessment of speaking by non-native speakers of English”

Uczestników konferencji powitali kierownik SPNJO UŚ mgr Ryszard Kalamarz i dyrektor CINiBA prof. dr hab. Dariusz Pawelec. W wydarzeniu wzięła udział pełnomocnik rektora ds. nauczania języków obcych na Uniwersytecie Śląskim prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker. Na konferencję przybyli wykładowcy i nauczyciele języków obcych z wielu ośrodków akademickich i szkół w Polsce. Wygłoszono cztery wykłady plenarne, a sesje indywidualne odbywały się w kilku równoległych blokach tematycznych.

Podkreślając trafność wyboru tematu konferencji, prof. dr hab. Maria Wysocka z Uniwersytetu Śląskiego w swoim wystąpieniu zaprezentowała „Przepis na test”, w którym omówiła zasady konstruowania testów językowych. Wskazała na konieczność oceniania nie tylko umiejętności językowych, ale także treści i kontekstu wypowiedzi.

Drugi wykład plenarny wygłosiła prof. dr hab. Hanna Komorowska z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, która opowiedziała o zmiennych losach innowacji w ocenianiu na przykładzie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Prelegentka zwróciła uwagę na spektakularny sukces, jaki odniósł ten opublikowany 20 lat temu dokument Rady Europy, i wpływ, jaki wywarł na kształcenie językowe nie tylko w Europie, ale i na całym świecie pomimo pojawiających się w odniesieniu do niego głosów krytycznych. Prof. Komorowska przedstawiła prognozy losów CEFR w najbliższej przyszłości, stwierdziła, że będzie on nadal podstawowym dokumentem odniesienia w kształceniu językowym, wobec nowych wyzwań i potrzeb będzie jednak zmieniał barwy. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego był również przedmiotem wystąpienia jego współtwórcy, prof. Johna H.A.L. de Jonga z Uniwersytetu VU w Amsterdamie, który przedstawił swoje refleksje na temat niedoskonałości niektórych założeń tego systemu. Z kolei Jon Hird mówił o standaryzacji oceniania w oparciu o zasady stosowane na Uniwersytecie w Oksfordzie. Prelegent zwrócił uwagę m.in. na umiejętności makro i mikro (Macro Skills i Micro Skills), które należy uwzględnić przy ocenianiu wypowiedzi.

Liczne sesje indywidualne odbywały się w kilku blokach tematycznych. Jeden z nich dotyczył kształcenia językowego i certyfikacji w wyższych uczelniach. Mgr Agnieszka Sendur z SJO Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego analizowała wymagania odnośnie do kształcenia językowego na wyższych uczelniach i sposób, w jaki uczelnie radzą sobie z postawionymi przed nimi i przed studentami wymaganiami. Mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka i mgr Joanna Jakubiec-Bontko z SPNJO UŚ podsumowały doświadczenia w zakresie akademickiej certyfikacji biegłości językowej na Uniwersytecie Śląskim. Znaczenie nowych technologii w ocenianiu podkreślał dr Wojciech Malec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Sporo uwagi poświęcono roli oceniania kształtującego i elementów coachingu w nauczaniu języków obcych. Dr Bożena Czekańska-Mirek z SPNJO UŚ podkreśliła, że podejście coachingowe znajduje uzasadnione zastosowanie w nowoczesnej dydaktyce języków obcych. Istotę tego podejścia stanowi przekonanie, że uczenie się języka obcego jest elementem procesu rozwoju osobistego jednostki i jako taki powinno odpowiadać indywidualnym celom i potrzebom uczącego się. Dr Czekańska-Mirek przedstawiła możliwości praktycznego zastosowania skutecznych narzędzi coachingowych na lektoracie języka obcego. Zagadnień coachingu i właściwej informacji zwrotnej przekazywanej dorosłemu uczniowi dotyczyło również wystąpienie mgr Krystyny Breszki-Jędrzejewskiej z Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej.

W dyskusjach nie zabrakło miejsca na kwestie oceniania w nauczaniu języków klasycznych. Dr Aleksandra Golik-Prus i mgr Marzena Tofilska z SPNJO UŚ analizowały możliwości stosowania metod ewaluacji w nauczaniu łaciny. Osobny blok tematyczny dotyczył problematyki oceniania w nauczaniu dzieci. Dr Barbara Czwartos z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach i dr Renata Kozieł z Uniwersytetu Śląskiego mówiły o konieczności łączenia ewaluacji ze wspieraniem rozwoju ucznia. Natomiast dr Maria Stec z SPNJO UŚ przedstawiła charakterystykę ilustracji w materiałach służących do testowania znajomości języka angielskiego wśród dzieci na podstawie badań własnych.

Wydarzenie zakończył koncert zatytułowany Hits and gospels, czyli śpiewanie po angielsku w wykonaniu Chóru Kameralnego „A piacere” Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie pod dyrekcją dr Danuty Zoń-Ciuk.

Autorzy: Anna Kluczka
Fotografie: Anna Kluczka