Kronika UŚ

III Koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany…”

22 stycznia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się trzeci koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany…”. W programie zaplanowano koncert Męskiego Zespołu Wokalnego „Calvi Cantores”. Wśród wykonawców znaleźli się także: Anna Ogińska (sopran), ks. dr hab. Paweł Sobierajski (tenor) oraz Trio Akordeonowe „Symetrio”.

Porozumienie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla

26 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. Na mocy porozumienia Uniwersytet Śląski i IChPW deklarują współpracę w realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, a także w promowaniu postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspieranie projektów studentów uczelni, organizacji praktyk i staży dla studentów, udziału firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych. Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentował prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Ze strony Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla porozumienie podpisał dyrektor dr inż. Aleksander Sobolewski.

Laureaci konkursów Narodowego Centrum Nauki

29 stycznia 2016 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów Maestro 7, Harmonia 7 i Sonata Bis 5. Do naukowców trafi tym razem ponad 195 mln zł na badania podstawowe. Jednym z laureatów konkursu Harmonia jest naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Robert Hasterok z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska za projekt „Zmienność genetyczna i epigenetyczna w naturalnych populacjach modelowej trawy Brachypodium distachyon a adaptacja do zróżnicowanych warunków środowiska”. Projektowi przyznano 1 481 730 zł. W konkursie Sonata Bis nagrodzono natomiast dr. hab. Kamila Krystiana Kamińskiego z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ za projekt „Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji. W kierunku lepszej kontroli nad kinetyką procesu”. Projekt otrzyma dofinansowanie 1 953 360 zł. Wyniki konkursów dostępne są na stronie internetowej: www.ncn.gov.pl.

Posiedzenie Rady Studentów PSRP w Katowicach

Od 5 do 7 lutego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego obradowała Rada Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). Rada, złożona z dwunastu członków, jest organem opiniodawczym, wypowiadającym się w kwestiach aktów normatywnych dotyczących studentów. Głównym tematem trzydniowych obrad były zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz program odbiurokratyzowania uczelni. Uczestnicy spotkania dokonali także podsumowania działalności Parlamentu Studentów w minionym roku. W programie XII posiedzenia Rady Studentów PSRP przewidziano również debatę na temat polskiego szkolnictwa wyższego. W posiedzeniu Rady oraz dyskusji udział wzięli członkowie Rady Studentów i Rady Wykonawczej PSRP, przedstawiciele władz uczelni – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, a także reprezentanci śląskich samorządów studenckich.

Pierwsze międzynarodowe studia historyczne

Trzy uczelnie z Polski, Czech i Słowacji podpisały umowę dotyczącą utworzenia wspólnych Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych. Międzynarodowe studia prowadzić będą: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ostrawski oraz Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Inicjatywa umożliwiająca studiowanie w trzech krajach partnerskich skierowana jest do osób zainteresowanych historią Europy Środkowej, przede wszystkim do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia pragnących kontynuować edukację, ale także do absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych oraz studiów z dziedziny nauk społecznych, którzy chcą poszerzyć swe kompetencje zawodowe. Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich studenci będą mogli zapoznać się z dorobkiem badawczym, który da im kompetencje pozwalające na prowadzenie dociekań nie tylko nad dziejami państw i narodów Europy Środkowej, ale także ich wzajemnymi relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy (zwłaszcza rubieży Czech, Polski i Słowacji, w tym Śląska). Studia będą prowadzone równolegle na trzech uczelniach. Część studiów odbywać się będzie na macierzystym uniwersytecie, część na uniwersytetach partnerskich. W programie przewidziano również intensywne kursy języka czeskiego, słowackiego i polskiego, dzięki którym studenci nabędą odpowiednie umiejętności językowe pozwalające na kontynuowanie nauki w Ostrawie, Bańskiej Bystrzycy i Katowicach. Opieka nad pracami magisterskimi prowadzona będzie równolegle we współpracy trójstronnej. Umowę dotyczącą prowadzenia wspólnych studiów, która została zawarta 9 lutego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, sygnowali rektorzy uczelni: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Ostrawskiego prof. MUDr. Jan Lata, CSc. oraz JM Rektor Uniwersytetu im. Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+

