Kronika UŚ

Konferencja pt. „Historia – teologia – tradycja”

23 października na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa pt. „Historia – teologia – tradycja” poświęcona ks. prof. dr. hab. Józefowi Krętoszowi z okazji 65. rocznicy urodzin. Organizatorem konferencji był Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa UŚ. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. wręczenie księgi jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Józefowi Krętoszowi. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JE Arcybiskup Wiktor Skworc oraz dziekan Wydziału Teologicznego UŚ ks. dr hab. Antoni Bartoszek.

Święto Drzewa 2014

W tym roku przypadła 12. rocznica uruchomienia programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, który ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska. Programowi, realizowanemu od 2003 roku przez Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne Klub Gaja, towarzyszy co roku akcja sadzenia drzew. Tegoroczne Święto Drzewa obchodzone było pod hasłem „Drzewo Wolności” dla upamiętnienia odzyskania swobód obywatelskich. Inauguracja śląskiej edycji Święta Drzewa odbyła się 24 października na terenie uniwersyteckiego kampusu – przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. otwarcie ścieżki dydaktycznej w Alei Drzew Polskich i happening „Każdy liść pochłania CO2”. Organizatorami Święta Drzewa byli: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. 12. edycja Święta Drzewa objęta została honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

50-lecie Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

27 października w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu odbyła się jubileuszowa sesja naukowa związana z 50-leciem istnienia Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. W programie uroczystości znalazły się m.in.: prezentacja rysu historycznego Wydziału oraz dorobku naukowego jednostek organizacyjnych WIiNoM, a także część artystyczna w wykonaniu pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (m.in. ks. dr. hab. Pawła Sobierajskiego). Uroczystość została objęta patronatem JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego.

Porozumienie o współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach

28 października w Kuratorium Oświaty w Katowicach zawarte zostało porozumienie dotyczące współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Przedmiotem porozumienia jest współorganizacja przez uczelnię i Kuratorium Śląskiego Kongresu Oświaty. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisał JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Kuratorium Oświaty w Katowicach reprezentował śląski kurator oświaty mgr Stanisław Faber.

Porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach

29 października w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostały podpisane dwa porozumienia dotyczące współpracy uczelni i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Porozumienia dotyczyły współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacji wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dokumenty sygnowali śląski komendant wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Przedmiotem porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej stało się ustalenie zasad i warunków współpracy w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej, badawczej i organizatorskiej w obszarze nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie oraz metodyki sportów i specjalności obronnych. Współpraca odbywać się będzie m.in. w zakresie: realizacji programów na studiach I i II stopnia prowadzonych przez jednostki UŚ, prowadzenia studiów podyplomowych, prowadzenia działalności badawczej w ramach seminariów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i dyplomowych, organizacji praktyk oraz staży dla studentów i absolwentów UŚ, udziału wykwalifikowanej kadry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w prowadzeniu zajęć ze studentami, organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, pomocy w realizacji regionalnych programów profilaktyki kryminalnej i zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, narodowym, międzynarodowym. Za realizację postanowień porozumienia ze strony Uniwersytetu Śląskiego odpowiedzialni są dr Robert Netczuk z Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Miron Lakomy z Wydziału Nauk Społecznych.

Przedmiotem drugiego porozumienia było ustalenie zasad i warunków współpracy w ramach organizacji wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Współpraca obejmie m.in.: współorganizację spotkania informacyjno-rekrutacyjnego oraz przeprowadzenie rekrutacji studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw, organizację szkoleń dla wolontariuszy z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, pomoc w poszukiwaniu ośrodków, które przyjmą studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na wolontariat. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego za współpracę odpowiedzialna będzie Joanna Sadowska-Chudy z Biura Karier.

