Wybory władz Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2016–2020

Nowy rektor wybrany!

15 marca Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonało wyboru rektora śląskiej Alma Mater na kadencję 2016–2020. Od 1 września 2016 roku stanowisko to obejmie prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dotychczasowy prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką.

15 marca w rektoracie UŚ odbyło się posiedzenie prezentacyjne Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
15 marca w rektoracie UŚ odbyło się posiedzenie prezentacyjne Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Spotkania przedwyborcze

Wybory poprzedziły liczne spotkaniami ze społecznością akademicką, ich zwieńczeniem była otwarta, ogólnouczelniana debata, która odbyła się 10 marca na Wydziale Nauk Społecznych w auli im. Kazimierza Popiołka. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz uczelni: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektorzy: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny, dziekani poszczególnych wydziałów, studenci, doktoranci, działacze związków zawodowych i pracownicy uczelni. Wszyscy kandydaci: prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk i prof. zw. dr hab. Krystian Roleder zaprezentowali założenia swoich programów, wizje rozwoju uczelni oraz zadania priorytetowe.

Uczestników spotkania interesowały zagadnienia związane z modelem funkcjonowania uniwersytetu w przyszłej kadencji, zwłaszcza w kontekście często pojawiającej się idei autonomii uczelni i jej wydziałów. Wiele pytań dotyczyło systemu finansowania uniwersytetu i podziału wypracowanych przez poszczególne wydziały dodatkowych środków, a także oczekiwań odnośnie do zmian obowiązujących obecnie kryteriów oceny pracowników naukowo- dydaktycznych w kontekście motywacji, podwyżek wynagrodzeń i awansu zawodowego. Sporo uwagi poświęcono również zwiększeniu możliwości zatrudniania najzdolniejszych, wypromowanych przez uczelnię doktorów, których czasowe zaangażowanie w realizację projektów badawczych powinno zdaniem wielu uczestników spotkania zaowocować w przyszłości stałymi etatami. Dyskutowano także na temat projektu utworzenia funduszu stypendialnego wspomagającego wykorzystanie potencjału młodych naukowców, który pojawił się w programach kandydatów. Zasygnalizowano również kwestie związane z realizacją planowanych inwestycji w zakresie budowy nowych obiektów sportowych na terenie kampusu i współuczestniczenia w tym przedsięwzięciu władz miasta. Powrócił temat Śląskiego Centrum Nauki i możliwości kontynuowania tej inicjatywy. Wiele tematów i zagadnień zostało przekazanych kandydatom przez przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy przygotowując się do debaty, zbierali pytania od członków ZNP.

Spotkanie, które prowadził prof. dr hab. Czesław Martysz, przewodniczący Kolegium Elektorów, było nie tylko okazją do dyskusji z kandydatami na stanowisko rektora, ujawniło także ogromną potrzebę prowadzenia tego typu rozmów i chęć uczestniczenia społeczności akademickiej we współtworzeniu uczelni. Zagadnienia, nad którymi dyskutowano, obrazują bowiem ogromne zaangażowanie ludzi Uniwersytetu w pracę nad jego doskonaleniem i rozwojem.

Po ogłoszeniu wyników wyborów członkowie społeczności akademickiej składali gratulacje rektorowi
elektowi
Po ogłoszeniu wyników wyborów członkowie społeczności akademickiej składali gratulacje rektorowi elektowi

Nowy rektor

15 marca Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonało wyboru rektora śląskiej Alma Mater na kadencję 2016–2020, powierzając tę funkcję prof. dr. hab. Andrzejowi Kowalczykowi.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk uzyskał 117 głosów (na 194 ważnie oddane głosy). Pozostali kandydaci otrzymali: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – 41, prof. zw. dr hab. Krystian Roleder – 18, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – 17.

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk ukończył Wydział Geologii na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie specjalności hydrogeologia i geologia inżynierska. Z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego jest związany od ponad 40 lat (z przerwą w okresie od 1986 do 1991 roku, kiedy był wykładowcą w Ecole des Mines i w Institut de l’Hydraulique, Centre Universitaire de Chlef w Algerii), tytuł naukowy profesora uzyskał w 2011 roku. Obszar zainteresowań naukowych i badawczych prof. A. Kowalczyka koncentruje się wokół hydrologii regionalnej, hydrologii obszarów zurbanizowanych, gospodarki wodnej i geografii środowiskowej.

