Sylwetki prorektorów Uniwersytetu Śląskiego wybranych na kadencję 2008/2012

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk
Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk urodził się 16 lutego 1950 r. w Krasnosielcu. Studia wyższe (geologia w zakresie specjalności hydrogeologia i geologia inżynierska) - ukończył w 1973 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W 1983 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej (w Instytucie Geotechniki), a doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk o Ziemi w 2003 r.

W latach 1973 - 1974 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, w Pracowni Urbanistycznej, a następnie w latach 1974-1975 w Przedsiębiorstwie Geologicznym Budownictwa Wodnego "Hydrogeo" w Krakowie (Oddział w Gdańsku). W 1975 r. został zatrudniony w Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk o Ziemi. Tu początkowo jako asystent, a następnie starszy asystent i adiunkt pracował do 1986 r. W latach 1986-1991 przebywał w Algierii jako wykładowca w Ecole des Mines (Miliana) oraz Institut de l'Hydraulique, Centre Universitaire de Chlef,. W 1991 r. ponownie związał się z Uniwersytetem Śląskim, gdzie pracuje do dziś w Katedrze Hydrologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi. Od 2007 r. prorektor-elekt jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego. W naszej Uczelni prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk pełnił liczne funkcje administracyjne oraz uczestniczył w pracach różnych organizacji, w tym:

 • 1998-2004 - p.o. kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ;
 • od 2004 r. - kuratora Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ;
 • 2002/2003-2005/2006 - prodziekana ds. studenckich na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ i członka Senackiej Komisji ds. Dydaktyki UŚ;
 • 2005/2006 - prodziekana ds. nauki na Wydziale Nauk o Ziemi i członka Senackiej Komisji ds. Nauki UŚ;
 • 2004-2006 - członka sekcji: geologia stosowana, złożowa i geofizyka w zespole T12 KBN oraz w MNiSzW;
 • 2006 r. - zastępcy przewodniczącego Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy ministrze środowiska;
 • 2007 r. - członka rady dorzecza Małej Wisły przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Ponadto współpracował z zagranicznymi uczelniami i odbył staże naukowe w wielu europejskich ośrodkach naukowych, w tym:

 • Universite des Sciences et Techniques de Languedoc, Montpellier, Laboratoire de l'Hydrogeologie (1985);
 • British Geological Survey, Keyworth & Wallingford (1994);
 • Bureau des Recherches Geologiques et Minieres, Montpellier, Francja (1998);
 • Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie, Wydział Przyrodniczy (2004, 2007);
 • University of Newcastle, Newcastle Upon Thyne (2006, 2007);
 • Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie - członek komisji ds. przewodu habilitacyjnego, 2008 r.
 • współpraca naukowa w zakresie hydrogeochemii z Katedrą Hydrogeologii Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie: wspólne sympozja, zaproszenia na wykłady, wymiana doktorantów.

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk brał udział w projektach międzynarodowych, m.in.: w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej (2002 r.) w projekcie pt. "Opracowanie systemu zintegrowanego zarządzania w celu zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia zasobów wodnych na dużych zdegradowanych obszarach przemysłowych (Megasites)", "Development of Integrated Management System (IMS) for Prevention and Reduction of Pollution of Waterbodies at Contaminated Megasites", w ramach VI Programu Ramowego w projekcie "Coal Mine Sites for Targeted Remediation Research (COSTAR), University of Newcastle, Wielka Brytania (2007 r.). Profesor uczestniczył też w 11 projektach badawczych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za osiągnięcia w pracy naukowej prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, w tym: nagrodę JM Rektora UŚ za osiągnięcia badawcze i dydaktyczne (1983), nagrodę zespołową JM Rektora UŚ za działalność naukową (1999), nagrodę zespołową JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowo-badawcze (2001), nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowo-badawcze (2002), nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach "Zielony Czek" (2004), nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowo-badawcze (2005), nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowo-badawcze (2006), złotą odznakę Uniwersytetu Śląskiego z okazji 30-lecia Wydziału Nauk o Ziemi.

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik urodziła się 12 listopada 1951 r. w Katowicach. Stopień magistra psychologii otrzymała w 1975 r. na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk Społecznych. W 1981 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, a doktora habilitowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1996 r. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2006 r.

