Badania w Instytucie Fizyki

Świat skorelowanych elektronów

Stany kwantowe skorelowanych elektronów odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnej fizyce ciała stałego choćby z takiego powodu, że występują m.in. w takich materiałach, jak nadprzewodniki wysokotemperaturowe, które dla wielu kojarzą się nie tylko z nagrodą Nobla przyznaną odkrywcom: Bednorzowi i Mźllerowi, ale z ich coraz bardziej powszechnym wykorzystaniem. Celem tego artykułu jest krótki przegląd fizyki tych układów z odniesieniem do badań prowadzonych w Instytucie Fizyki.

Prof. M. Brian Maple z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego i prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski (Kyoto 2006)
Prof. M. Brian Maple z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego
i prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski (Kyoto 2006)

Elektrony w metalu są prawie swobodnymi cząstkami, to znaczy oddziałują z periodyczną siecią złożoną z atomów-rdzeni, ale posiadają dużą możliwość swobody poruszania się. Taki stan prawie swobodnych elektronów nazywamy przez analogię do gazu cząstek, gazem elektronów w metalu. Nasuwa się pytanie czy elektrony w takim gazie oddziałują elektrostatycznie pomiędzy sobą? Jeżeli tak, to do jakich zmian takie oddziaływanie prowadzi w opisie stanu metalicznego.

Badania oddziaływań pomiędzy prawie swobodnymi elektronami (fermionami) w materii skondensowanej zapoczątkował laureat nagrody Nobla Lew Landau. Podejście oparte na założeniu, że pęd cząstki jest dobrą liczbą kwantową prowadzi do prostych relacji r(T) ~ m* ~ g2T2, gdzie r jest opornością właściwą (wynikającą z oporu elektrycznego na jaki napotyka rozpraszany w metalu elektron), g ~ m* jest elektronowym współczynnikiem w cieple właściwym gazu oddziałujących elektronów, a m* jest masą efektywną kwazicząstki (elektronu z uwzględnieniem jego oddziaływań z innym elektronem). Takie układy z silnymi korelacjami elektronowymi (oddziaływaniami e-e) formują nowe kwantowe ciecze, które często nazywa się landauowskimi cieczami Fermiego. Definicja układu silnie skorelowanego jest prosta: jest to układ (tzn. metal, związek chemiczny, związek międzymetaliczny), w którym oddziaływania kulombowskie (elektrostatyczne) pomiędzy elektronami najczęściej o symetrii ¦ są porównywalne (lub większe) z energią ruchu elektronu prawie swobodnego, obsadzającego określony poziom energetyczny w paśmie.

W ciągu ostatnich 50 lat następuje ciągły rozwój zarówno eksperymentalnych i teoretycznych badań takich materiałów, można już mówić o nowej dziedzinie fizyki układów silnie skorelowanych. Początki badań sięgają odkrycia materiałów nadprzewodzących, jednak gwałtowny rozwój tej dziedziny nastąpił po odkryciu efektu Kondo w układach rozcieńczonych, a następnie mieszanej (fluktuującej) wartościowości ceru, układów ciężkofermionowych, ciężkofermionowych nadprzewodników, wysokotemperaturowych nadprzewodników, izolatorów Kondo, nielandauowskich cieczy fermionowych i efektów wynikających z obecności kwantowego punktu krytycznego.

60-lecie prof. Hilberta von Lohneysena (Karlsruhe 2006)
60-lecie prof. Hilberta von Lohneysena (Karlsruhe 2006)

Dobrze znane są związki ceru, np. CeCu2Si2 czy CeCu6, w których masa efektywna kwazicząstek jest nawet 103 razy większa od masy swobodnego elektronu. Takie ciecze Fermiego z dużą wartością m*, tym samym z dużą wartością g, nazywamy ciężkimi fermionami, po raz pierwszy eksperymentalnie wykazał je prof. Frank Steglich w związku CeCu2Si2 (1979 r). Z przyjemnością informuję, że prof. Steglich otrzyma w tym roku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W odróżnieniu od landauowskich cieczy Fermiego, od ponad dziesięciu lat znane są układy, w których widoczne jest wyraźne odstępstwo od charakterystycznych dla tych cieczy zachowań termodynamicznych. Mianowicie: oporność rµTe, gdzie 1ŁeŁ2, podatność magnetyczna c µ -lnT, lub c µ T-n i elektronowe ciepło właściwe g ş C/T µ -lnT, lub C/T µ T-n. Takie niekonwencjonalne ciecze Fermiego nazywamy nielandauowskimi cieczami Fermiego (non-Fermi liquid, NFL).