Tuż po wyborach rektor elekt napisał na swojej stronie internetowej: „Czuję się zaszczycony i wyróżniony tą inicjatywą. Z Uniwersytetem Śląskim jestem związany od 1975 roku. Od wielu lat pracuję na rzecz naszej Uczelni i wszystkich jej pracowników, doktorantów i studentów, pełniąc kolejne funkcje administracyjne: kierownika zakładu, później – przez dwie kadencje – prodziekana wydziału, a ostatnio – również przez dwie kadencje – prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką. Praca na tych stanowiskach pozwoliła mi zdobyć wiedzę o mechanizmach funkcjonowania szkolnictwa wyższego, o współpracy naszej Uczelni z administracją państwową i samorządową oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Tę wiedzę i doświadczenie, uzupełnione o praktyczny wymiar pięcioletniej pracy dydaktycznej i naukowej w uczelniach w Algierii, pragnę spożytkować dla dobra Uniwersytetu Śląskiego i całej jego społeczności”.

Prorektorzy także

21 marca Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego dokonało wyboru prorektorów na kadencję 2016–2020.

Funkcję prorektora ds. finansów i rozwoju od 1 września 2016 roku pełnić będzie dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski. Ukończył studia chemiczne w 2000 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W 2003 roku na tym samym wydziale obronił pracę doktorką. W trakcie studiów doktoranckich był stypendystą Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego (Belgia), a swoje badania realizował w Zakładzie Analiz Farmaceutycznych i Biomedycznych. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2010–2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Chemii ds. dydaktycznych, a od 2012 roku jest dyrektorem Instytutu i koordynatorem ds. merytorycznych kierunku zamawianego chemia. Dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców, nagrody zespołowej Ministra Zdrowia RP, nagrody JM Rektora UŚ za wyróżniającą się pracę doktorką oraz pięciu nagród JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą.

21 marca rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk przedstawił sylwetki oraz dokonania kandydatów
na funkcje prorektorów Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2016–2020
21 marca rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk przedstawił sylwetki oraz dokonania kandydatów na funkcje prorektorów Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2016–2020

Prorektorem ds. kształcenia i studentów ponownie został wybrany prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w 1991 roku, doktorat obronił w 1997, habilitację uzyskał w 2010, tytuł profesora w 2016 roku. Od 2011 roku jest dyrektorem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, przekształconych obecnie w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. W poprzedniej kadencji (2012–2016) pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia i studentów. Obszarem badawczym profesora Ryszarda Koziołka są teoria i interpretacja prozy nowoczesnej; historia i poetyka polskiej powieści historycznej; studia nad twórczością Teodora Parnickiego i Henryka Sienkiewicza; społeczna funkcja nauki o literaturze; popularyzacja wiedzy o literaturze. W 2012 roku był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Warszawskim (w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”). Od 1997 roku pracuje na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Prorektorem ds. badań naukowych został wybrany prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. W 1986 roku ukończył studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), w 1993 roku uzyskał stopień doktora filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a habilitację w 2001 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, tytuł profesora otrzymał w 2008, stanowisko profesora zwyczajnego powierzono mu w 2015 roku. Ze śląską Alma Mater związany jest od 1995 roku. Pełnił m.in. funkcje: kierownika Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, prodziekana ds. nauki, kierownika podyplomowych studiów z filozofii i etyki przy IF UŚ. Profesor Andrzej Noras jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN i przewodniczącym Komisji Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach. Jest kierownikiem Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. Zainteresowania naukowe Profesora obrazują tematy jego prac: Stosunek istoty i istnienia w „Zur Grundlegung der Ontologie” Nicolaia Hartmanna (praca magisterska), Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli (praca doktorska), Kant a neokantyzm badeński i marburski (praca habilitacyjna).

Funkcję prorektora ds. współpracy międzynarodowej i krajowej będzie natomiast pełnił dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. W 1998 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, rozprawę doktorską obronił w 2004 roku. W latach 2000–2004 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W latach 2005–2007 pełnił urząd wojewody śląskiego. W 2007 roku na zaproszenie Departamentu Stanu USA był uczestnikiem programu „International Visitors”. W roku 2008 przebywał na stypendium badawczym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Leibniz Universität w Hanowerze. Od 2009 roku dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski wchodzi w skład Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, w której w latach 2009–2015 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Od 2010 roku jest wiceprzewodniczącym Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2009 roku odpowiada za organizację praktyk zawodowych studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2014 roku jest przewodniczącym Kolegium Indywidualnych Studiów Międzywydziałowych UŚ. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad wieloma aktami normatywnymi. Pracuje w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UŚ.

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Szymala