Od 1975 r. prof. dr hab. Barbara Kożusznik związana jest z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii oraz Katedrą Psychologii Ogólnej i Pracy. Ponadto w latach 1991-1995 była wykładowcą Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej, a w latach 1992-1994 Centre de Formation de la Profession Baincaire /CFPB/ w Paryżu. Od 1994 do 2000 była doradcą Zarządu GZE S.A.

W trakcie pracy w naszej Uczelni prof. dr hab. Barbara Kożusznik pełniła liczne funkcje administracyjne, w tym m.in.:

 • 1994 - nadal - kierownika podyplomowego studium zarządzania zasobami ludzkimi zorganizowanego przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego;
 • 1995-2006 - dyrektora Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego;
 • 2001 - nadal - kierownika Zakładu Zachowań Organizacyjnych w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego;
 • 2005-2008 - prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy i promocji;
 • 2007 - nadal - kierownika Katedry Psychologii Pracy i Organizacji w Instytucie Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Prof. Barbara Kożusznik współpracuje z zagranicznymi uczelniami, odbyła liczne staże naukowe w wielu europejskich ośrodkach naukowych we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, USA i in., jest członkiem kilku międzynarodowych towarzystw naukowych a w International Association of Applied Psychology /IAAP/ pełni funkcję sekretarza w Division 1, Work and Organizational Psychology w kadencji 2006-2010.

Prof. dr. hab. Barbara Kożusznik była członkiem interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 2007/2008 powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, brała udział w projektach międzynarodowych, takich jak Internation Visegrad Fund Common and different features of using young people potential at labour market /comparative study at Silesian, Karvina, Banska Bystrica and Bekescsaba region/ 2004-2005, PL0008.05.01.002 Human Resources Development - Training for Employees of SMEs Śląskie Voivodship Poland EuropeAid/112593/D/SV/PL w ramach konsorcjum kierowanego przez Danish Technological Institute 2002-2003, Intensive Courses in Management w ramach umowy Uniwersytetu Śląskiego z Pohjois-Savo Polytechnic 2002-2003, Adults' education for the restructured industrial regions. New Vocational Qualifications systems for Adults w ramach programu Leonardo da Vinci LV/99/37/I.1.2.c/KPB/0081 oraz Tempus Phare - System of Quality of Administrative Services /SQUADS/ JEP - 14324-99, 2.1. Academic management for deans and directors of institutes projektu Tempus JEP 14324-99 SQUADS oraz System of Quality of Administrative Services TEMPUS JEP 14 324-99 2.2. Course for administrative directors /Strategic Planning/ 2001 oraz w TEMPUS UM JEP - 14104-1999 TRAF - Transformation of Administration and Financial Services at Polish Universities, Uniwersytet Wrocławski. W latach 1999-2005 była koordynatorem grantu rektorskiego "Absolwent najlepszym promotorem Uniwersytetu".

Prof. Barbara Kożusznik brała udział w licznych konferencjach naukowych (ponad 70 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych), jest autorką 27 prac zwartych (w tym 13 monografii naukowych, w tym cztery we współautorstwie) oraz ponad 60 artykułów z zakresu psychologii pracy, organizacji i zarządzania. W 2000 r. prof. dr hab. Barbara Kożusznik otrzymała Medal Edukacji Narodowej, a w latach 1980-2007 nagrody JM Rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Prof. dr hab. Stanisław Kucharski
Prorektor ds. finansów i rozwoju

Prof. dr hab. Stanisław Kucharski

Prof. dr hab. Stanisław Kucharski urodził się 22 kwietnia 1948 r. w Bobrowej. Studia wyższe ukończył na kierunku chemia, na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1971 r. Stopień doktora otrzymał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w 1978 r., a doktora habilitowanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 r. Tytuł profesora uzyskał w 2002 r. również na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1971 r. prof. dr hab. Stanisław Kucharski zawodowo związany jest z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. W tym czasie pełnił liczne funkcje administracyjne w naszej Uczelni:

 • 1993-1999 - prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii ds. studiów chemicznych;
 • 1999 - nadal - kierownika Zakładu Chemii Teoretycznej w Instytucie Chemii;
 • 1999 - nadal - członka Senatu Uniwersytetu Śląskiego;
 • 1999-2002 - przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą;
 • 1999-2005 - dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii;
 • 2002 - nadal - przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów;
 • 2005 - nadal - dyrektora Instytutu Chemii.

