Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. "Romanica Silesiana". No 3: La littérature et les arts. Red. Krzysztof Jarosz

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". Vol. 20: Etudes sémantico-syntaxiques des langues romanes. Red. Wiesław Banyś

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Stefan Zabierowski : W kręgu Conrada

PRAWO. "Problemy Prawa Karnego". T. 26. Red. Kazimierz Marszał

"Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 3. Red. Maksymilian Pazdan

"Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 17. Red. Arkadiusz Nowa k , bibliogr., summ., rez., 17 zł

Gabriel R a d e c k i : Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła Katolickiego w Polsce (Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis. T. 7), 30 zł

Podręczniki i skrypty

FIZYKA. Jerzy S t a s z : II Pracownia Fizyczna. Tematyka ćwiczeń i uwagi metodyczne. Wyd. 2. popr. (Skrypt przeznaczony dla studentów fifizyki Uniwersytetu Śląskiego), 15 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Agata Aleksandra K l u - c z e k : VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze, bibliogr., indeksy, wklejki, tab., fot., ilustr., rys., summ., rés.

TEOLOGIA. Jan S ł omk a : Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu, indeksy: biblijny i autorów starożytnych oraz cytatów patrystycznych, summ., Zsfg., 23 zł

SOCJOLOGIA. Między socjologią polityki a antropologią polityki. Red. Jacek Wó d z , tab., wykr., mapy, summ., rés., 23 zł

LITERATUROZNAWSTWO. "Przekłady Literatur Słowiańskich". T. 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Red. Bożena To k a r z , bibliogr., tab., summ., rés.

Tajemnice "Słowa i ciała". Szkice o powieści Teodora Parnickiego. Red. Krzysztof U n i ł o w s k i

Aleksandra Maria G r z y b o w s k a : La fugueuse et ses avators dans l'oeuvre romanesque de Suzanne Jacob

Zdzisława Mo k r a n o w s k a : Młodość i starość. Szkice o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

Miłosz P i o t r o w i a k : "Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł?" Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba, indeks osobowy

Joanna Wa rmu z i ń s k a - R o g ó ż : De langlois a tringlot. L'effet-personnage dans les "Chroniques romanesques" de Jean Giono, 21 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Język - styl - gatunek. Katowickie spotkania doktorantów. Red. Małgorzata K i t a , współudz. Maria C z emp k a , Magdalena S ł a w s k a , Maria Wa c ł a w e k , summ., Zsfg.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Muzyka religijna - miedzy epokami i kulturami. T. 2. Red. Krystyna Ture k , Bogumiła Mi k a , aneksy, tab., nuty, summ., Zsfg., 35 zł

Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie+ płyta CD. Red. Ewa Wą cho c - k a , Violetta S a j k i ewi c z , indeks

PSYCHOLOGIA. Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia. Red. Zofia D o ł ę g a , Maria J o h n - B o r y s , bibliogr., rys., załącznik, tab., 33 zł

PEDAGOGIKA. Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim (od Polskiego Seminarium Nauczycielskiego do Filii uniwersytetu Śląskiego). Studia, rozprawy, przyczynki. Red. Wiesława K o r z e n i o w s k a , Andrzej W. Mi t a s , A. Mu r z y n , Urszula S z u ś c i k , aneks, tab., rys., summ., Zsfg.

Ewa Wy s o c k a : Doświadczanie życia w młodości - problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno- funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej, 67 zł

NAUKI o ZIEMI. Aleksandra G a w ę - d a : Enklawy w granicie Tatr Wysokich, bibliogr., tab., ryc., fot., summ., rez.

Małgorzata N i t a : Stratygrafifia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego starszej części zlodowacenia liwca na obszarze zachodniej i środkowej części wyżyn polskich, 48 zł

FIZYKA. Beata K o z ł o w s k a : Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk południowej Polski i jej wpływ na jakość użytkową wody