Różne są mechanizmy powstawania tych cieczy:

  1. w oparciu o fluktuacje spinowe
  2. model klasterowy, bazujący na obecności tzw. faz Griffiths'a
  3. model bazujący na rozkładzie statystycznym temperatur Kondo.

Jednak nie można jeszcze mówić o jednolitej teorii, która by dobrze opisywała takie układy.

U podstaw wszystkich wymienionych modeli jest nieporządek atomowy. Panuje powszechne przekonanie, że należy zweryfikować obecne modele, jak również prowadzić zaawansowane poszukiwania nowych układów ¦-elektronowych z własnościami NFL. Wydaje się, że w efektach kwantowych, widocznych w bardzo niskich temperaturach, możliwa jest do odkrycia nowa fizyka.

Warto wymienić tu pierwsze przymiarki do opisu cieczy NFL na bazie teorii (diagramu) Doniacha. Doniach wykazał na diagramie fazowym T - Jfs r(eF) separację stanu magnetycznego od cieczy Fermiego w punkcie krytycznym (Jfs i r(eF) to odpowiednio: sprzężenie pomiędzy spinem ziemi rzadkiej i spinem elektronu przewodnictwa i gęstość stanów na poziomie Fermiego). W tym podejściu decydującą rolę odgrywają konkurencyjne oddziaływania: magnetyczne typu Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY) i ekranowanie Kondo. Bardziej dokładne i eleganckie modele (Spałek i inni, Phys. Rev. B, 1998) uzasadniają różne stany podstawowe materii (przerwa energetyczna w obecności hybrydyzacji Kondo, stan metaliczny, stany magnetyczne) uzależnione od ilości elektronów przewodnictwa na węźle, efektu hybrydyzacji (V) i siły oddziaływania kulombowskiego U.

Przez hybrydyzację rozumiemy wzajemne nakładanie się funkcji falowych ciężkich elektronów f i elektronów z pasma przewodnictwa.

Teorię Spałka potwierdziliśmy eksperymentalnie dla kilku związków międzymetalicznych ceru. Na rysunku przedstawiono teoretyczny diagram na płaszczyźnie ne - V, gdzie ne to liczba elektronów na węzeł a V jest energią hybrydyzacji. Diagram przedstawia różne fazy magnetycznej/niemagnetycznej sieci Kondo (odsyłam do prac: R. Doradziński i J. Spałek, Phys. Rev. B 1998; A. Ślebarski, J. Alloys Compd 2006; A. Ślebarski i J. Spałek, J. Magn. Magn. Mater. 2007), punkty eksperymentalne określono metodą fotoemisji XPS dla kilku wybranych związków ceru.

Rys.1
Rys.1 Teoretyczny diagram Doradzińskiego i Spałka dla różnych
periodycznych sieci Kondo