Tematyka badawcza prof. Kucharskiego koncentruje się wokół tworzenia i wdrażania nowych metod obliczeniowych chemii kwantowej, pozwalających opisać z wysoką precyzją strukturę molekularną i elektronową cząsteczek chemicznych. Większość prac poświęcona jest badaniu efektów związanych z korelacją elektronową. Do jego najważniejszych osiągnięć należą: opracowanie kilku metod obliczeniowych stosowanych w laboratoriach chemii kwantowej na świecie, współudział w dwóch pakietach programów z zakresu chemii kwantowej (GAMESS i ACES) oraz wysoka cytowalność prac poświęconych nowym metodom obliczeniowym (niektóre po kilkaset cytowań). Prof. Kucharski ma na swoim koncie blisko 80 prac, z których większość opublikowana została w prestiżowych czasopismach, takich jak "Journal of Chemical Physics" (26), "Chemical Physics Letters" (10), "Journal of Physical Chemistr", "Advances in Quantum Chemistry", "Theoretica Chimica Acta", "Journal of the American Chemical Society", "Molecular Physics", "International Journal of Quantum Chemistry".

Prorektor-elekt brał udział w licznych konferencjach naukowych (ok. 60 prezentacji w krajowych i zagranicznych). Odbył również staże zagraniczne: dwa długoterminowe w Quantum Theory Project, University of Florida, Gainesville, USA: 1982 - 1984, 1988 - 1989, kilkanaście krótkoterminowych (1 - 6 miesięcy) w uniwersytetach amerykańskich (University of Florida, Gainesville; University of Delaware, Newark; Michigan State University, Lansing; Ohio State University, Columbus). Ponadto brał udział w projektach badawczych, w tym: w projekcie europejskim COST Towards a new level of accuracy in computations of molecular structure, molecular properties, spectroscopy and thermochemistry, Action D26, Working Group WG01202, 2002 - 2006. Kierował pięcioma grantami KBN w latach 1995 - 2006.

Prof. dr hab. Czesław Martysz
Prorektor ds. kształcenia

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Prof. dr hab. Czesław Martysz urodził się 27 marca 1951 r. W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 1982 r., a doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego w 2001 r. Od 2004 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji, w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego.

W trakcie swojej pracy zawodowej prof. Martysz pełnił liczne funkcje administracyjne, w tym:

 • 1980-1990 - członka Rady Wydziału Prawa i Administracji, przedstawiciela młodszych pracowników nauki;
 • 1988-1989 - członka Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników Naukowych;
 • przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów;
 • 2002-2005 - przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów;
 • 2002 r. - nadal - członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 • od 2005 r. - prodziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. st. niestacjonarnych, a od grudnia 2006 r. - również prodziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. finansowo - organizacyjnych.

Ponadto prof. Martysz posiada inne doświadczenia zawodowe i administracyjne:

 • 1990-1994 - przewodniczący Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym woj. Katowickiego;
 • od 1995 r. - przewodniczący, a następnie prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach;
 • 1990-1995 - radny w Radzie Miejskiej w Tychach, delegat do Sejmiku Samorządowego woj. katowickiego;
 • od 1990 r. - ekspert komisji sejmowych i senackich, głównie komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej;
 • od 1994 r. - członek Rady Programowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - oddział w Katowicach;
 • 1998-1999 - członek Rady do Spraw Reform Ustrojowych przy Prezesie Rady Ministrów;
 • 1998-1999 - doradca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • od 2001 r. - członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli - trzecia kadencja;
 • od 2007 r. - członek zespołu ekspertów do spraw nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 • od 2007 r. - członek zespołu ekspertów do opracowania projektu ustawy o aglomeracjach (metropoliach).

Prof. dr hab. Czesław Martysz ma na swoim koncie ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa ochrony środowiska, w tym 1 monografię, współautorstwo 1 monografii i 5 komentarzy. W 2000 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora