Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. „Romanica Silesiana”. No 8. T. 1: Constructions genrées / Gendered Constructions. Réd. Krzysztof J a r o s z , avec la collaboration de Michał K r z y k a w s k i , Zuzanna S z a t a n i k

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Aleksandra Dę b s k a -K o s s a k ow s k a , Paweł P a s z e k , Leszek Zwi e r z y ń s k i

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2013, No. 1: Marriage covenant – paradigm of encounter of the „de matrimonio” thought of the East and West. Ed. Andrzej P a s t w a

FILOZOFIA. Jacek S u r z y n : Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej

SOCJOLOGIA. Wieloproblemowość – wybrane aspekty ponowoczesności. Red. Grzegorz L i b o r , Magdalena M i c h a l s k a

LITERATUROZNAWSTWO. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 23: Pejzaż w kalejdoskopie. Obrazy przestrzeni w literaturach wschodniosłowiańskich. Red. Halina Ma z u r e k , Jadwiga Gr a c l a

Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. Ewa B a r t o s , Marta Tomc z o k

Spotkania międzykulturowe. T. 1: Literaturoznawstwo. Kultura. Red. Krystyna J a r z ą b e k , Anna R u t t a r , Sylwia S o j d a

Wacław F o r a j t e r : Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego

Iwona Gr a l e w i c z -Wo l n y : Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej

JĘZYKOZNAWSTWO. Jadwiga S t a w n i c k a : Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej Policji

Dariusz T k a c z e w s k i : „Ottův slovník naučný” na tle czeskiej tradycji leksykograficznej: encyklopedia – twórcy – język

Katarzyna Wy r w a s : Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Karol Ma k l e s : Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej + płyta CD

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Aleksandra Dę b s k a - -K o s s a k ow s k a , Beata Go n t a r z , Monika Wi s z n i ow s k a : Literackie reprezentacje historii: świadectwa – mediatyzacje – eksploracje

NAUKI o ZIEMI. Zuzanna B i e l e c - B ą k ow s k a : Silne wyże nad Europą w latach 1951–2010