Henryk Sławik – śląski bohater trzech narodów

29 października w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Henryk Sławik – śląski bohater trzech narodów”. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.: marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz oraz dyrektor Instytutu Historii UŚ prof. dr hab. Jerzy Sperka. Podczas sesji omówiono m.in. takie tematy, jak: Henryk Sławik i jego rola w życiu politycznym międzywojennego województwa śląskiego; Henryk Sławik jako dziennikarz i redaktor; Sprawa Polski w okresie II wojny światowej i polski ruch oporu w historiografii węgierskiej (1944−2014); Henryk Sławik – patron przyjaźni polsko-węgierskiej. Organizatorami konferencji byli Instytut Historii UŚ oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej

29 i 30 października w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej”. Problematyka sesji związana była z prowadzonymi od kilku dziesięcioleci studiami pracowników Uniwersytetu Śląskiego nad dawną literaturą i książką, które zostały zainspirowane przez szkołę badawczą utworzoną na śląskiej polonistyce przez prof. dr hab. Renardę Ocieczek. Uczestnicy wydarzenia mówili m.in. o różnych pod względem gatunkowym (prozatorskich i poetyckich) wypowiedziach pisarzy, wydawców, drukarzy i innych osób, które w wieloraki sposób wprowadzały niegdyś i nadal (choć nierzadko w zmienionej postaci) wprowadzają w obieg czytelniczy dzieła zróżnicowane pod względem tematyki, charakteru i adresu, stosując rozliczne strategie pozyskania przychylności odbiorców dla książki i autora. Przedmiotem uwagi stały się m.in. poetyka tekstów zalecających, funkcje pełnione przez te wypowiedzi w stosunku do dzieł, które poprzedzają bądź zamykają, a także ich „komunikacyjny potencjał”. Organizatorem wydarzenia był Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dzień Campus France w Polsce

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France zorganizowały „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”. Spotkania odbywały się od 4 do 7 listopada w ośmiu miastach w Polce. Adresowane były do osób zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce. W Katowicach Dzień Campus France odbywał się 4 listopada na Wydziale Nauk Społecznych. W otwarciu udział wziął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie znalazły się m.in.: indywidualne porady przedstawicieli Agencji Campus France i reprezentantów wybranych kierunków studiów oraz prezentacje pozwalające na lepsze przygotowanie wyjazdu i przebiegu studiów. Była również okazja do osobistego kontaktu z przedstawicielami francuskich firm działających w regionie. Gościem wydarzenia był dr inż. Sébastien Reymond, attaché Ambasady Francji w Polsce ds. nauki, technologii i współpracy uniwersyteckiej.

Porozumienie o współpracy między UŚ a Ogrodem Botanicznym UJ

5 listopada w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisano porozumienie między uczelnią a Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obejmie ono m.in. współpracę naukowo-badawczą i badawczo-rozwojową oraz wzajemne wspieranie w budowaniu marki i wizerunku jednostek. Założony w 1783 roku Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego to najstarszy ogród botaniczny w Polsce. Na terenie 9,6 ha zgromadzono około 5000 gatunków i odmian roślin z całego świata. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentował dyrektor prof. dr hab. Józef Mitka, natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienie sygnował prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Inauguracja Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych

7 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja nowo otwartych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych prowadzonych przez Centrum Studiów Polarnych – jednostkę, która uzyskała w maju 2014 roku status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: JE Ambasador Norwegii Karsten Klepsvik, sekretarz Ambasady Argentyny Miguel Angel Cuña, przewodnicząca Polskiego Konsorcjum Polarnego (PKPol) mgr Agnieszka Kruszewska. Nowo przyjętym doktorantom Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych indeksy wręczali: prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Adam Idziak, dyrektor Instytutu Geofizyki PAN i członek Zarządu CSP prof. dr hab. Paweł Rowiński oraz dyrektor Instytutu Oceanologii PAN i członek Zarządu CSP prof. dr hab. Janusz Pempkowiak. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jon Ove Hagen (na zdjęciu), światowej sławy glacjolog z Uniwersytetu w Oslo, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie połączone było z pierwszym otwartym posiedzeniem międzynarodowej rady naukowej Centrum Studiów Polarnych oraz z cyklem wykładów przeznaczonych dla doktorantów i prowadzonych przez wykładowców z zagranicy.

Autorzy: Agnieszka Nęcka
Fotografie: Aleksandra Kiernas, Agnieszka Sikora