Od 10 do 17 lutego na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywał się tygodniowy kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 podjęli studia na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznej edycji kursu udział wzięło 48 osób z Niemiec, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Turcji i Włoch. W inauguracji, która odbyła się 10 lutego w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach, udział wziął prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Studenci rozpoczęli intensywną naukę języka polskiego jako obcego, dzięki czemu mogli poznać podstawowe zwroty komunikacyjne (przydatne np. na zakupach, w podróży, podczas wizyty u lekarza). Wykłady i seminaria ujęte w programie kursu ukierunkowane zostały na zapoznanie uczestników z kulturą Polski. Studenci dowiedzieli się więcej na temat polskich świąt i tradycji z nimi związanych, poznali geografię oraz historię kraju, a także najwybitniejsze postaci polskiej literatury, nauki i sztuki. Wykład na temat specyfiki polskiego szkolnictwa wyższego ułatwił im funkcjonowanie na Uniwersytecie Śląskim.

Porozumienie z Fundacją na rzecz Innowacyjności i Rozwoju Nauki

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z Fundacją na rzecz Innowacyjności i Rozwoju Nauki – Innovatio, która objęła między innymi: popularyzację działalności innowacyjnej, wsparcie transferu technologii, rozwój marketingu naukowego, budowanie wizerunku polskiego naukowca w kraju i za granicą oraz wsparcie i promocję projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Porozumienie zostało zawarte 10 lutego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytet reprezentowali JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. W spotkaniu udział wzięli również naukowcy z Instytutu Chemii: dr hab. Marzena Dzida, prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański, prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, a także dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Dariusz Laska. Fundację na rzecz Innowacyjności i Rozwoju Nauki reprezentowali: prezes zarządu Wojciech Zawada, prof. Marek Ilnicki, prof. Andrzej Rabczenko oraz Anna Wawryniuk.

Laureaci konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

10 lutego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach dwóch modułów: „Rozwój” i „Umiędzynarodowienie”.

Moduł „Rozwój” skierowany był do naukowców prowadzących badania interdyscyplinarne, łączące badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Finansowane projekty musiały między innymi wykraczać poza jedną dziedzinę nauki i zawierać propozycje wykorzystania nowych narzędzi teoretycznych. Wśród laureatów konkursu znaleźli się pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. dr hab. Jolanta Tambor, dr hab. prof. UŚ Aleksandra Kunce.

Moduł „Umiędzynarodowienie” daje możliwość przetłumaczenia i opublikowania najwybitniejszych polskich monografii. Naukowcy mogli zgłaszać zarówno tłumaczenia nowości, jak i pozycji klasycznych w polskiej humanistyce. Wśród laureatów konkursu znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. Adam Dziadek i dr hab. Beata Nowacka z Wydziału Filologicznego, dr hab. Dorota Sieroń- Galusek z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, prof. zw. dr hab. Andrzej Noras z Wydziału Nauk Społecznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW.

Klasa UŚ w ZSO nr 1 w Świętochłowicach

15 lutego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy uczelni z Miastem Świętochłowice i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach. Celem projektu pod nazwą „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – klasa Uniwersytetu Śląskiego” jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu nauczania realizowanego w nowatorskich i aktywizujących uczniów formach, unowocześnienie procesu kształcenia poprzez stymulowanie rozwoju intelektualnego i zdolności poznawczych młodzieży. Dokument sygnowali: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach mgr Grzegorz Jelonek. W spotkaniu wzięli również udział: dyrektor Instytutu Języka Angielskiego UŚ prof. dr hab. Andrzej Łyda, mgr Katarzyna Bańka z Zakładu Psycholingwistyki Stosowanej UŚ oraz asystent prezydenta Świętochłowic Adam Myszor. W ramach współpracy zaplanowano m.in. wspólne prowadzenie zajęć, tworzenie programów nauczania oraz angażowanie się w prace na rzecz środowiska lokalnego, organizację i realizację przedsięwzięć dydaktycznych, praktyk studenckich, projektów edukacyjnych, wspieranie i motywowanie najzdolniejszych uczniów, a także rozwijanie współpracy pomiędzy oświatą a szkolnictwem wyższym.

Srebrny Medal 30-lecia KAMSOFT dla UŚ

16 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się jubileusz 30-lecia firmy KAMSOFT SA. Podczas uroczystości zostały wręczone medale okolicznościowe. Srebrny Medal 30-lecia KAMSOFT dla Uniwersytetu Śląskiego odebrał dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji. Wyróżnienie zostało wręczone w podziękowaniu za dotychczasową współpracę.