Powstał nowy portal „Baza Ekspertów Uniwersytetu Śląskiego”

Nowe narzędzie wspomagające kontakty biznes – nauka

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, korzystając z nowoczesnej infrastruktury badawczej, laboratoriów wyposażonych w unikalną i specjalistyczną aparaturę, prowadzą badania na najwyższym, światowym poziomie. Naukowcy naszej uczelni prowadzą badania w wielu dyscyplinach i specjalnościach naukowych. Są one wszechstronne i poszukują rozwiązań problemów uznawanych w Polsce, Europie i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego koncentrują się wokół tematów dotyczących m.in. zdrowia i medycyny, środowiska i zmian klimatycznych, biotechnologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotechnologii, materiałów i nowych technologii, energii. Ich badania naukowe obejmują zagadnienia prawne, społeczne, z zakresu edukacji, przemian kulturowych i dziedzictwa narodowego oraz sztuki. Wiele z nich ukierunkowanych jest na innowacyjność i zastosowanie w praktyce.

W celu prezentacji potencjału badawczego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w marcu 2016 zainaugurował działalność nowy portal naszej uczelni.

Portal „Baza Ekspertów Uniwersytetu Śląskiego”, znajdujący się pod adresem http://ekspert.us.edu.pl, jest internetowym narzędziem, którego głównym celem jest łączenie świata nauki z instytucjami komercyjnymi i publicznymi. Umożliwia gromadzenie oraz wyszukiwanie informacji o pracownikach uczelni, ich zainteresowaniach badawczych, posiadanych certyfikatach i ofercie badań i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych.

Celem bazy jest ułatwienie kontaktu autorów projektów badawczych z osobami i podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni, a w szczególności:

• zleceniodawcami prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych z obszaru gospodarki,

• potencjalnymi partnerami w projektach badawczych, rozwojowych i innych,

• instytucjami zainteresowanymi podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin nauki do umieszczania swoich profilów w bazie ekspertów w celu pobudzenia współpracy i kontaktów biznes – nauka, umożliwienia transferu technologii oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce. Przykładowo: synteza, badanie właściwości fizykochemicznych i biomedycznych nowych pochodnych porfiryn jako potencjalnych fotouczulaczy w metodzie PDT; chemoinformatyka i projektowanie leków; informatyka bioinżynierska, analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych; biotechnologia środowiska, zmiany klimatu i skutki środowiskowe; struktura, dynamika i ewolucja roślinnego genomu jądrowego z perspektywy badań cytomolekularnych; innowacyjne produkty węglowe zastępujące koks w eksploatacji wielkiego pieca; poszukiwanie i wytwarzanie nowych materiałów z możliwymi zastosowaniami w elektronice, energetyce i medycynie.

Zachęcamy pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, w szczególności tych zainteresowanych współpracą z podmiotami zewnętrznymi, do uzupełniania informacji w „Bazie Ekspertów”.

W celu dodania danych do „Bazy Ekspertów” należy edytować zakładkę „Profil naukowca”, w której można wprowadzić informacje związane m.in. z zainteresowaniami naukowymi, wykonywaniem usług badawczych, ekspertyz, badań dla gospodarki, posiadanymi certyfikatami i referencjami, słowami kluczowymi, a także można przedstawić swoją ofertę dla podmiotów zewnętrznych (instytucji gospodarczych, samorządowych i innych).

Zakładka „Projekty” będzie sukcesywnie uzupełniana danymi przez Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką oraz Dział Projektów. Zakładka „Patenty” będzie natomiast sukcesywnie uzupełniana danymi przez Biuro Rzeczników Patentowych. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie zakładki „Publikacje”, która będzie zasilana danymi z bazy Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Wszelkie uwagi i sugestie proszę kierować do koordynatora „Bazy Ekspertów”, którym jest Joanna Barańska (Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką / Dział Nauki, tel. (032) 359 18 75, joanna.baranska@us.edu.pl).