1 marca 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się uroczysta inauguracja Rad Programowo-Biznesowych jednostek organizacyjnych WNS

Konsultacja z otoczeniem

Rada programowo-biznesowa, rada interesariuszy, rada biznesu – to terminy funkcjonujące zamiennie na określenie gremium, którego zadaniem jest przede wszystkim opiniowanie działalności uczelni w zakresie kształcenia, ale także w zakresie prowadzenia badań, rozwoju infrastruktury czy innych działań statutowych. Taka rada może zostać powołana na każdym szczeblu uczelni, począwszy od wydziału, przez instytut, katedrę czy nawet pojedynczy kierunek kształcenia.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ
Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ

Do powoływania tego typu ciał kolegialnych zachęca Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej, gdyż w 3 paragrafie tego dokumentu wśród podstawowych kryteriów oceny programowej wymienia: współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia; dostosowanie efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym: wykorzystanie wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów, wykorzystanie opinii pracodawców przy tworzeniu programów kształcenia oraz wykorzystanie wyników weryfikacji zakładanych efektów kształcenia i efektów kształcenia osiągniętych przez studenta w ramach praktyk.

Jednostki potrafiące wykazać się wymienionymi formami współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego otrzymują wyższe oceny w czasie audytów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Korzyści płynących z aktywnego funkcjonowania rad jest jednak znacznie więcej. Jako przykładowe wymienić można:

 

 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw (konferencje, seminaria, szkolenia itd.),
 • możliwość wypracowania wspólnych projektów edukacyjnych, badawczych i badawczo-wdrożeniowych z udziałem członków rady,
 • możliwość stworzenia atrakcyjnych programów praktyk i staży oraz zwiększenie zatrudnialności absolwentów kierunku, a co za tym idzie przyciągnięcie potencjalnych kandydatów na studia,
 • zwiększenie konkurencyjności kierunku dzięki uzyskiwaniu aktualnych informacji na temat zapotrzebowania rynku na konkretne kompetencje,
 • możliwość sukcesywnego angażowania członków rady w proces kształcenia (wykłady, ćwiczenia fakultatywne lub obligatoryjne),
 • ułatwiony fundraising,
 • dopuszczenie do aplikowania o środki UE (m.in. program POWER).

Mając na uwadze te wszystkie argumenty, władze Wydziału Nauk Społecznych i wchodzących w jego skład instytutów i zakładów podjęły pod koniec 2015 roku decyzję o powołaniu takich kolegiów, które w ciągu ponad 40 lat funkcjonowania Wydziału wykształciły się w sposób naturalny. Silne więzi zbudowane na współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pozwoliły na sprawną organizację pierwszego spotkania. Dzięki zaangażowaniu zespołu ludzi z Wydziału i administracji centralnej 1 marca 2016 roku zapisze się w historii WNS jako dzień inauguracyjnych posiedzeń Rad Programowo- Biznesowych. Tego dnia po raz pierwszy spotkali się członkowie następujących gremiów:

 

 • Rady Programowo-Biznesowej Instytutu Filozofii, której przewodniczącym jest dr hab. prof. UŚ Tomasz Czakon,
 • Rady Programowo-Biznesowej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, której przewodniczącym jest dr hab. prof. UŚ Mariusz Kolczyński,
 • Rady Programowo-Biznesowej Instytutu Socjologii dla kierunku socjologia, której przewodniczącym jest dr Rafał Muster,
 • Rady Programowej Instytutu Socjologii dla kierunku praca socjalna, której przewodniczącą jest dr Ewa Leśniak-Berek,
 • Rady Interesariuszy Instytutu Historii, której przewodniczącym jest dr hab. Maciej Fic,
 • Rady Programowo-Biznesowej Zakładu Historii Sztuki, której przewodniczącą jest dr Aneta Borowik.

W sumie na zaproszenie odpowiedziało blisko 70 osób reprezentujących przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne, media, stowarzyszenia pozarządowe, instytucje sztuki, muzea oraz sektor edukacji. W części inauguracyjnej gości powitał prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz. Krótkiej prezentacji Wydziału dokonała dr hab. Małgorzata Suchacka, prodziekan ds. kształcenia.

Po części oficjalnej nastąpiły spotkania robocze w ramach poszczególnych rad. Uczestnicy spotkań żywo angażowali się w dyskusje, wskazując wiele możliwości współpracy: od propozycji tematów badawczych, przez tematykę prac dyplomowych po organizację praktyk, staży oraz szkoleń. Często powracającym tematem był rozwój kompetencji miękkich studentów i absolwentów w zakresie rozwoju umiejętności komunikacyjnych, autoprezentacji, pracy zespołowej, zarządzania czasem oraz wyznaczania sobie celów i kierowania swoim życiem osobistym i zawodowym. Każda rada ustaliła też indywidualny program pracy oraz harmonogram spotkań.

Dyrektorów i kierowników zainteresowanych utworzeniem rad programowo-biznesowych w swoich instytutach, katedrach i zakładach lub na danych kierunkach zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Gospodarką. Wspieramy merytorycznie i administracyjne takie przedsięwzięcia. Więcej informacji na temat rad można znaleźć również na stronie BWG (www.transfer.us.edu.pl) w zakładce „Rady Programowo-Biznesowe”.

Autorzy: Jacek Nowak
Fotografie: Agnieszka Sikora