Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe
HISTORIA. Piotr Rajski: Uherce to takie miłe więzienie koło Leska. Dziennik internowanego
SOCJOLOGIA. Wojciech Świątkiewicz: Między sekularyzacją a deprywatyzacją. Socjologiczne refleksje wokół polskiej religijności w kontekście europejskim
LITERATUROZNAWSTWO. Słownik pisarzy śląskich. T. 3. Red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott
JĘZYKOZNAWSTWO. Andrzej Charciarek: Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie
KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. „Genius loci” – mappa della ricerca, mapa badań, research map
PEDAGOGIKA. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz: Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych)

Podręczniki i skrypty
KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa. Red. Ewa Wąchocka
BIOLOGIA. Małgorzata Strzelec, Aneta Spyra, Włodzimierz Serafiński: Biologia wód śródlądowych. Skrypt dla studentów studiów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska, 18 zł

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe
FILOZOFIA. Gabriela Besler: Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej
ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne
i Antropologiczne”. T. 10: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Red. Irena Bukowska-Floreńska
KOMPARATYSTYKA LITERACKA
i KULTUROWA. Zbigniew Kadłubek: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej
JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3. Red. Artur Rejter
Aleksandra Niewiara: Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.). Wyd. 2.
BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy. Red. Mariola Jarczykowa
MENTIBUS MEMORANDIS. Jerzy Zioło: August Chełkowski – nie tylko fizyk
PSYCHOLOGIA. Danuta Rode: Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców
PEDAGOGIKA. Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu. Studia, materiały i szkice w 100-lecie „Zarania Śląskiego”. Red. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik.
BIOLOGIA. Mariola Krodkiewska: Zgrupowania skąposzczetów dennych (Oligochaeta) kanałów Gliwickiego i Kędzierzyńskiego oraz związanych z nimi zbiorników antropogenicznych
Podręczniki i skrypty
HISTORIA. Aleksandra Golik-Prus: „Historia magistra vitae est”. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii. Wyd. 2.
JĘZYKOZNAWSTWO.

[Chrześcijaństwo i pogaństwo w przysłowiach, frazeologizmach, zagadkach, przepowiedniach ludowych. Lingwokulturoznawczy słownik dydaktyczny]
NAUKI o MATERIAŁACH. Eugeniusz Łągiewka, Antoni Budniok: Struktura, właściwości i metody badań elektrolitycznie otrzymanych materiałów