Od niedawna znamy pojęcie kwantowego punktu krytycznego, w którym masa efektywna elektronu m* ® Ą, a podatność magnetyczna powiązana z obecnością ciężkich kwazicząstek oraz ich ciepło właściwe C/T ş g są rozbieżne. Taki punkt obecny w temperaturze T=0 jest pewną analogią kosmologicznej czarnej dziury. Ponieważ temperatura T=0 jest nieosiągalna, to nigdy ten punkt nie będzie osiągalny z punktu widzenia termodynamiki, natomiast silne fluktuacje kwantowe w punkcie krytycznym oddziałują z otoczeniem w Tą0. Z filozoficznego punktu widzenia można ten punkt przełożyć na Byt, którego nie znamy, ale odczuwamy jego istnienie. W ciągu ostatnich kilku lat dla wielu układów na bazie ceru czy uranu wykazano obecność kwantowego punktu krytycznego. Ten punkt charakteryzuje kwantowe przemiany fazowe w T=0. W obszarze przemiany temperatura przestaje być parametrem zmiennym, jest nim natomiast ciśnienie, pole magnetyczne lub elektryczne, albo zmieniająca się stechiometria układu. Występujące w tym punkcie silne fluktuacje kwantowe, które oddzielają fazę magnetyczną od fazy cieczy ciężkofermionowej, prowadzą do stanu nielandauowskiej cieczy Fermiego, obecnej w zakresie bardzo niskich temperatur od kilku do kilkuset mK. Rysunek 2 przedstawia diagram fazowy T - p (temperatura - ciśnienie) z punktem krytycznym dla CeIn3 (z pracy N.D. Mathur i inni, Nature 1998). W punkcie krytycznym antyferromagnetyczna faza (AFM) w temperaturze T=0 przechodzi w ciecz ciężkofermionową (FL) przy zewnętrznym ciśnieniu p =~30 kbar. Sytuację komplikuje niskotemperaturowa faza nadprzewodząca (SC), w obrębie której zlokalizowany jest kwantowy punkt krytyczny. Powyżej punktu krytycznego uformowana jest faza nielandauowskiej cieczy Fermiego (NFL).

Rys. 2
Rys. 2 Diagram fazowy dla CeIn3. Kwantowy punkt krytyczny oddziela fazę
antyferromagnetyczną (AFM) od Landauowskiej cieczy ciężkofermionowej (FL).
W niskich temperaturach (Tą0) tworzy się inna, nielandauowska (NFL)
ciecz kwantowa (dane pochodzą z pracy N.D. Mathur i inni, Nature 1998)

Badania układów silnie skorelowanych prowadzę we współpracy z najlepszymi ośrodkami krajowymi (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu) oraz zagranicznymi (Uniwersytet Karlsruhe, Uniwersytet Kalifornijski w San Diego). Do znaczących naszych odkryć można zaliczyć odkrycie zupełnie nowej kategorii kwantowego punktu krytycznego w układzie domieszkowanego izolatora Kondo CeRhSb, który oddziela fazę półprzewodnika z bardzo wąską przerwą energetyczną od fazy metalicznej, wykazującej nielandauowskie zachowania w niskich temperaturach. Na Rys. 3 widoczny jest diagram fazowy na płaszczyźnie T - x, gdzie x jest koncentracją cyny podstawianej w miejsce antymonu w szeregu CeRhSb1-xSnx. Takie podstawienie prowadzi do równoczesnej zmiany liczby elektronów i energii hybrydyzacji V w układzie CeRhSb1-xSnx (sugeruje to Rys. 1).

Rys. 3
Rys. 3 Diagram fazowy dla CeRhSb1-xSnx. CeRhSb jest izolatorem Kondo z bardzo
wąską przerwą energetyuczną, natomiast CeRhSn tworzy w niskich
temperaturach nielandauowską ciecz Fermiego (A. Ślebarski i inni,
Philosophical Magazine B, 2002). Kwantowy pynkt krytyczny jest dla T=0
i koncentracji x=0.12. Zaobserwowano przemianę od izolatora Kondo (KI) do stanu
NFL poprzez słaby antyferromagnetyzm w Tą0 (obszar zaciemniony).
Rysunek z pracy A. Ślebarski i J. Spałek, Phys. Rev. Lett., 2005

Wspólnie z prof. Józefem Spałkiem (UJ) wykazaliśmy też nieznane do tej pory prawo skalowania c ~ 1/r pomiędzy podatnością c i opornością r dla izolatorów Kondo, które uzasadniono na drodze eksperymentu i teorii (A. Ślebarski i J. Spałek, Phys. Rev. Lett., 2005). Również ostatnie moje pomiary, które wykonałem na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego potwierdziły możliwość współistnienia magnetycznego szkła spinowego i nielandauowskiej cieczy ciężkofermionowej w pobliżu kwantowego punktu krytycznego w układzie izolatora Kondo CeNi1-xRhxSn, gdzie nikiel podstawiany jest atomami rodu.

Badania cieczy kwantowych mają ogromne znaczenie nie tylko poznawcze, również aplikacyjne, szczególnie w zakresie wykorzystania nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Badania, które prowadzę na układach z silnymi korelacjami elektronowymi są finansowane z kilku źródeł. Obecnie jestem Kierownikiem 4 Grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badania w części są finansowane również w ramach europejskiego programu COST P16 pt. "Emergent Behavior in Correlated Matter".

Wysłaliśmy też do akceptacji ministerstwa wniosek o utworzenie krajowej sieci naukowej "Materiały z silnie skorelowanymi elektronami: otrzymanie, badania i aplikacje", w której Uniwersytet Śląski jest na warunkach jednostki koordynującej projekt wspólnie z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie, Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Instytutem Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i Uniwersytetem Jagiellońskim.

W ramach Funduszu MNiSW przeznaczonego na środki finansowane z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej otrzymałem dotację na zakup specjalistycznej aparatury do pomiaru ciepła właściwego, własności transportowych, magnetycznych i elektrycznych typu PPMS-Quantum Design, która umożliwi pomiary w szerokim zakresie temperatur od 300 mK do 400 K w polach do 9 tesli i pod ciśnieniem do 30 kbarów. Ta unikalna aparatura stworzy nową bazę doświadczalną na Uniwersytecie Śląskim do badania układów silnie skorelowanych.

Dużo mamy jeszcze do zrobienia w tym zakresie, ciągle pozostaje wiele pytań czekających na odpowiedź. Skoro korelacje prowadzą do lokalizacji elektronów, to czy stany elektronów tworzących gaz fermionowy i ich odpowiednik w postaci stanu zlokalizowanych cząstek to dwie odrębne fazy? Czy teoria stanów elektronowych w metalach sformułowana przez Sommerfelda, Bethego, Pauliego, Landaua i Fermiego stosuje się do opisu układów z kwantowym punktem krytycznym? Co to właściwie oznacza, że punkt krytyczny jest kwantowym punktem krytycznym, czy taki punkt w ogóle istnieje?

Na sformułowanie teorii BCS nadprzewodnictwo zmuszone było czekać 50 lat od momentu odkrycia stanu nadprzewodzącego w rtęci. Również i tu niejasności będą w końcu wyjaśnione, ale wymaga to ogromnego wysiłku poznania ze strony fizyków doświadczalnych. Można zaryzykować stwierdzenie, że fizyka układów silnie skorelowanych ma przed sobą duże perspektywy.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski zajmuje się doświadczalną fizyką cieczy kwantowych i układami z silnymi korelacjami elektronowymi. Tytuł naukowy profesora uzyskał w wieku 44 lat. Otrzymał prestiżowe stypendia: Fulbrighta, dwukrotnie stypendium Fundacji Kościuszkowskiej oraz dwukrotnie Fundacji DAAD. Swoją pracę badawczą prowadzi w tak znakomitych ośrodkach naukowych, jak Uniwersytet Kalifornijski w San Diego, Uniwersytet w Kolonii, Uniwersytet w Karlsruhe, Uniwersytet Osnabrźck, Forschungszentrum Karlsruhe i Forschungszentrum Jźlich, współpracując m.in. z profesorami M.Brianem Maplem, Hilbertem von Lahneysenem, Dieterem Wohllebenem.

Wygłosił 25 wykładów jako invited speaker na międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Jest autorem lub współautorem 150 publikacji w najlepszych światowych czasopismach naukowych. Za działalność naukową otrzymał 2 nagrody Ministra i 2 nagrody PAN. Jest członkiem rzeczywistym Institute of Physics (Wielka Brytania), członkiem Americam Physical Society oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Był w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta, również wicedyrektorem ds. dydaktycznych i wicedyrektorem ds. naukowych Instytutu Fizyki.

Autorzy: Andrzej Ślebarski, Foto: Archiwum Autora